Norsk

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Utforske og formidle tekst

Elevene blir kjent med skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål, nynorsk og i ulike oversettelser. Elevene reflekterer over tekstens formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler. Gjennom dette arbeidet skal elevene lese kritisk, samt bruke kilder kritisk og kunne henvise til kilder på en etterrettelig måte. 

Her finner du læringsøkter og tilhørende oppgaver hvor elevene får reflektere og utforske ulike sider ved kritisk lesing, som retorikk og retoriske virkemidler. Gjennom en utforskende og kritisk tilnærming til språk og tekst kan elevene bli bedre rustet til å delta i samfunnet. Ved å trene på å gjenkjenne retoriske virkemidler i flere sammenhenger får elevene større mulighet til å avsløre hvordan disse appellformene brukes aktivt for å påvirke dem, som for eksempel i politikk, reklame, medier. Elevene får et verktøy til å navigere seg gjennom informasjonsstrømmen de daglig møter i ulike former.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

 

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du læringsøkter hvor elevene får lese og reflektere rundt ulike litterære tekster. Fokuset er på at elevene skal oppleve, bli engasjert, undre seg og lære. I enkelte laber er fokuset på ulike sider ved litteraturen, som dypdykk i temaer elevene kan relatere seg til og reflektere rundt. Noen laber griper fatt i tekstenes formål, innhold og virkemidler. Andre har større fokus på tekstens historiske kontekst og egen samtid. Tekstutvalget er med valgt ut med fokus på krigslitteraturen og kampdikt. Labene i denne serien har mange «åpne rom» for videre diskusjon, samtale og assosiasjoner som er viktige å gripe i øyeblikket.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Språklig mangfold

I dette temaet skal elevene utvikle kunnskap om dagens språksituasjon i Norge og utforske dens historiske bakgrunn. De skal ha innsikt i sammenhengen mellom språk, kultur og identitet og kunne forstå egen og andres språklige situasjon i Norge.

Undervisningøktene har som mål å skape en dypere forståelse for identitet. Begrepet ses inn i en metafor om en multe. Her sammenlignes mennesket med en multe i forhold til indre substans. Det er da et mål å se på likheter og forskjeller og å bygge respekt for forskjelligheten. Ordtak er en del av røttene våre og det er lagt opp til undervisningsøkter knyttet til ordtak og deres betydning. Samisk kultur og tradisjon er sterkt forankret i naturen. I en av øktene skal elevene beskrive seg selv med utgangspunkt i naturfenomener. Også på videregående er samtalen, undringen og refleksjonen av stor betydning. Styrken i forskjellighet og respekt for dette må tydeliggjøres.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, nettvett, rus og vold. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering og identitet er sentrale begrep. I disse øktene er klassesamtalen sentral. Det er viktig å sette av god til til å ta opp elevenes svar. Undre seg, reflektere og bygge videre på enkelte utsagn.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er et undervisningsopplegg som handler om seksualitet, seksuelle overgrep og rus. Seksualitet handler om glede, ansvar, tillit, menneskers forhold til hverandre og et godt forhold til egen kropp. Samtidig finnes det også mørke sider av seksualiteten. Undervisningsoppleggene om rus er diskusjonsopplegg som tar utgangspunkt i elevens forforståelse og misoppfatninger rundt narkotiske stoffer.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket