Har du lyst til å lære sammen med elevene?

Share This Post

Noen tanker og tips fra Pål Berglund, lærer på 7. trinn og innholdsskaper for LearnLab.

Å være lærer er i sannhed å være den lærende“, sa Kierkegaard for 150 år siden. Det fantes kloke mennesker før også. Å være lærer betyr ikke at du må kunne alt. Dessuten foregår læringen inne i hodet på elevene, ikke utenfor.

Elevene trenger oppgaver der de kan bearbeide egen forforståelse i samarbeid med andre. Slik kan de tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter for å løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Det krever forståelse, evne til refleksjon og at de trenes i å tenke kritisk (nytt kompetansebegrep, del av overordnet plan). Læreren som sammen med elevene søker disse sammenhengene og situasjonene gjennom egen problematiserende nysgjerrighet, uten alltid selv å vite svaret, er den lærende lærer.

«Hvorfor skal de som kommer fra Sudan være opptatt av fisken i havet?» spør en elev som sjeldent snakker høyt. Spørsmålet kommer etter at elevene har tatt stilling til spørsmålet «Tror du overfiske kan føre til at noen av dine behov i fremtiden ikke blir dekket?» i en lab om bærekraftig utvikling. I LearnLab får også «den stille jenta» muligheten til å trene seg i kritisk tenkning og hun kan sammenligne sine svar med hva andre tenker. Hun blir aktiv i egen læring og får oss andre til å tenke over ukjente sammenhenger.

Etter at jeg begynte å bruke LearnLab opplever jeg at klasseromsdiskusjonene går mer i dybden på temaene enn tidligere, og at jeg lærer mer av elevene. Elevene stiller oftere og oftere spørsmål som jeg ikke kan svare på, og det er spennende. På den måten blir jeg en mer undrende og nysgjerrig lærer.

Du bestemmer selvfølgelig selv, men her er noen råd til deg som bruker eller har tenkt til å bruke LearnLab:

1. Aktiv deltagelse skaper nysgjerrighet og motivasjon. La elevene jobbe i par eller grupper på tre per enhet for å å legge til rette for dette. Da blir den enkelte elev mer aktiv og ansvarliggjort i læringsprosessen, samtidig som de mer sjenerte elevene får utfolde seg i en tryggere setting.

2. Lytt til elevene og still de oppfølgingsspørsmålene du IKKE har planlagt på forhånd.

3. Knytt gjerne en eller flere LearnLabs til et tema dere holder på med. Kjør laben til «summetonen» avtar og gjerne ikke mer enn 45 minutter pr. gang. Fortsett på laben en annen dag, så slipper dere stress og får tid til å tenke.

Pål Berglund, lærer 7.trinn, October 2019

More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv