Salg, service og reiseliv vg1

Vg1 salg, service og reiseliv handler om drift og service i virksomheter. Programfagene hjelper elevene til å forstå betydningen av service- og vertskapsrollen og gir en innføring i administrative og økonomiske oppgaver.

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter fag:

Forretningsdrift

I programfaget forretningsdrift fokuseres det på drift, utvikling og lønnsomhet av virksomheter. Faget gir elevene innsikt i relevant lovverk, hvordan økonomi er viktig for drift og utvikling, og hvorfor HMS er grunnleggende viktig for forretningsdriften.

Her finner du en kort innføring i hvordan du bruker LearnLabs ressurser, samt et forslag til årsplan for skoleåret.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien dekker følgende kompetansemål: gjere greie for reglar og lovverk som er relevante for servicenæringa, og forklare korleis dei regulerer drift av verksemder; gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleikIllustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien omhandles følgende kompetansemål: vurdere, kalkulere og tilpasse pris på eit produkt med tanke på kostnader og marknadssituasjon.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien arbeider vi med følgende kompetansemål: gjennomføre ei enkel risikovurdering og presentere tiltak som førebyggjer uønskte hendingar; følgje ein beredskapsplan og gjere greie for funksjonen og formålet med beredskapsplanar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien består av labs og oppgaver knyttet til kompetansemålet “beskrive ansvarsfordeling og kva dei ulike rollene i ei verksemd inneber, og utarbeide og presentere eit organisasjonskart”. Oppgavene er også knyttet til kjerneelementet “Drift, utvikling og lønnsemd”.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien omhandler kompetansemålet: forklare og føre ein enkel rekneskap, utarbeide budsjett og vurdere lønnsemda.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du ressurser knyttet til kompetansemålet “beskrive vareflyt og kvalitet i verdikjeda og vurdere dilemma knytte til lønnsemd og berekraftig utvikling”. Her finner du eksempler på hvordan en råvare omdannes til ferdige produkter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Markedsføring og innovasjon

I programfaget markedsføring og innovasjon fokuseres det på å analysere forbrukeradferd, og hvordan man kan bruke konkurransemidlene til målrettet markedsføring og innovasjon. Markedsføring ses i sammenheng med behovet for en bærekraftig utvikling.

Her finner du en kort innføring i hvordan du bruker LearnLabs ressurser, samt et forslag til årsplan for skoleåret.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien omhandles følgende kompetansemål: Beskrive administrative funksjoner og rutiner i en virksomhet og drøfte hvordan disse påvirker kvaliteten og servicenivået.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

“Analysere forbrukeradferd” bringer tankene til kvalitative og kvantitative metoder for å finne riktige målgrupper som bedriften kan selge sine produkter og tjenester til. Kompetansemålet kan legge opp til at man skal gjøre mer eller mindre grundige undersøkelser basert på demografiske og psykografiske segmenteringskriterier for deretter å definere en målgruppe og så sette et markedsmål. Dette vil gjøre det mulig å spisse markedsstrategien for å oppnå markedsmålet. MEN, husk at du her har å gjøre med elever på 16/17 år, la oss starte med å få dette ned på en planet som elevene kjenner seg igjen i.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Eleven skal i denne serien lage en enkel markedsplan og gjøre rede for valg av mål og virkemidler.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Økt digitalisering gir nye muligheter og krever en helt ny måte å tenke markedsføring på. Digitaliseringen har endret vår forbrukeradferd, dette har igjen ført til en endring i hvordan virksomheter markedsfører og selger produktene sine.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien inneholder en faktalab (som er åpen) og en selvstendig lab (oppstartslab) som du kan starte undervisningen med. Den selvstendige laben er en kombinasjon av innholdssteg og interaktive øvelser.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Å utvikle en god forretningside er en lang prosess og krever skriving og omskriving. I lærerveiledningen finner du informasjon om hvordan du kan benytte disse læringsressursene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien omhandles følgende kompetansemål: Kjenne til og benytte gjeldende regelverk for salg og markedsføring.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Udir har signalisert tydelig at elevene må få prøve å selge noe i forbindelse med arbeidet med dette kompetansemålet. Det er mange muligheter her og det blir opp til deg som lærer hvordan du tilrettelegger for at eleven skal få selge noe.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien dekker kompetansemålet “vurdere sentrale konkurranseverkemiddel i samanheng med profilen og lønnsemda til verksemder”. Kompetansemålet gir mulighet til å gi elevene en bred innføring i hvordan etablerte bedrifter bruker markedsmiksen for å skape lønnsomhet. Oppgaven oppfordrer også til å bruke det lokale næringslivet i læringen gjennom observasjon.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Kultur og samhandling

I programfaget kultur og samhandling fokuseres det på vertskapsrollen, etiske dilemmaer i servicebransjen, nettverksbygging og servicemedarbeiderens rolle i krevende situasjoner. 

Her finner du en kort innføring i hvordan du bruker LearnLabs ressurser, samt et forslag til årsplan for skoleåret.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien omhandler følgende kompetansemål: utforske korleis ulike kulturar og bakgrunn påverkar kommunikasjon og kundebehandling og ta omsyn til dette i møte med kundar og gjestar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien omhandles kompetansemålet: reflektere over ulike former for relasjonsbygging og forklare betydninga av nettverk.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien er knyttet til kompetansemålet: gjere greie for og vurdere korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å utvikle eit betre arbeidsliv.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien omhandler følgende kompetansemål: reflektere over etiske dilemma i servicenæringa og vurdere verkemiddel som kan fremje etiske og berekraftige val.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien omhandles kompetansemålet: planleggje og gjennomføre eit arrangement og gjere greie for betydninga av vertskapsrolla.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien omhandles to kompetansemål: handtere klagar og beskrive tiltak som førebyggjer konfliktar, samt gjere greie for kva rolle servicemedarbeidaren har i konflikt- og nødssituasjonar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene et godt grunnlag for å velge lærefag og en mulighet for å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter. Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene en opplæring som er relevant for deres fremtidige yrkesutøvelse.

Her finner du ressurser som kan benyttes i forbindelse med YFF Reiseliv.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du ressurser som kan benyttes i forbindelse med YFF Salg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du ressurser som kan benyttes i forbindelse med YFF Service- og administrasjonsfaget.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du ressurser som kan benyttes i forbindelse med YFF Sikkerhet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket