Colab

Læring i samarbeid og kollektive refleksjonar

colab logo

Colab nyttar ei rekke funksjonar for å legge til rette for interaksjon og deltakarinvolvering. Slik  får deltakarane utvide omgrepsforståinga, tileigne seg ny kunnskap og bygge ny kunnskap på ting ein allereie kan. Læringsøktene kan lagast slik at dei lærande får bygge vidare på forslag og innspel til kvarandre. Dette inneber at dei kontinuerleg vurderer eige og andre sitt arbeid som grunnlag for å produsere noko betre saman. Med Colab brukar du gruppa til å utfordre gruppa!

Innhald

Skap engasjerande innhald for publikum.

Spørsmål og svar

Med visuell representasjon av
publikum sine svar.

Ordsky

Gir ein oversikt over publikum i sanntid

Open oppgåve

Samle og del tankar og refleksjonar.

Video

Varier og engasjer deg med video

Biletsky

Lag ei biletsky i sanntid med
publikumet ditt

Rubrikkar

Kategoriser og sorter gruppa sine idear.

Spørjeundersøking

Få innsikt i gruppa med full kontroll med både spørsmål og alternativ.

Quiz

Test gruppa med full kontroll over både spørsmål og svar.

Rangering

Legg til rette for betre læring ved å rangere og sortere omgrep.

Sett saman

Utforsk samanhengen mellom omgrep.

AR

Engasjer publikum med Augmented Reality.