Digitale ressurser for fjernundervsining

Share This Post

Med LearnLabs digitale læringsverktøy kan lærere legge til rette for god hjemmeundervisning, og samtidig arbeide videre med sentrale begreper i Fagfornyelsen. LearnLab vil legge ut nye digitale læringsøkter hver uke fremover. Gå til søk-siden for å finne ressurser som kan passe for din undervisning.

Med LearnLabs digitale læringsverktøy kan lærere legge til rette for god hjemmeundervisning, og samtidig arbeide videre med sentrale begreper i Fagfornyelsen. LearnLab vil legge ut nye digitale læringsøkter hver uke fremover. Gå til søk-siden for å finne ressurser som kan passe for din undervisning.

Begrepslæring og elevmedvirkning

LearnLab tilbyr skoler og kommuner med lisens over 200 kvalitetssikrede digitale ressurser utviklet av dyktige lærere som har erfaring med å bruke LearnLab sammen med elevene. Disse digitale ressursene er interaktive læringsøkter med fokus på at elevene skal kunne samarbeide og selv oppdage sentrale begreper. De interaktive funksjonene og oppbygningen av læringsøktene er utviklet for å inkludere elevene i egen læring. Disse læringsøktene kan også gjennomføres som fjernundervisning. Elevene kan se hverandres produksjon, forslag og innspill. På denne måten kan elevene delta i kollektiv begrepsutvikling der elevene ser hva de andre tenker

Nye gratis ressurser hver uke

Hver uke fremover vil vi også gjøre nye økter tilgjengelig for alle, også gratisbrukere. Slik kan lærere enkelt få tilgang til LearnLab sine læringsøkter. De kan bruke kvalitetssikrede læringsøkter, tilpasse dem til egen undervisning eller de kan lage egne multimodale læringsøkter.  LearnLab kan derfor være en god hjelp for lærere til å skape spennende læringsøkter i en svært krevende situasjon!

Lærerveiledning og redigerbare læringsøkter


Samtlige av de digitale ressursene publisert av LearnLab kommer med lærerveiledning. I hver ressurs finner du en veiledning fra læreren som har laget ressursen. Alt er også tagget med begrepene og kompetansemålet det jobbes med i økten. På stegene i økten finner du også veiledning i form av tips til gjennomføring, oppfølgingsspørsmål og erfaringer. Alle LearnLabs ressurser er også redigerbare, slik at du kan tilpasse opplegget til din undervisning og dine elever. Når du har kopiert en ressurs til din profil, er det fritt frem og endre og tilpasse så mye du vil.

Nye digitale ressurser for ulike trinn – GRATIS!

Under finner du eksempler på noen av gratisressursene som ligger ute på LearnLab. Trykk på tittelen for å komme direkte til opplegget. Du finner disse og flere på LearnLab.net under “Søk”. 

Teknologiutvikling (VGO): Laben handler om vår tids teknologiske utvikling.  Den teknologiske utviklingen går raskt. Den endrer måten vi arbeider på, måten vi kommuniserer på, måten vi samarbeider på og måten vi er mennesker på. Hvilke teknologiske fremskritt er bra for oss, og hvilke er uheldig? Historien viser at teknologisk utvikling er sterkt avhengig av sosial medvirkning. 

Hva er rus? (8-10): Denne laben er ment å gi elevene et grunnlag for å forstå hvorfor vi mennesker i generasjoner har benyttet ulike rusmidler og hvorfor noen individer fortsetter å ruse seg, selv om de kjenner til mange av de uheldige bivirkningene rusmidler kan gi. Den er også ment å gjøre det enklere for elevene å se flere av de sammenhengene som finnes mellom bruk av ulike rusmidler og individuelle menneskelige behov. For å forstå dette må elevene vite at rus en naturlig biologisk prosess som påvirker adferden vår gjennom kjemiske prosesser i hjernen. 

Nettvett? (8-10): Denne laben går vi i dybden på nettvett. Først får læreren en oversikt over elevenes forkunnskaper om nettvett gjennom et åpent spørsmål. Deretter relateres dette til elevenes bruk av ulike sosiale mediene. Elevene skal reflektere over hvorfor man skal tenke gjennom hva man legger ut på nett, hvorfor det er aldersgrense på sosiale medier og positive og negative sider ved sosiale medier.  

Kroppen (5-7) : Denne laben inneholder grunnleggende informasjon om kroppens systemer og er ment å gi elevene et godt grunnlag for å kunne oppdage og få en økt forståelse for sammenhengen mellom kroppens systemer. 

Papir (5-7): Dette undervisningsopplegget omhandler papir som materiale og gir et grunnlag for en dypere forståelse av ressurser, forbruk og bærekraftig utvikling. Gjennom utforskning, og samtale arbeider elevene seg sammen frem til hva papir egentlig er og hva vi kan og bør bruke det til. 

Venner (3-4): Denne LearnLaben er ment å gi elevene økt innsikt i kjennetegn på vennskap og gjøre dem bevisste på den aktive prosessen det er å skaffe seg venner. Den også ment som et inkluderingsverktøy og inneholder derfor både tips og viktige spørsmål til refleksjon. Spørsmålet: Hvordan tror du det føles å være alene? er ett eksempel. Gjennom video, åpne oppgaver, ordsky og enkel analyse gir laben mange muligheter og lærerens oppfølgingsspørsmål blir derfor viktige. Stegene i laben følger flere dybdelæringsprinsipper og er satt med dilemmaer og spørsmål som øker gradvis i vanskelighetsgrad. 

Kombiner med Teams eller andre verktøy

LearnLab er et nettbasert læringsverktøy som også fungerer utmerket sammen med Teams, Skype eller Zoom. Læreren kaller opp elevene på en av disse flatene og starter en læringsøkt (lab). Da kan læreren være i dialog med elevene, samtidig som elevene aktivt følger stegene i læringsøkten (laben). Elevene kan også arbeide individuelt med ulike oppgaver når det er mest hensiktsmessig.

Lage økter selv? LearnLab kan tilpasses alle fag

De unike mulighetene for kollektiv deltakelse i interaktiv fjernundervisning gjør at flere og flere lærere bruker LearnLab sitt interaktive læringsverktøy i hjemmeundervisning:

  • Kan brukes i alle fag
  • Tilgang til gratis læringsøkter
  • Enkelt å tilpasse til egen undervisning
  • Lærerne kan lage egne interaktive læringsøkter


More To Explore

Samskaping for bedre læring 2024 – Oslo

En produktiv dag sammen med skoleledere og lærere. Takk til Andy Hargreaves, Dennis Shirley og Marlen Faannessen for inspirerende foredrag. Sammen skal vi utvikle konstruktiv