Kjennetegn på dypere læring

Share This Post

Læringsverktøyet LearnLab er skapt for å fremme begrepslæring og dypere læring, men hva er det man skal se etter i praksis for å finne ut om dypere læring faktisk finner sted?

De siste årene har vi studert over 300 klasserom og drøftet med lærere hva som ligger i begrepet dypere læring og hvordan dette kan se ut i praksis. Ulike definisjoner på dypere læring tar ofte utgangspunkt i en forståelse av dypere læring som kunnskap som gradvis utvikles over tid og som kan anvendes på tvers av kontekster. Kanskje det viktigste er å legge til rette for en undervisning der eleven kan benytte kunnskaper og begreper til å løse komplekse problemer på kreative måter, sammen med andre.

Når en slik dypere læring er målet, kan det se ut til at det er avgjørende at læringen engasjerer eleven på måter som gjør eleven i stand til å tilegne seg dyp kunnskap gjennom aktivitet der eleven opplever å være en aktør. Eleven ledes gjennom en reise der hun oppdager dybden i – og relevansen av – viktige begreper. Hvordan kan dette se ut i praksis?

I samarbeid med over 150 skoler har vi utviklet noen kjennetegn på dypere læring:

Listen garanterer på ingen måte dypere læring. En kan jo for eksempel ha aktivitet og samarbeid, uten at elevene nødvendigvis oppdager nye begreper og utvikler dypere forståelse av dem. Listen fungerer likevel godt som et praktisk verktøy for å sette fokus på ulike kjennetegn ved undervisning som bidrar til et utgangspunkt for dypere læring. Disse begrepene kan også benyttes som tags på undervisningsoppleggene som ligger i LearnLab.

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv