Naturfag

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Jorda og livet på jorda

I dette temaet får elevene en grunnleggende forståelse for hvordan jorden er dannet, og hvordan livet på jorda har utviklet seg. På den måten gis elevene et grunnlag for å kunne ta bærekraftige valg.

Gjennom disse læringsressursene ønsker vi å skape nysgjerrighet og motivere elevene til å se dagens biologiske liv som en fortsettelse av det livet som er levd før oss på jorda. Elevene øver på å se sammenhengen mellom naturlig utvalg, mutasjon, DNA, tilpasningsevne og domestisering, samt gjøre elevene oppmerksomme på at det finnes en sammenhengen mellom biologisk mangfold og evolusjonsteorien.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Målet med denne serien er at elevene skal kunne oppdage og forstå sammenhengen mellom økosystemene i regnskogene og hvilke konsekvenser det kan få for oss mennesker om avskogingen av regnskogene ikke reduseres. Ved å veksle mellom videoer, informasjon og refleksjonsspørsmål, der elevene kan samarbeide med andre, aktiviseres elevene til å utvikle egen forforståelse.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne perioden arbeider vi med å få elevene til å kunne se sammenhengen mellom den økte drivhuseffekten (global oppvarming) og hvordan det kan påvirke livet på planeten. Dette er fortsatt en av vår tids store globale utfordringer. Gjennom diskusjon og undring legges opp til å øke forståelsen og nysgjerrigheten rundt dette temaet. Åpne spørsmål og elevenes eget erfaringsgrunnlag står sterkt, men det gis også en gradvis informasjon underveis i opplegget, slik at sammenhengen mellom ulike elementer kommer tydelig frem. I perioden benyttes læringsressurser fra skolerom.no.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Energi og materie

I dette temaet lærer elevene om teorier, lover og modeller for energi, stoffer og partikler som kan forklare vår fysiske verden.

I denne perioden arbeider vi med diskusjonsopplegg der elevene gis muligheten til å bruke egen forforståelse i arbeidet med å oppdage sammenhengen mellom ulike energiformer, og det faktum at energi ikke kan forsvinne.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Kropp og helse

I dette temaet lærer elevene om hvordan kroppens systemer virker sammen. De motiveres også til å ta vare på sin egen helse.

Dette er et læringsopplegg som legger opp til kritisk refleksjon rettet mot den økende medisinbruken blant dagens unge. Hvorfor er denne trenden økende og hvilke problemer er medisiner ment for å hjelpe deg med å løse? Hvor går grensen for misbruk? Laben retter også et kritisk blikk mot legemiddelindustrien som tjener enorme summer på medisiner som for mange blir avhengighetsskapende.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er et undervisningsopplegg som handler om seksualitet, seksuelle overgrep og rus. Seksualitet handler om glede, ansvar, tillit, menneskers forhold til hverandre og et godt forhold til egen kropp. Samtidig finnes det også mørke sider av seksualiteten. Undervisningsoppleggene om rus er diskusjonsopplegg som tar utgangspunkt i elevens forforståelse og misoppfatninger rundt narkotiske stoffer.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien lærer man mer om hva en Pandemi er, og hvorfor det pågående Corona-viruset bla. er en Pandemi. Gjennom oppgaver og refleksjon får elevene anledning til å reflektere over hvordan de selv kan bidra, hvilke grupper som er særlig utsatt og hva man kan “lære” av det som nå stenger ned det norske samfunnet. Labene kan gjennomføres som selvstendige labs, eller brukes i en sammenheng.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter

I dette temaet blir det lagt til rette for praktisk og utforskende arbeid gjennom forskjellige labs som på ulike måter hjelper elevene å oppdage verden omkring seg sett i naturvitenskaplig perspektiv.

Hvordan har universet oppstått og utviklet seg? Spørsmålet utfordrer grensene for vår forståelse av tid og rom. Å forklare og forstå universet kan være vanskelig og det gjenstår fortsatt mange spørsmål. Likevel klarer den mest anerkjente teorien – Big Bang-teorien, å svare på stadig flere av gåtene om universets utvikling. I denne serien blir elevene med på en reise i verdensrommet, reflekterer, diskuterer, ser på observasjoner, og møter fysiske forklaringer som fortsetter å styrke denne teorien.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

 

Se denne ressursen i biblioteket

Teknologi

I dette temaet trener elevene på å forstå, skape og bruke teknologi. Det vektlegges å stimulere elevene til å tenke kreativ og nyskapende.

I denne serien får elevene oppdage og reflektere rundt hva teknologi er, hvordan teknologi har endret samfunnet og hvordan teknologiske oppfinnelser bygger på hverandre. Hvilke teknologiske fremskritt er bra for oss, og hvilke er uheldige? Hvilke konsekvenser får dette for arbeidsliv og privatliv? Serien utforsker hvordan moderne teknologi, spesielt sosiale medier, informasjonsteknologi og tilpasset markedsføring, utgjør en alvorlig utfordring for demokratiet. Vi utforsker fenomener som ekkokamre og polarisering og stimulerer elevene til å reflektere over hvordan de opplever dette personlig og hvordan det påvirker dem.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket