Spørsmål for dybdelæring

Share This Post

Hvilke spørsmål bør du stille for å fremme dypere læring i undervisningen? Her er eksempler på spørsmål som fremmer ulike kompetanser hos elevene. En god undervisning balanserer mellom slike typer spørsmål.

De siste årene har vi studert over 300 klasserom og drøftet med lærere hva som ligger i begrepet dypere læring og hvordan dette kan se ut i praksis. Ulike definisjoner på dypere læring tar ofte utgangspunkt i en forståelse av dypere læring som kunnskap som gradvis utvikles over tid og som kan anvendes på tvers av kontekster. Kanskje det viktigste er å legge til rette for en undervisning der eleven kan benytte kunnskaper og begreper til å løse komplekse problemer på kreative måter, sammen med andre.

Model: questions that support deep learning

Dypere læring i praksis er å oppdage behovet for et begrep og deretter internalisere begrepet på en måte som varig endrer vår evne til å bruke begrepet til innovasjon eller problemløsning. Dette gjøres best ved bruk av undervisningsopplegg som er designet for å la elevene oppdage begreper og varig endre elevens mulighet til å benytte begrepet i ulike kontekster. Den beste måten en lærer kan utvikle dypere forståelse hos elevene på, er å være bevisst på hvilke spørsmål som stilles, hvilke begreper disse spørsmålene skal sette eleven i stand til å oppdage, og til sist hvilket innhold/bilder/virkemidler læreren skal benytte for å øke muligheten for at elever utvikler en dyp forståelse av begreper.

Dette er tanken bak hvorfor vi har laget 11 forskjellige stegtyper i LearnLab. De ulike funksjonene og visuelle virkemidlene gjør det mulig å stille spørsmål og lage oppgaver som fremmer de ulike kompetansetypene.

More To Explore