Kompetenceudvikling

Bæredygtig undervisning for at opnå læring af høj kvalitet uafhængig af, hvor man fysisk befinder sig.

Kultur og tankesæt er de mest udfordrende hindringer når man prøver at skabe læring rettet mod fremtiden. I Learnlab tilbyder vi en holistisk tilgang til undervisning af lærere og støtte til skoleledere. Med en hensigtsmæssig anvendelse af digitale værktøjer og med et rigtigt fokus på dyb læring, elevaktivitet og elevenes læringsprosesser skaber vi et solidt grundlag for videre utvikling.

Eleverne bliver udfordret til at konkretisere deres tænkning og anvende denne i kendte og ukendte situationer i modsætning til at terpe og gentage information. Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og sammen med andre. Learnlabs produkter og indhold er designet til at fremme fælles refleksion, aktivering af deltagere, udforskning, dyb læring og forståelse.

colab logo

Introduktion til brug af vores samlimg af labs

Denne øvelse giver en praktisk introduktion til brug af vores samling af labs, som er klar til brug. Disse fleksible og interaktive labs er designet med henblik på fælles refleksion, aktivering af deltagere, udforskning, refleksion, dyb læring og forståelse.

Få tilbud
Learnlab logo

Lær hvordan du bruger vores digitale værktøj til at fremme dyb læring

Introduktion til brug af vores digitale værktøj til indholdsproduktion og kompetenceudvikling. Forløbet giver lærere og elever en praktisk indføring i, hvordan man laver eget indhold og tilrettelægger processer, som fremmer dyb læring. Dette gøres gennem anvendelse af de digitale værktøjer, som er tilgængelige i Learnlabs økosystem. Forløbene kombinerer den tekniske gennemgang med pædagogiske idéer, som kan fremme de digitale værktøjers potentiale.

Få tilbud

Digitale værktøjer til lærere og elever

Ud over vores egne digitale værktøjer, tilbyder Learnlab kurser i teknisk og didaktisk brug af kommunens valgte digitale løsninger. Vores dyktige og certificerede undervisere tilbyder forløb i iPad med tilhørende apps, Windows PCer med Microsoft 365 og Teams til brug i undervisningen, Chromebooks og Google Suite til undervisning. Vi tilbyder endvidere forløb i kodning, makerspace og gaming

Få tilbud

Lederstøtte og andre processer

Boy with a cup next to ear

Facilitatorkursus

I et samfund i hurtig forandring kræves ny tænkning i forhold til undervisning og læring. I Learnlab fokuserer vi på vigtigheden af at fremme elevaktivitet med dyb læring, arbejde med færdigheder og tværfaglig kompetence. Dette kursus tilbyder ledere og lærere de nødvendige færdigheder til at bevæge sig bort fra det traditionelle klasseværelse til en progressiv pædagogik, som passer i det 21. århundrede. Fokus i kurset er på effektiv formidling, opgavedesign, differentiering, evne til at motivere samt formativ evalueringspraksis.

Få tilbud
People climbing a ladder

Skræddersyede forløb og processer

Ud over forløb i fasclitering og brug af værktøjer, tilbyder vi et bredt udvalg af processer baseret på de specifikke behov, der måtte være i organisationen. Eksempler på skræddersyede forløb:

Effektive møder, planlægning og netværk
Ledermøder og netværk
Personalemøder og nettværk
Foreældremøder
Planlægningsdage
Seminarer
Strategisk planlægning af udviklingsprojekter fx digitaliseringn
Digital vurdering og GDPR
Samlede ændringer af digitale løsninger

Få tilbud

Lær hvordan du kan bruge Colab til at aktivere og engagere deltagere i i fysiske og virtuelle rum

Vi støtter dig i arbejdet med at digitalisere dit indhold og kan bidrage til at strukturere rammerne omkring udviklingen af digitalt indhold for at nå målgruppen og følge din idé. Learnlab kan støtte dig i arbejdet med at skape fantastiske interaktive præsentationer, som engagerer deltagerne fra første minut.

Få tilbud

Kompetenceudvikling

Kurser med høj kvalitet uanset hvor man befinder sig geografisk

Kulturen og og tænkningen er de største forhindringer, når man vil skabe læring for fremtiden. LearnLab tilbyder en samlet tilgang til videreuddannelse af lærere og ledelsesstøtte. Med brug af digitale værktøjer og modeller for dyb læring, skaber vi grundlaget for transformation af viden.

I stedet for gentagelser og repetition af information, bliver eleverne udfordret til ar t konceptualisere deres tænkning og afprøve den i vante og uvante situationer. Eleverne lærer uafhængigt og sammen. LearnLab leverer indhold, der er designet til fælles refleksion, aktive deltagere, udforskning, dyb læring og forsrtåelse.

Udvalgte tilbud

Kurser og forløb

Introduktion til at bruge vores labs

Dette forløb for lærere giver en hands-on introduktion til at bruge vores samling af forløb, der er lige til at gå til. Disse fleksible og interaktive Labs er designe til fælles refleksion, aktive deltagere, udforskning, dyb læring og forståelse.

FÅ TILBUD

Lær at bruge vores digitale værktøjer

Introduktion til at bruge vores engagerende og spændende digitale værktøjer til indholdsproduktion. Dette forløb giver hands-on erfaring med både at lave indhold og skabe læreprocesser i dyb læring med de digitale værktøjertal, der er til rådighed LearnLab økosystemet. Vores kursus kombinerer en teknisk gennemgang med det pædagogiske mindset, så potentialet i værktøjet kan udfoldes .

FÅ TILBUD

Digitale værktøjer for lærere og elever

Ud over vores egen digital værktøjskasse, ,tilbyder LearnLab forløb i teknisk og didaktisk brug af iPads og tilhørende apps, Windows PCs og Microsoft 365 til uddannelse, incl. Teams, Chromebooks i uddannelse og Google Suite til uddannelse og kodning.

FÅ TILBUD

Ledelsesstøtte og andre forløb

Facilitatorforløb

En verden i forandring kræver uddannelse I forandring. LearnLab fokuserer på at skabe dyb læring, nye og tværfaglige kompetencer til det 21. århundrede. Dette forløb giver deltagerne de nødvendige kompetencer til at træde ud af industrisamfundets informationsbaserede undervisning i traditionelle klasseværelser og ind i uddannelse for det 21. århundrede

FÅ TILBUD

Skræddersyede forløb

Ud over vores forløb med brug af værktøjer, tilbyder vi en række processer tilpasset den enkelte organisations behov indenfor men ikke kun begrænset til:

FÅ TILBUD

Effektive og engagerende møder

Vi tilbyder et nyskabende interaktivt koncept til at støtte organisationers evne til at få mere ud af fysiske og virtuelle møder. Vore digitale værktøj CoLab består af en unik samling af funktioner, som designet til at engagere, samarbejde og involvere mødedeltagerne interaktivt. Samtidig giver værktøjet organisationen en unik indsigt i, hvad der kommer ud af de forskellige møder og de udviklingsprocesser, der gennemføres. Hvert CoLab forløb kan bruges til at skabe interaktive opgaver i en række sammenhænge; konferencer, kurser, møder o. lign. Ved at arbejde med CoLab kan deltagerne i sessionen få mulighed for at visualisere, samarbejde, kommunikere, gå i dybden og udforske begreber og temaer på en engagerende måde.

FÅ TILBUD

Lær at bruge CoLab til at aktivere og engagere deltagerne i både fysiske og virtuelle møder

Vi støtter dig i at digitalisere dit indhold, og vi kan hjælpe dig med at fuldende strategien om udvikling af digitalt indhold. Med CoLab kan vi hjælpe dig med at skabe interaktive præsentationer og engagere gruppen gennem et helt forløb

FÅ TILBUD

high quality labs icon

Introduction to using our high quality labs

This teacher training gives a hands-on introduction to using our collection of over 1000 Labs, ready to use. These flexible and interactive Labs are designed for collective reflection, activating participants, exploration, reflection, deep learning and understanding.

deep learning icon

Learn how to use our digital tools for deep learning

Introduction to using our engaging and transformative digital tools for content creation and competency. This training gives teachers and/or students hands-on experience with both building their own content and creating processes for deep learning with the digital tools available in the LearnLab ecosystem. Our training combines the technical run-through with the pedagogical mindset needed to unleash the potential of the digital tools.

digital tolls for teachers and students icon

Digital tools for teachers and students

In addition to our own digital toolbox, LearnLab offers training in technical and didactic use of iPad and supported apps, Windows PCs and Microsoft 365 for education, including Teams, Chromebooks in education and Google Suite for education and coding.

Ledelsesstøtte og andre processer

facilitator training icon

Facilitator training

An everchanging world requires everchanging teaching and learning. At LearnLab we focus on the importance of teaching learner agency to create deeper learning, competence and interdisciplinary skills for the 21st century. This training offers leaders and educators the skills needed to step out of the industrial information-oriented teachings of traditional classrooms, and into progressive education for the 21st century.

Bespoke professional development icon

Bespoke professional development

In addition to tool-specific training and facilitator training, we offer a wide variety of processes based on the specific needs of the organisation within, but not limited to:

  • Effective meetings, planning and networks
  • Leadership meetings and networks
  • Staff meetings and networks
  • Parents meetings
  • Preparation days
  • Seminars
  • Strategic planning for development projects, ex. digitalization
  • Digital judgement and GDPR
  • Complete digital transformation
Effective and engaging meetings icon

Effective and engaging meetings

We offer an interactive concept to carry out different physical and virtual meetings between people. CoLab consists of a unique collection of learning tools designed to be engaging, fun, collaborative and interactive, while also giving organizations unique insight into achievements of their internal training. Each CoLab session can be created using various interactive tasks, to fit specific concepts like conferences, course series, meetings and events. Participants visualize, cooperate, communicate, go deeper, and explore themes and concepts, in an engaging way during every CoLab session.

Effective and engaging meetings icon

Learn how to use CoLab to activate and engage participants in both physical and virtual events

We support you in digitalizing your content and we can help you accomplish strategies regarding developing digital content. With CoLab, we assist you in creating interactive presentations and engage the group throughout the event.