Innovativt økosystem

LearnLab: eit trygt og etisk val av digital læringsteknologi

LearnLab har som mål å leie fokuset frå summativ til formativ vurdering. LearnLab sitt økosystem er det mest omfattande systemet for læring, og legg først og fremst fokus på djupare læring. Fleire skuler og organisasjonar opplev usikkerheit knytta til produkt og tjenester som ikkje er integrert som ein del av deira valde digitale løysinger, og som ikkje er godkjent eller beslutta på eit nasjonalt nivå.

LearnLab er både ein trygg og ein innovativ programvare. Alle våre verktøy vert sømlåst kopla til di valde løysing for både brukarhandtering og pålogging. Det vil også virke sømlaust med eksisterande APIar. Alle applikasjonane i LearnLab sitt økosystem kommuniserar med kvarandre innan trygge system, og gjer det difor enkelt å jobbe på tvers av våre løysinger.

Ein ordsky i CoLab kan ved eit klikk bli til eit utgangspunkt for ein historie i StoryLab. Like enkelt kan eit tankekart i IdeaLab verte eit utgangspunkt for ein biletsky i CoLab. Alle verktøya er direkte knytta til omgrepa i overordna del av læreplanen, og til dei enkelte kompetansemåla i læreplanane for fag. Det ferdige produktet eksporterast enkelt til dykkar valdte LMS eller til føretrekte skylagringstjeneste.