Prøv det nyaste LearnLab steget

Share This Post

Med det nye match steget kan elevane oppdage relasjonane mellom omgrep på ein morosam og engasjerande måte. “Match” er eit spelbasert steg kor elevane kan samarbeide eller jobbe individuelt med å finne relasjonane mellom ord eller bilete, og gjennom dette utvikle forståing og oppdage nye omgrep.

Match er det nyaste steget av dei no 11 steg-typane i LearnLab. Det gjev deg mogelegheiten til å leggje inn bilete eller tekst som representerar omgrep eller tema som heng saman. Du kan velje mellom å matche gruppar av 2 eller 3 omgrep om gongen. Deltakarne får så mogelegheita til å oppdage desse samanhengane på sine smarttelefonar, nettbrett eller PCer. Når alle i gruppa har oppdaga ein match dukkar matchane opp på presentasjonsskjermen.

Match steget har mange potensielle bruksområde. Mogelegheita til å bruke bilete gjer at steget passar godt både for yngre og eldre elevar. Match steget kan nyttast i alle fag, og gjev god visuell støtte til læringsprosessen, samstundes som alle deltakarane blir engasjert samstundes.

Lær meir om korleis ein brukar match steget her:

More To Explore