Deep Learning Society​

Deep learning society logo

Deep Learning Society

Vil din kommune vere med i eit samarbeid med LearnLab, der vi arbeidar saman med å utvikle pedagogikk, teknologi og skuleleiing? LearnLab har i fleire år leidd innovasjonsnettverket Deep Learning Society (DLS), der ein rekke kommunar deltek.

Hovudmålet med DLS er å utforske og utvikle aktuelle og framtidsretta pedagogiske undervisningspraksisar, nye leiarkompetansar og eigarstrategiar, samt konkrete måtar å modellere djupnelæring og livsmeistring på.

Som deltakar i Deep Learning Society får du:

Skreddersydd opplegg for arbeid med nye læreplanar i din kommune. Innovasjon, rettleiing, dømer og deling mellom kommunar på følgjande tema:

Profesjonsutvikling på alle nivå

Målet med (DLS) er gjennom kollektiv innovasjon å stimulere til ein undervisning som i enda større grad legg vekt på kreativitet, opne spørsmål, tid til å tenkje, aktive elevar, kort sagt: djupare læring. Vårt pedagogiske utgangspunkt er progressiv pedagogikk, der vi vidareførar det beste av John Deweys og Erling Lars Dales filosofi, og ser dette opp mot retningslinjane i LK20.

Læring skjer gjennom handling, der elevane saman utforskar og reflekterar med utgangspunkt i relevante omgrep. Gjennom å stille spørsmål som leiar elevane til kollektiv refleksjon og produksjon hjelp læraren til at elevane kan oppdage omgrepa djupare betydning. Dette læringsprinsippet gjeldt også for kommunale leiarar, skoleleiare og lærare.

Læreren stillar spørsmål med utgangspunkt i elevanes interesse og involveringskompetanse, og sett spørsmåla inn i ein samanheng via djup kjennskap til faget og lærareplanen. Framtidsretta undervisning kan ikkje detaljplanleggast på førehand, men koplast til læreplanen gjennom ein prosess saman med elevar og kollegaer. Læraren brukar dei ressursane som finst i elevgruppa.

DLS jobbar for å flytte fokus frå summative prøvar og testar til formativ vurdering, der elevane eig vurderingsprosessen gjennom arbeid med autentiske oppåaver. LearnLabs digitale verktøy dannar grunnlaget for å utvikle ein vurderingspraksis der eksamenar og nasjonale prøvar blir mindre viktige, sidan elevar og lærare dokumenterar kompetanse som del av sjølve læringsprosessen.

Fleire kommunar deltar allereie

DLS er et nettverk som består av elevar, lærere, skuleleiare og forskare, som saman med LearnLab utformar framtidas læring. Kollektiv innovasjon i praksis!

Saman med KSK, KS og IMTEC er det utvikla interaktive læringsressursar for å videreutvikle skuleleiing og kommunal leiing, med vekt på tema som mål og strategi, kunnskapsgrunnlag og kvalitet, oppfølging av virksemdene, nettverk og tillit. Deltakande kommunar har bidratt til utvikling av ein rekkje undervisningsopplegg tilpassa LK20, der dei tverrfaglege temaene er sentrale. Tradisjonelle konferansar med foredrag har vist seg å ha liten verdi utover det sosiale. Mange utviklingsorienterte leiare og lærare peikar også på at det opplevast både slitsamt og einsamt å delta på tradisjonelle konferansar når dei gjennomførast digitalt.

LearnLab ynskjer å utgjere ein forskjell ved å gje alle mogelegheiter til å bruke digital teknologi på læringsfremmande måtar. LearnLab kombinerar dei beste ideane frå progressiv pedagogikk med læringsfremmande bruk av digital teknologi. Vi brukar difor det interaktive verktøyet CoLab, som gjev mogelegheiter for aktive deltakare som knyttar refleksjonar til erfaringar, delar med kvarandre og kollektivt videreutviklar forslag, idear og innspel.

Samarbeid med norske og internasjonale forskarar

I DLS vil vi lære av spesifikke tiltak og metodar som nyttast i nokre av verdas beste utdanningssystem.

LearnLab er, saman med professor Andy Hargreaves, initiativtakar til Atlantic Rim Collaboratory (ARC), der 10 utdanningssystem saman utforskar mogelegheitane for å utvikle ein utdanningspolitikk som tek meir hensyn til det brede utdanningsmandatet som skulen faktisk har.

ARC er en global utdanningsbevegelse som fremmar likskap, kvalitet, inkludering, trivsel, demokrati, berekraft og menneskerettar i utdanningssystemer.

Forskare som i perioden 2020-2022 gjev råd, presenterar sin forskning og deltar i diskusjonar i DLS-nettverket er:

Rolf Kristian Baltzersen
Dosent (PhD) – Avdeling for lærarutdanning, Høgskolen i Østfold.

Michael Fullan
Global Leadership Director, New Pedagogies for Deep Learning. Professor Emeritus – University of Toronto.

Andy Hargreaves
Direktør ved CHENINE (Change, Engagement and Innovation in Education – The University of Ottawa). Professor Lynch School of Education and Human Development, Boston College.

Egil Hartberg
Prosjektleiar, Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet.

Viviane Robinson
Professor ved Faculty of Education and Social Work ved University of Auckland, New Zealand, og akademisk leiar for universitetets Centre for Educational Leadership.

Pål Roland
Dosent (PhD) – Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Kim Schildkamp
Associate professor, the Faculty of Behavioural, Management, and Social Sciences – University of Twente. Noverande leiar av ICSEI ((International Congress on School Effectiveness and Improvement)

Dennis Shirley
Professor i pedagogikk – Lynch School of Education, Boston College.

Louise Stoll
Professor of Professional Learning, University College – London’s Institute of Education.