Villkor och anvisningar

VILLKOR FÖR LICENSANVÄNDARE

Senast uppdaterad: 02/11/22.

All datalagring för licensanvändare är förenlig med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Villkoren för licensanvändare regleras i ett separat och undertecknat avtal mellan Learnlab och kunden. Alla licensskolor och kommuner är skyldiga att underteckna ett DBA som skrivs enligt lagarna i varje län. Kontakta säljavdelningen för mer information. Huvudpunkterna i detta avtal beskrivs kortfattat i det följande. För licensanvändare regleras detta i ett separat och undertecknat avtal mellan Learnlab och kunden. Huvudpunkterna i detta avtal beskrivs kortfattat i det följande. För licensanvändare tillhandahåller Learnlab en 100% GDPR-kompatibel lösning med datalagring i EU och starkt dataskydd. All personlig information är endast tillgänglig vid tvåfaktorsautentisering av norska användare och i tillägg till det bästa tekniska dataskydd som marknaden kan erbjuda. Vi krypterar också all personlig information på våra servrar.

Learnlab använder kryptering av data i vila, vilket innebär att all data som lagras måste vara krypterad. Tekniskt sett är en databasinstans som körs med RDS-kryptering, data som lagras i vila i den underliggande lagringen krypterad, liksom dess automatiska säkerhetskopior, läsrepliker och ögonblicksbilder. RDS-kryptering använder industristandarden AES-256-krypteringsalgoritm för att kryptera data på servern som är värd för en RDS-instans.

Kryptering av data i transit innebär att all kommunikation mellan Learnlab-resurserna krypteras med SSL/TLS. RDS skapar ett SSL-certifikat och installerar certifikatet på DB-instansen när instansen provisioneras. Därför är alla Learnlab RDS-instanser, inklusive den som lagrar personuppgifter, konfigurerade för att använda SLL/TLS-kommunikation.

Följande tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits av Learnlab för att säkerställa personuppgifternas integritet och säkerhet:

  1. Personuppgifter i Learnlabs applikationer är endast tillgängliga för superadministratörsanvändare (Learnlab-anställda), och de har obligatorisk tvåfaktorsautentisering på sin inloggning
  2. Personuppgifter lagras på en dedikerad RDS-instans (Learnlab SSO-databas) med aktiverad datakryptering. För elever och lärare i norska kommuner använder vi också FEIDE, så inget lösenord lagras för denna grupp. Detsamma gäller för Unilogin-användare i Danmark.
  3. Learnlab SSO Database kan endast kommuniceras via SSL/TLS.
  4. Learnlab SSO Database är en del av Learnlabs organisationsenhet och användare från andra organisationsenheter kan inte komma åt den.
  5. Medlemmar i Learnlabs organisationsenhet har obligatorisk tvåfaktorsautentisering för sin inloggning.
  6. Learnlab Organization Unit kontrollerar VPN-åtkomsten till Learnlabs SSO-databas; standardkonfigurationen är att VPN är avaktiverat.
  7. Konfigurationen av Learnlab SSO-databasen övervakas.
  8. Learnlab Organisation Enhetens aktiviteter övervakas.

VILLKOR FÖR KOSTNADSFRIA ANVÄNDARE AV COLAB

Senast uppdaterad: 02/11/22.

Inledning
Välkommen till LearnLabs villkor och bestämmelser. Detta är tillämpligt på vår webbplats och mjukvaruapplikation (learnlab.net), som ägs och drivs av LearnLab AS. Vi hänvisar till denna webbplats och applikation i detta avtal som "Tjänsterna". Genom att besöka Tjänsterna och få tillgång till den information, de resurser, tjänster, produkter och verktyg som vi tillhandahåller, förstår du och samtycker till att acceptera och följa följande villkor som anges i denna policy (nedan kallat "Användaravtal").

Detta avtal gäller från och med den 20/09/17.

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta användaravtal från tid till annan utan föregående meddelande. Du bekräftar och samtycker till att det är ditt ansvar att regelbundet granska detta användaravtal för att bekanta dig med eventuella ändringar. Din fortsatta användning av tjänsterna efter sådana ändringar kommer att utgöra ett erkännande och godkännande av de ändrade villkoren.

Vi strävar efter att följa riktlinjerna för tillgänglighet till webbinnehåll (WCAG) version 2.0 (http://www.w3.org/TR/WCAG20/), till en AA-överensstämmelsenivå.

Ansvarsfull användning och uppförande
Genom att besöka våra Tjänster och få tillgång till information, resurser, tjänster, produkter och verktyg som vi tillhandahåller dig, antingen direkt eller indirekt (nedan kallade "Resurser"), samtycker du till att endast använda dessa Resurser för de syften som är avsedda och tillåtna enligt (a) villkoren i detta Användaravtal och (b) tillämpliga lagar, förordningar och allmänt accepterad onlinepraxis eller riktlinjer.

Därmed förstår du det:
a. För att få tillgång till våra Resurser kan du behöva lämna viss information om dig själv (t.ex. identifikation, kontaktuppgifter etc.) som en del av registreringsprocessen eller som en del av din förmåga att använda Resurserna. Du samtycker till att all information du tillhandahåller alltid är korrekt, korrekt och uppdaterad.
b. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för all inloggningsinformation som är kopplad till något konto som du använder för att komma åt våra resurser. Följaktligen är du ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt/dina konton.
c. Att komma åt (eller försöka komma åt) någon av våra resurser på något annat sätt än genom de medel vi tillhandahåller är strängt förbjudet. Du samtycker särskilt till att inte komma åt (eller försöka komma åt) någon av våra resurser genom automatiserade, oetiska eller okonventionella medel.
d. Det är strängt förbjudet att delta i någon aktivitet som stör eller stör våra resurser, inklusive de servrar och/eller nätverk som våra resurser är placerade eller anslutna till.
e. Försök att kopiera, duplicera, reproducera, sälja, handla eller återförsälja våra resurser är strängt förbjudet, med undantag för duplicering och kopiering av innehållet (dvs. "Labs") i syfte att publicera det på LearnLab.
f. Du är ensam ansvarig för alla konsekvenser, förluster eller skador som vi direkt eller indirekt kan ådra oss eller drabbas av på grund av obehöriga aktiviteter som du utfört, enligt vad som förklaras ovan, och kan ådra dig straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar.
g. Vi kan tillhandahålla olika öppna kommunikationsverktyg på våra Tjänster, till exempel bloggkommentarer, blogginlägg, offentlig chatt, forum, anslagstavlor, nyhetsgrupper, produktbetyg och recensioner, olika sociala medietjänster etc. Du förstår att vi i allmänhet inte förhandsgranskar eller övervakar det innehåll som publiceras av användare av dessa olika kommunikationsverktyg, vilket innebär att om du väljer att använda dessa verktyg för att skicka någon typ av innehåll till våra tjänster, är det ditt personliga ansvar att använda dessa verktyg på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Genom att lägga upp information eller på annat sätt använda öppna kommunikationsverktyg som nämnts, samtycker du till att du inte kommer att ladda upp, lägga upp, dela eller på annat sätt distribuera något innehåll som:
i. Är olaglig, hotfull, ärekränkande, kränkande, trakasserande, förnedrande, skrämmande, bedräglig, vilseledande, invasiv, rasistisk eller innehåller någon typ av suggestivt, olämpligt eller explicit språk;
ii. Gör intrång i något varumärke, patent, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt som tillhör någon part;
iii. Innehåller någon typ av obehörig eller oönskad reklam;
iiii. Efterliknar någon person eller enhet, inklusive LearnLab AS-anställda eller representanter.
Vi har rätt att efter eget gottfinnande ta bort allt innehåll som vi anser inte följer detta användaravtal, tillsammans med allt innehåll som vi anser vara stötande, skadligt, stötande, felaktigt eller som bryter mot tredje parts upphovsrätt eller varumärken. Vi ansvarar inte för eventuella förseningar eller misslyckanden med att ta bort sådant innehåll. Om du publicerar innehåll som vi väljer att ta bort, samtycker du härmed till sådant borttagande och samtycker till att avstå från alla anspråk mot oss.
h. Vi tar inget ansvar för något innehåll som publiceras av dig eller någon annan tredje parts användare av våra tjänster. Men allt innehåll som publiceras av dig med hjälp av öppna kommunikationsverktyg på våra tjänster, om det inte bryter mot eller kränker någon tredje parts upphovsrätt eller varumärken, blir LearnLab AS egendom, och som sådan ger oss en evig, oåterkallelig, världsomspännande, royaltyfri, exklusiv licens att reproducera, modifiera, anpassa, översätta, publicera, offentligt visa och / eller distribuera som vi tycker passar. Detta avser och gäller endast innehåll som publiceras via öppna kommunikationsverktyg enligt beskrivningen, och avser inte information som tillhandahålls som en del av registreringsprocessen, som är nödvändig för att använda våra resurser.
i. Du samtycker till att gottgöra och hålla LearnLab AS och dess moderbolag och dotterbolag, och deras styrelseledamöter, tjänstemän, chefer, anställda, givare, agenter och licensgivare, skadeslösa från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, till följd av brott mot detta användaravtal eller underlåtenhet att fullgöra några skyldigheter som rör ditt konto som du eller någon annan person som använder ditt konto har ådragit sig. Vi förbehåller oss rätten att ta över det exklusiva försvaret av alla anspråk för vilka vi har rätt till ersättning enligt detta användaravtal. I sådana fall ska du ge oss det samarbete som vi rimligen kan begära.

Begränsning av garantier
Genom att använda våra tjänster förstår och godkänner du att alla resurser som vi tillhandahåller är "i befintligt skick" och "i mån av tillgång". Detta innebär att vi inte representerar eller garanterar dig att:
i) användningen av våra Resurser kommer att uppfylla dina behov eller krav.
ii) användningen av våra resurser kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller fri från fel.
iii) den information som erhålls genom att använda våra resurser kommer att vara korrekt eller tillförlitlig, och
iv) eventuella fel i driften eller funktionaliteten hos de resurser som vi tillhandahåller kommer att repareras eller korrigeras.
Vidare förstår och samtycker du till att:
v) allt innehåll som hämtas eller på annat sätt erhålls med hjälp av våra resurser sker efter eget gottfinnande och på egen risk, och att du är ensam ansvarig för eventuella skador på din dator eller andra enheter för eventuell förlust av data som kan uppstå till följd av hämtning av sådant innehåll.
vi) ingen information eller råd, vare sig uttryckt, underförstådd, muntlig eller skriftlig, som erhållits av dig från LearnLab AS eller genom några resurser som vi tillhandahåller, ska skapa någon garanti, garanti eller villkor av något slag, förutom de som uttryckligen beskrivs i detta användaravtal.

Begränsning av ansvar
I samband med begränsningen av garantier som förklaras ovan förstår och godkänner du uttryckligen att eventuella anspråk mot oss ska begränsas till det belopp du betalat, om något, för användning av produkter och/eller tjänster. LearnLab AS ansvarar inte för någon direkt, indirekt, tillfällig, följd- eller exemplarisk förlust eller skada som kan uppstå av dig på grund av att du använder våra resurser, eller på grund av eventuella ändringar, dataförlust eller korruption, avbokning, förlust av åtkomst eller driftstopp i den utsträckning som tillämpliga lagar om ansvarsbegränsning gäller.

Upphovsrätt/Varumärken
Allt innehåll och material som finns tillgängligt på tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, grafik, webbplatsnamn, kod, bilder och logotyper, är LearnLab AS och innehållsskaparnas immateriella egendom och skyddas av tillämplig upphovsrätt och varumärkesrätt. All olämplig användning, inklusive men inte begränsat till reproduktion, distribution, visning eller överföring av innehåll på tjänsterna är strängt förbjudet, såvida det inte uttryckligen godkänts av LearnLab AS.

Uppsägning av användning
Du samtycker till att vi efter eget gottfinnande kan stänga av eller avsluta din åtkomst till alla eller delar av våra Tjänster och Resurser med eller utan föregående meddelande och av vilken anledning som helst, inklusive, men inte begränsat till, brott mot detta Användaravtal. Alla misstänkta olagliga, bedrägliga eller kränkande aktiviteter kan vara skäl för att avsluta ditt förhållande och kan hänvisas till lämpliga brottsbekämpande myndigheter. Vid avstängning eller uppsägning upphör din rätt att använda de resurser vi tillhandahåller omedelbart, och vi förbehåller oss rätten att ta bort eller radera all information som du kan ha registrerad hos oss, inklusive konto- eller inloggningsinformation.

Tillämplig lag
Tjänsterna kontrolleras av LearnLab AS från våra kontor i Oslo, Norge. De kan nås av de flesta länder runt om i världen. Eftersom varje land har lagar som kan skilja sig från de i Norge, genom att komma åt våra tjänster, samtycker du till att stadgarna och lagarna i Norge, utan hänsyn till lagkonflikten och FN: s konvention om internationell försäljning av varor, kommer att gälla för alla frågor som rör användningen av tjänsterna och köp av produkter eller tjänster via tjänsterna.
Vidare ska alla åtgärder för att genomdriva detta användaravtal väckas vid domstolarna i Oslo (Oslo tingrett), Norge. Du samtycker härmed till personlig jurisdiktion av sådana domstolar och avstår från alla jurisdiktions-, plats- eller obekväma foruminvändningar mot sådana domstolar.

Garanti
OM INGET ANNAT UTTRYCKS, FRÅNSÄGER SIG LEARNLAB AS UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Kontakta oss
Om du har några frågor om villkoren, vänligen kontakta oss på support@learnlab.net eller

LearnLab AS
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo, Norge

Eftersom e-postkommunikation inte alltid är säker, ber vi dig att inte inkludera känslig information i dina e-postmeddelanden till oss.