Learnlab KI

Fremtidsrettet KI-verktøy for formativ vurdering.

Oransje firkant med sorte bokstaver "KI" og en sort banner hvor det står "beta"

Learnlab jobber aktivt for at det skal brukes flere oppgaver der elevene oppfordres til å jobbe sammen, være utforskende og aktive fremfor summative prøver som grunnlag for vurdering. I Learnlab kan elevene vise kreativ læring og få presis underveisvurdering med støtte av KI – som vil kunne motivere og veilede elevene, og frigjøre tid for læreren. 

Hovedspørsmålene Learnlab søker svar på er: Hvordan utvikle en skole der det i mindre grad er prøver, men elevenes begrepsforståelse og produksjon som danner grunnlag for vurdering? Hvordan flytte fokuset fra summativ til formativ vurdering som fremmer elevstemmen? Hvordan benytte teknologi på en måte som bidrar til økt lærelyst og motivasjon? 

Fra summativ til formativ vurdering ved bruk av KI

Learnlab benytter en KI-drevet modul for formativ vurdering som sammenfatter, gir eleven tips til videreutvikling av sitt produkt, og som samtidig legger opp til egenvurdering og tilbakemelding fra lærer. Tanken er at hvis KI benyttes i arbeidet med å dokumentere kompetanse, kan elevenes arbeid med kreative, selvvalgte produksjoner merkes og kobles til læreplanen uten rangerings- og målefokuset. Dette skal gjøres innenfor rammen av et GDPR-sikret område hvor elevene benytter FEIDE som pålogging.  

Det er utviklet semantiske KI-modeller som tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen. Disse modellene kan eleven benytte underveis som grunnlag for forbedring av egne arbeider, eller som veiledning underveis i læringsprosessen. Lærer kan videre bruke disse modellene som utgangspunkt for en fagspesifikk tilbakemelding tilpasset den enkelte elev.

Forslag til forbedringer og oppsummering av kompetanse 

I Learnlab får skolen et verktøy for læringsanalyse i «min mappe», hvor all vurderingsinformasjon samles per elev, sortert i ulike perioder eller terminer. I denne mappen kan både elev og lærer søke opp elevproduksjoner sortert på læreplanmål og de viktigste begrepene i hvert enkelt fag. Dette læremiddelet gjør at elevenes arbeid, både individuelle og kollektive, kan inngå i konstruktive underveisvurderinger, og det kan settes en presis karakter uten summative prøver. 

Learnlab skaper også fagspesifikke forslag til eleven som kan modereres av lærer. Forslag kan være forbedringer av eksisterende produkt, oppsummering av den kompetansen eleven har vist, eller oversikt over elevens forståelse av de sentrale begrepene i faget. 

Slik fungerer Learnlab KI  

Modellen under viser hvordan Learnlabs KI tar utgangspunkt i data fra elevens produksjon i ett av de store økosystemene for læring, samt Learnlabs egne produksjonsverktøy. Learnlabs KI leser alle typer filer, lyd, bilder, tekst og video, og kobler dette til mål og begreper fra læreplanen for videre å kunne generere feedback til eleven.  

All tilbakemelding kan leses opp på de fleste språk ved bruk av Engasjerende leser. 

Model of Learnlabs AI module for assessment