Tverrfaglige temaer

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Bærekraftig utvikling

Gjennom arbeid med bærekraftig utvikling skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med bærekraftig utvikling.

Målet med denne serien er at elevene skal kunne oppdage og forstå sammenhengen mellom økosystemene i regnskogene og hvilke konsekvenser det kan få for oss mennesker om avskogingen av regnskogene ikke reduseres. Ved å veksle mellom videoer, informasjon og refleksjonsspørsmål, der elevene kan samarbeide med andre, aktiviseres elevene til å utvikle egen forforståelse.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne perioden arbeider vi med å få elevene til å kunne se sammenhengen mellom den økte drivhuseffekten (global oppvarming) og hvordan det kan påvirke livet på planeten. Dette er fortsatt en av vår tids store globale utfordringer. Gjennom diskusjon og undring legges opp til å øke forståelsen og nysgjerrigheten rundt dette temaet. Åpne spørsmål og elevenes eget erfaringsgrunnlag står sterkt, men det gis også en gradvis informasjon underveis i opplegget, slik at sammenhengen mellom ulike elementer kommer tydelig frem. I perioden benyttes læringsressurser fra skolerom.noIllustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien får elevene oppdage og reflektere rundt hva teknologi er, hvordan teknologi har endret samfunnet og hvordan teknologiske oppfinnelser bygger på hverandre. Hvilke teknologiske fremskritt er bra for oss, og hvilke er uheldige? Hvilke konsekvenser får dette for arbeidsliv og privatliv? Serien utforsker hvordan moderne teknologi, spesielt sosiale medier, informasjonsteknologi og tilpasset markedsføring, utgjør en alvorlig utfordring for demokratiet. Vi utforsker fenomener som ekkokamre og polarisering og stimulerer elevene til å reflektere over hvordan de opplever dette personlig og hvordan det påvirker dem.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Demokrati og medborgerskap

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med demokrati og medborgerskap.

Hva er det som kjennetegner fordomsfulle samfunn og hva er konsekvensene av tidligere segregeringspolitikk? I denne serien blir elevene kjent med historiske segregeringssamfunn og kampen som er ført, med ulike midler, for å sikre like rettigheter for alle. Forståelsen for denne arven er avgjørende for å kunne utvikle samfunnet i en retning der alle mennesker er likeverdige, også i praksis.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse. Er det slik i Norge eller er kampen for likestilling fortsatt aktuell? Vi ser på historiske hendelser og sammenligner med dagens samfunn gjennom ulike refleksjonsoppgaver.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar for seg terrorhendelsene 22. juli 2011 og ser på hvilke konsekvenser det fikk for samfunnet vårt. Innholdet er tilpasset for å hjelpe elevene med oppdage sammenhenger.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Via denne serien får elevene tilgang til et verktøy som gjør dem i stand til å ta egne politiske valg. Serien består av en kombinasjon av CoLabs, Storylabs, IdeaLabs og et oppgavesett. Serien er bygget med et ønske om å hjelpe elevene med få en helhetlig forståelse for hvordan det norske politiske systemet fungerer og hvorfor det er som det er. Gjennom innholdet i serien gis elevene mulighet til å se sammenhenger mellom hvordan samfunnet i Norge er bygget opp og de konsekvensene det gir for hver enkelt borger .Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar for seg ulike sider av Fredsprisen, fra populære og omdiskuterte vinnere til avgjørende øyeblikk i historien, som preger vårt liv i dag. Noen utvalgte vinnere blir belyst fra ulike perspektiver. Det trekkes linjer fra krigshistorien og krigens grusomheter frem til dagens globale samfunnsutfordringer. De tre storylabene som ligger helt til høyre i serien er opprinnelig laget for ungdomstrinnet og er noe enklere enn de andre.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med folkehelse og livsmestring.

Undervisningøktene har som mål å skape en dypere forståelse for identitet. Begrepet ses inn i en metafor om en multe. Her sammenlignes mennesket med en multe i forhold til indre substans. Det er da et mål å se på likheter og forskjeller og å bygge respekt for forskjelligheten. Ordtak er en del av røttene våre og det er lagt opp til undervisningsøkter knyttet til ordtak og deres betydning. Samisk kultur og tradisjon er sterkt forankret i naturen. I en av øktene skal elevene beskrive seg selv med utgangspunkt i naturfenomener. Også på videregående er samtalen, undringen og refleksjonen av stor betydning. Styrken i forskjellighet og respekt for dette må tydeliggjøres.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, nettvett, rus og vold. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering og identitet er sentrale begrep. I disse øktene er klassesamtalen sentral. Det er viktig å sette av god til til å ta opp elevenes svar. Undre seg, reflektere og bygge videre på enkelte utsagn.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er et undervisningsopplegg som handler om seksualitet, seksuelle overgrep og rus. Seksualitet handler om glede, ansvar, tillit, menneskers forhold til hverandre og et godt forhold til egen kropp. Samtidig finnes det også mørke sider av seksualiteten. Undervisningsoppleggene om rus er diskusjonsopplegg som tar utgangspunkt i elevens forforståelse og misoppfatninger rundt narkotiske stoffer.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket