CoLab

Læring i samarbeid og kollektive refleksjonar

colab logo

CoLab nyttar ei rekkje funksjonar for å leggje til rette for interaksjon og deltakarinvolvering. Ved å involvere deltakarane skapast det mogelegheiter for å utvide omgrepsforståinga, tileigne seg ny kunnskap og byggje denne nye kunnskapen på ting ein allereie kan. Læringsøktane ein designer i CoLab kan lagast slik at dei læreade byggjer vidare på kvarandres forslag og innspel, noko som inneber at dei kontinuerlig vurderar eiga og andres arbeid som grunnlag for å produsere noko betre saman. Med CoLab brukar du gruppa til å endre gruppa.

Innhald

Skap engasjerande innhald for publikum.

Spørsmål og svar

Med visuell representasjon av publikums svar.

Ordsky

Gjer ein oversikt over publikum i sanntid

Open oppgåve

Samle og del tankar og refleksjonar.

Video

Varier og engasjer deg med video

Biletsky

Create an image cloud in real-time with your audience.

Rubrikkar

Kategoriser og sorter gruppas idear.

Spørjeundersøking

Få ei kjensle over gruppa med full kontroll med både spørsmål og alternativ.

Quiz

Test gruppa med full kontroll over både spørsmål og svar.

Rangering

Auk publikums forståing ved å rangere og sortere omgrep.

Sett saman

Utforsk samanhengen mellom omgrep.

AR

Engasjer publikum med Augmented Reality.