Samfunnskunnskap

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning

I dette temaet trenes elevene til å vurdere sammenhenger ut fra forskjellige perspektiver. Elevene skal stille spørsmål med hvordan makt er organisert, og hvordan makt virker. De skal utvikle kulturforståelse og kunne forstå hvorfor mennesker tar andre valg enn de selv.

Den første laben i denne serien har som mål å gjøre elevene oppmerksomme på hvordan hjernen virker når den mottar informasjon. Laben legger vekt på hvordan hjernen vår styres av automatiserte prosesser og hvordan det kan påvirke vår virkelighetsoppfatning og forståelse. Dette er spesielt nyttig å kjenne til i forbindelse med kritisk tenkning og sier mye om hvorfor refleksjon og kildekritikk er nyttig for å redusere manipulasjon. Labene «Den grønne knappen» er trening i å benytte filosofi som verktøy. Elevene møter gradvis økte moralske dilemmaer i en tenkt situasjon. Ved å se hva andre elever svarer gis eleven mulighet til å speile egne tanker og moral opp mot resten av gruppa på anonymt grunnlag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Hva er det som kjennetegner fordomsfulle samfunn og hva er konsekvensene av tidligere segregeringspolitikk? I denne serien blir elevene kjent med historiske segregeringssamfunn og kampen som er ført, med ulike midler, for å sikre like rettigheter for alle. Forståelsen for denne arven er avgjørende for å kunne utvikle samfunnet i en retning der alle mennesker er likeverdige, også i praksis.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar for seg terrorhendelsene 22. juli 2011 og ser på hvilke konsekvenser det fikk for samfunnet vårt. Innholdet er tilpasset for å hjelpe elevene med oppdage sammenhenger.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Via denne serien får elevene tilgang til et verktøy som gjør dem i stand til å ta egne politiske valg. Serien består av en kombinasjon av CoLabs, Storylabs, IdeaLabs og et oppgavesett. Serien er bygget med et ønske om å hjelpe elevene med få en helhetlig forståelse for hvordan det norske politiske systemet fungerer og hvorfor det er som det er. Gjennom innholdet i serien gis elevene mulighet til å se sammenhenger mellom hvordan samfunnet i Norge er bygget opp og de konsekvensene det gir for hver enkelt borger .Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I disse ressursene møter elevene refleksjonsspørsmål, lyd og videoer underveis som omhandler både følelser og andre menneskers perspektiv. Selv om ressursene inneholder historisk informasjon, er det refleksjonene rundt demokratiet i Norge som er det sentrale. Benytt gjerne ressursene i forbindelse med 8. mai og 17.mai, eller knytt dem til annet arbeid som omhandler demokratiet i Norge eller temaet 2. verdenskrig. Det er også utarbeidet oppgaver som kan benyttes for å gå i dybden på temaet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien inneholder labs og oppgaver som gir elevene muligheten, gjennom ulike labs og oppgaver, til å lære om hvordan holocaust foregikk ved å bearbeide informasjon og reflektere i samarbeid med medelever og lærer. Det trekkes også paralleller til dagens samfunn i fler av spørsmålene og oppgavene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne perioden går vi i dybden på konflikter i Midtøsten. Labene har mange åpne spørsmål og oppgaver som aktiverer elevene, stimulerer til selvrefleksjon og kritisk tenkning samtidig som det legges til rette for læring for både lærer og elev. Det finnes flere fordypningsoppgaver som elevene kan arbeide med, enten alene eller i små grupper. Perioden starter med en lab der lærer og elever sammen utforsker begrepet krig og krigens folkerett. Forfatter: Nicholas Lindhjem, Borgheim ungdomsskole.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

 

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar for seg ulike sider av Fredsprisen, fra populære og omdiskuterte vinnere til avgjørende øyeblikk i historien, som preger vårt liv i dag. Noen utvalgte vinnere blir belyst fra ulike perspektiver. Det trekkes linjer fra krigshistorien og krigens grusomheter frem til dagens globale samfunnsutfordringer. De tre storylabene som ligger helt til høyre i serien er opprinnelig laget for ungdomstrinnet og er noe enklere enn de andre.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Medborgerskap og bærekraftig utvikling

Dette temaet handler om hvordan ressursene er fordelt i ulike samfunn. Elevene trenes i å forstå hvordan endringer i fortid og nåtid påvirker hvor bærekraftig ulike samfunn er. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om bærekraftige samfunn blir til.

Elevene skal kunne vurdere bakgrunnen for, konsekvensene av og handlingsalternativ for bærekraftig utvikling på individuelt, nasjonalt og globalt nivå. Medborgerskap og bærekraftig utvikling handler om demokratisk medborgerskap, samfunnsdimensjonen av bærekraftig utvikling og hvordan mennesker samarbeider, organiserer seg og tar avgjørelser i samfunnet. Dette innebærer også at elevene skal få handlingskompetanse til å medvirke i demokratiske prosesser og samfunnsforming. Sentralt innhold skal ses i lys av det lokale til det globale, og urfolk og minoriteter sitt perspektiv.

I denne serien får elevene oppdage og reflektere rundt hva teknologi er, hvordan teknologi har endret samfunnet og hvordan teknologiske oppfinnelser bygger på hverandre. Hvilke teknologiske fremskritt er bra for oss, og hvilke er uheldige? Hvilke konsekvenser får dette for arbeidsliv og privatliv? Serien utforsker hvordan moderne teknologi, spesielt sosiale medier, informasjonsteknologi og tilpasset markedsføring, utgjør en alvorlig utfordring for demokratiet. Vi utforsker fenomener som ekkokamre og polarisering og stimulerer elevene til å reflektere over hvordan de opplever dette personlig og hvordan det påvirker dem.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I disse ressursene møter elevene refleksjonsspørsmål, lyd og videoer underveis som omhandler både følelser og andre menneskers perspektiv. Selv om ressursene inneholder historisk informasjon, er det refleksjonene rundt demokratiet i Norge som er det sentrale. Benytt gjerne ressursene i forbindelse med 8. mai og 17.mai, eller knytt dem til annet arbeid som omhandler demokratiet i Norge eller temaet 2. verdenskrig. Det er også utarbeidet oppgaver som kan benyttes for å gå i dybden på temaet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse. Er det slik i Norge eller er kampen for likestilling fortsatt aktuell? Vi ser på historiske hendelser og sammenligner med dagens samfunn gjennom ulike refleksjonsoppgaver.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en tverrfaglig læringsøkt om lokalhistorie. Gjennom å lete etter gatenavn med personnavn i bysentrum, eller på stedet der du bor, vil elevene lære om byens eller stedets historie på en annerledes måte. De skal finne ut hvem personen er, hva han/ hun er kjent for, og reflektere rundt samtiden personen levde i.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Identitet og livsmestring

Elevene skal forstå hvordan mennesker utvikler identitet og samhandler med andre. Med utgangspunkt i sin egen livsverden skal elevene få en forståelse av hvem de er, og hvordan de kan mestre egne liv.

bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse. Er det slik i Norge eller er kampen for likestilling fortsatt aktuell? Vi ser på historiske hendelser og sammenligner med dagens samfunn gjennom ulike refleksjonsoppgaver.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, nettvett, rus og vold. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering og identitet er sentrale begrep. I disse øktene er klassesamtalen sentral. Det er viktig å sette av god til til å ta opp elevenes svar. Undre seg, reflektere og bygge videre på enkelte utsagn.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket