Det digitale klasserommet

Share This Post

Etter flere års arbeid med digital utvikling i skolen har jeg selv sett store endringer og fått mange tilbakemeldinger, både fra elever og lærere, om hvordan digitaliseringen endrer skolehverdagen deres. Når man innfører et digitalt verktøy, skjer det noe med hele strukturen i klasserommet. Hva er det som gjør dette, og hvorfor?

I alle år har skolen vært et sted der man har fått overført kunnskap fra lærer til elev, med ulik grad av suksess. Vanligvis er det de samme elevene som tar ordet og har en fast fagsamtale med læreren. Er det mulig å endre på dette og gi elevene større ansvar for å finne og presentere den informasjonen de finner? På den måten vil man kunne gi elevene større eierskap til – og motivasjon for – det de skal lære. De må selv finne riktig kilde og tenke kritisk over hvilke kilder og nettsider de søker på. Elevene må lære seg å argumentere for og imot hvorfor det er slik og sammenligne flere sider av en sak.

Når elevene samarbeider, hjelper hverandre og deler med andre elever, skaper det stort engasjement. De digitale ferdighetene er allerede gode hos elevene, noen ganger bedre enn hos læreren. Mange elever opplever mestring på en helt annen måte enn tidligere når de benytter digitale verktøy.

Det digitaliserte klasserommet krever ofte en endring i lærernes undervisningsmetoder, og man må ofte løse opp på den «normale» klasseromsstrukturen. Å gi elevene åpne oppgaver og større frihet til hvordan man kommer frem til svaret kan oppleves som vanskelig. Både elevens og lærerens rolle er i endring. Hvordan kan man tilrettelegge for en bedre forståelse og større læringsutbytte hos eleven? Det krever at læreren går mer over i rollen som veileder og tilrettelegger for elevene, slik at elevene selv blir produsenten i egen læringsprosess.

Andre gevinster som kommer med digitalisering er mulighetene for tverrfaglige oppgaver som legger til rette for dybdelæring. Det gir også flere muligheter for å tilpasse undervisningen. Dette er noe elever som har behov for noe ekstra tjener mye på, siden de har flere muligheter til å mestre sammen med sine medelever. En slik tilnærming kan igjen bidra til at alle elever i enda større grad blir inkludert i klassefellesskapet.

Frode Solsvik, Leder for Digital Læring i LearnLab

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv