Kvifor kan vi tilby gratis digitale ressursar?

Share This Post

LearnLab tilbyr gratis, digitale læringsressursar kor du kan skape og dele interaktive læringsøktar. Du har kanskje lurt på kvifor vi har utvikla ein teknologi for så å gje den bort gratis? Det er fordi vi har fått tildelt støtte frå Utdanningsdirektoratet, Forskningsådet og Innovasjon Noreg for å skape framtidsretta utdanningsteknologi.

LearnLab blei basert på ein visjon om å spele ein nykelrolle i å endre utdanningssystem over heile verda. Vi vil fremme inkludering, livsmeistring, demokrati og menneskerettar for alle elevar. Det inneber å gje alle elevar lik tilgang til relevant innhald basert på elevanes situasjon og kultur. Innhald som gjer dei rusta til å lause notidas og framtidas utfordringar. Første steg i realiseringa av vår visjon har vore å utvikle ein plattform for å skape og dele innhald som legg opp til aktiv læring slik at elevane kan oppdage omgrep.

Vi i LearnLab er difor veldig glade for at vi har fått tildelt støtte frå Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon Noreg for å utvikle LearnLab. Denne støtta har gjort det mogeleg for oss å tilby ny, innovativ og gratis teknologi til alle som ynskjer å bruke LearnLab for å skape gode lærings-opplevingar. Den teknologien vi tilbyr gratis i dag, vil forbli gratis også i framtida.

I tillegg til ei gratis plattform tilbyr også LearnLab ein lisens i Noreg som gjev deg tilgang til tverrfaglege undervisningsoppleg i naturfag og samfunnsfag, retta mot fagfornyinga. Lisensen inneber også integrasjon mot FEIDE, slik at lærarar og elevar kan bruke FEIDE-pålogging til å få vurderingsdata på gruppe- og individnivå frå LearnLab-øktene.

More To Explore