Professional development

Sustainable training to accomplish high quality learning regardless of where people are located

Culture and mindset are the most challenging obstacles when trying to create learning for the future. At LearnLab we offer a holistic approach to teacher training and leadership support. With the use of digital tools and models for deep learning, learner agency, and focus on the processes of learning, we create a scaffolding for transformation.

colab logo

Introduction to using our high quality labs

This teacher training gives a hands-on introduction to using our collection of over 1000 Labs, ready to use. These flexible and interactive Labs are designed for collective reflection, activating participants, exploration, reflection, deep learning and understanding.

Get offer
Learnlab logo

Learn how to use our digital tools for deep learning

Introduction to using our engaging and transformative digital tools for content creation and competency. This training gives teachers and/or students hands-on experience with both building their own content and creating processes for deep learning with the digital tools available in the LearnLab ecosystem.

Get offer

Digital tools for teachers and students

In addition to our own digital toolbox, LearnLab offers training in technical and didactic use of iPad and supported apps, Windows PCs and Microsoft 365 for education, including Teams, Chromebooks in education and Google Suite for education and coding.

Get offer

Leadership support and other processes

Boy with a cup next to ear

Facilitator training

An everchanging world requires everchanging teaching and learning. At LearnLab we focus on the importance of teaching learner agency to create deeper learning, competence and interdisciplinary skills for the 21st century. This training offers leaders and educators the skills needed to step out of the industrial information-oriented teachings of traditional classrooms, and into progressive education for the 21st century.

Get offer
People climbing a ladder

Bespoke professional development

In addition to tool-specific training and facilitator training, we offer a wide variety of processes based on the specific needs of the organisation within, but not limited to:

Effective meetings, planning and networks
Leadership meetings and networks
Staff meetings and networks
Parents meetings
Preparation days
Seminars
Strategic planning for development projects, ex. digitalization
Digital judgement and GDPR
Complete digital transformation

Get offer

Using Colab in pysical and virtual events

We can support you in digitalizing your content and with accomplishing strategies regarding developing digital content. With CoLab, we assist you in creating interactive presentations and engaging your audience throughout the event.

Get offer

Opplæring og kurs

Berekraftig opplæring for å oppnå høg kvalitet uavhengig av kor ein fysisk befinn seg

Kultur og tankesett er blant dei største utforfringane i arbeidet med å skapa framtidsretta læring. Vi i LearnLab kan tilby ein unik og heilskapleg tilnærming til opplæring av lærarar, samt støtte til leigarane og eigarane av skulen. Med riktig bruk av digitale verktøy og fokus på djupare læring, elevaktivitet og elevanes læringsprosessar vil ein skapa eit solid grunnlag for elevanes utvikling.

Elevane vert utfordra til å setje ord på sine eigne tankar og anvende disse i kjente og ukjente situasjonar. Dette vert ei motsetning til det å pugge og gjenta informasjon ein les. Elevane vert lært opp til å arbeide sjølvstendig og saman med andre. LearnLab sine produkt og LearnLab sitt innhald er designa for å fremme kollektiv refleksjon, aktivering, av deltakarene, utforsking, refleksjon, djupare læring og forståing.

Utvalde tilbod

Kurs og opplæring

Introduksjon til bruk av våre høgkvalitets lab-ar

Denne lærartreninga gjev ein praktisk introduksjon til bruk av vår samling av over 1000 lab'ar som er klare til bruk. Desse fleksible og interaktive lab'ane er designa for kollektiv refleksjon, aktivering av deltakarar, utforsking, refleksjon, djuptgåande læring og forståing.

FÅ TILBOD

Lær korleis ein kan bruke dei digitale verktøya våre for å fremme djupare læring

Introduksjon til bruk av våre engasjerande digitale verktøy for innhaldsproduksjon og kompetanseutvikling. Dette kurset gjev lærarar og elevar ein praktisk innføring i korleis ein utformar eiga innhald og legg til rette for prosessar som fremmar djuptgåande læring. Dette gjerast ved bruk av dei digitale verktøya som er tilgjengelege i LearnLabs økosystem. Våre kurs kombinerar den tekniske gjennomgongen med eit pedagogisk tankesett som kan fremme dei digitale verktøyas potensial.

FÅ TILBOD

Digitale verktøy for lærarar og elevar

I tillegg til våre eigne digitale verktøykassar, tilbyr LearnLab kurs i teknisk og didaktisk bruk av kommunens valte digitalpedagogiske økosystem. Våre dyktige sertifiserte pedagogar tilbyr opplæring i iPad og tilhøyrande appar, Windows PC'er med Microsoft 365 og Teams for bruk i undervisning, Chromebooks og Google Suite for undervisning. Vi tilbyr også kurs og opplæring i koding, skaparverkstad og spelbasert læring.

FÅ TILBOD

Leiarskapstøtte og andre prosessar

Fasilitatorkurs

I eit samfunn i rask endring krevjast nyskapande tilnærmingar til undervisning og læring. I LearnLab fokuserar vi på viktigskapen av å fremme elevaktivitet for djuptgåande læring, arbeid med ferdigheiter og tverrfagleg kompetanse. Dette kurset tilbyr leiarar og lærarar ferdigheiter som er naudsynte for å bevege seg bort frå tradisjonelle klasserom til progressiv pedagogikk som passar det 21. århundre. Fokus i kurset er på effektiv formidling, oppgåvedesign, differensiering, evne til å motivere, samt formativ vurderingspraksis.

FÅ TILBOD

Skreddarsydde kurs og prosessar

I tillegg til opplæring i fasilitering og verktøyspesifikke kurs, tilbyr vi eit breitt utval av prosessar basert på dei spesifikke behova til organisasjonen. Nokre dømer på skreddersydde leveransar:

FÅ TILBOD

Effektive og engasjerande møte

Vi tilbyr no eit nyskapande interaktivt konsept for å støtte organisasjonars evne til å få det meste ut av både fysiske og virtuelle møte. Vårt digitale verktøy CoLab består av ein unik samling av funksjonar som er designa for å engasjere, jobbe saman med, og involvere møtedeltakarar interaktivt. Samstundes gjev verktøyet organisasjonen ein unik innsikt i kva som kjem ut av alle dei ulike møta og utviklingsprosessane som gjennomføres. Kvert CoLab-kurs kan nyttast til å skape interaktive oppgåver, til å passe ei rekkje kontekstar som konferansar, kursseriar, møte og andre aktiviteter. Ved å nytte CoLab kan deltakarar i seansen som gjennomførast få mogelegheit til å visualisere, samarbeide, kommunisere og gå i djupna, og utforske omgrep og tema på ein engasjerande måte.

FÅ TILBOD

Lær korleis du kan bruke CoLab til å aktivisere og engasjere deltakarar i fysiske og virtuelle samlingar

Vi støttar deg i arbeidet med å digitalisere ditt innhald og vi kan bidra til å strukturere rammene rundt utviklinga av digitalt innhald for å nå målgruppe og hensikt. LearnLab kan støtte deg i arbeidet med å skape fantastiske interaktive presentasjonar som verkeleg engasjerer dine deltakarar frå fyrste minutt.

FÅ TILBOD

high quality labs icon

Introduction to using our high quality labs

This teacher training gives a hands-on introduction to using our collection of over 1000 Labs, ready to use. These flexible and interactive Labs are designed for collective reflection, activating participants, exploration, reflection, deep learning and understanding.

deep learning icon

Learn how to use our digital tools for deep learning

Introduction to using our engaging and transformative digital tools for content creation and competency. This training gives teachers and/or students hands-on experience with both building their own content and creating processes for deep learning with the digital tools available in the LearnLab ecosystem. Our training combines the technical run-through with the pedagogical mindset needed to unleash the potential of the digital tools.

digital tolls for teachers and students icon

Digital tools for teachers and students

In addition to our own digital toolbox, LearnLab offers training in technical and didactic use of iPad and supported apps, Windows PCs and Microsoft 365 for education, including Teams, Chromebooks in education and Google Suite for education and coding.

Leadership support and other processes

facilitator training icon

Facilitator training

An everchanging world requires everchanging teaching and learning. At LearnLab we focus on the importance of teaching learner agency to create deeper learning, competence and interdisciplinary skills for the 21st century. This training offers leaders and educators the skills needed to step out of the industrial information-oriented teachings of traditional classrooms, and into progressive education for the 21st century.

Bespoke professional development icon

Bespoke professional development

In addition to tool-specific training and facilitator training, we offer a wide variety of processes based on the specific needs of the organisation within, but not limited to:

  • Effective meetings, planning and networks
  • Leadership meetings and networks
  • Staff meetings and networks
  • Parents meetings
  • Preparation days
  • Seminars
  • Strategic planning for development projects, ex. digitalization
  • Digital judgement and GDPR
  • Complete digital transformation
Effective and engaging meetings icon

Effective and engaging meetings

We offer an interactive concept to carry out different physical and virtual meetings between people. CoLab consists of a unique collection of learning tools designed to be engaging, fun, collaborative and interactive, while also giving organizations unique insight into achievements of their internal training. Each CoLab session can be created using various interactive tasks, to fit specific concepts like conferences, course series, meetings and events. Participants visualize, cooperate, communicate, go deeper, and explore themes and concepts, in an engaging way during every CoLab session.

Effective and engaging meetings icon

Learn how to use CoLab to activate and engage participants in both physical and virtual events

We support you in digitalizing your content and we can help you accomplish strategies regarding developing digital content. With CoLab, we assist you in creating interactive presentations and engage the group throughout the event.