"Skap og engasjer,

klargjer for framtida"

MYLAB

Elevens og lærarens prosessverktøy for vurdering.

Gå til verktøy
GRATIS!

COLAB

Verktøy for interaktiv og engasjerande læring

Gå til verktøy

STORYLAB

Skap, rediger og publiser interaktive og multimodale historier

Gå til verktøy

IDEALAB

Skap, rediger og publiser tankekart, tidslinjer m.m

Gå til verktøy
adminlab logo image
MyLab

Student and teacher tool for formative assessment.

View product
Free!
colab logo image
CoLab

Tool for interactive and engaging learning.

View product
storylab logo image
Storylab

Create, edit and publish interactive stories.

View product
mindlab logo image
IdeaLab

Create, edit and publish mindmaps, timelines and more.

View product

LearnLab tilbyr

Digitalt læringsinnhald

Digitale læringsverktøy

Kurs og opplæring

Organisasjons-lisens

Deep Learning Society

Siste bloggar

lærar heldt tablet

Korleis bruke LearnLab

Få ein introduksjon til LearnLab og sjå svar på ofte stilte spørsmål.

Sjå introduksjonsvideoar og brukarrettleiing her. 

Kven er vi?

LearnLab blei grunnlagt i 2017 og er basert i Noreg med kontr i Oslo. Grunnleggjarane har meir enn 25 års erfaring med utdanningsutvikling og teknologi.

kollegaer heldt hender saman with
gut foran datamaskin

Kva er djuptgåande læring?

Djuptgåande læring er kunnskap som skal førebu dagens elevar på endringar i samfunnet, livet og jobben. LearnLab er utvikla spesifikt for djuparegåande læring ved hjelp av anerkjend pedagogisk forsking og teori. Fokuset er på ei gradvis tileigning av kunnskap, forståing og bruk av spesifikke konsept

gut som heldt tablet i henda

CREATE AND ENGAGE – ENABLE THE FUTURE

Unge i dag veks opp i ein kompleks og raskt skiftande verden, med utfordringar knytta til miljø og berekraft, psykisk helse og aukande grad av sosiale ulikskapar. For å møte desse utfordingane treng vi kretivitet, engasjement, kritisk tenking, refleksjon, samarbeid og eit globalt tankesett for framtidas borgarar. LearnLab er basert på progressiv pedagogisk tenking og forsking, og er laga spesielt for å møte behovet for framtidas kompetanse. Ved å tilretteleggje for djuptgåande læring og oppdaginga av nye omgrep kan ein ruste dei som skal lære til å forandre verden til det bedre.

hand heldt Learnlab økosystem

EIT DIGITALT LÆRINGSLABORATORIUM

LearnLab tilbyr ei eineståande samling av interaktive, underhaldande læringsverktøy som engasjerer og legg til rette for samarbeid, samstundes som undervisarane får ei unik innsikt i nye typar evalueringar. Deltakarane visualiserer, samarbeider, kommuniserer, utforskar og fordjupar seg i tema og konsept med frisk giv under kvar LearnLab-økt.

ELEVANE SKAL VERE PRODUSENTAR, IKKJE FORBRUKARAR

Etter kvart som fokus for utdanninga endrar seg frå rein informasjonsformidling til tilrettelegging for læring, treng ein andre verktøy og metodar. Det er difor vi har utvikla LearnLab. Deltakarane produserer eige innhald og er aktive i eiga læring. Kvar LearnLab-økt let seg skreddarsy til bestemte konsept og mål ved hjelp av interaktive oppgåver. Elevane kan delta munnleg og via mobil, nettbrett og datamaskin.

skuleelevar som lærer saman

KOLLEKTIV LÆRING

Saman lærer ein meir! Det er difor samarbeid er eitt av fokuspunkta for LearnLab™. Ein stor del av funksjonane hos LearnLab™ er tilrettelagde for læring gjennom samarbeid, problemløysing og alternativ tenking. Grupper kan jobbe og skape ting saman for å styrke dei sosiale banda og evna til samarbeid.

gut som heldt tablet i henda
hand heldt Learnlab økosystem
skuleelevar som lærer saman

GJE ALLE ELEVAR TILGANG TIL FRAMTIDAS LÆRING NO!

LearnLab tilbyr gratis og innovative digitale ressursar for utdanning, med støtte frå Utdanningsdirektoratet og Innovasjon Noreg. Vår visjon er å bidra til å gje alle elevar lik tilgang til innhald som er relevant for eigen livssituasjon og lokal og global tilhøyring. Vi ynskjer å spele ein nykkelrolle i å endre utdanningssystem over heile verden gjennom å fremme inkludering, livsmeistring, demokrati og menneskerettar for alle elevar.

John Dewey sitat