Samfunnsfag

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Samfunnskritisk tenking og sammenhenger

I dette temaet trenes elevene til å oppdage sammenhenger mellom det geografiske, historiske og det som skjer i nåtiden. Elevene analyserer hvordan makt og maktrelasjoner påvirker samfunnet. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om samfunn blir til.

Den første laben i denne serien har som mål å gjøre elevene oppmerksomme på hvordan hjernen virker når den mottar informasjon. Laben legger vekt på hvordan hjernen vår styres av automatiserte prosesser og hvordan det kan påvirke vår virkelighetsoppfatning og forståelse. Dette er spesielt nyttig å kjenne til i forbindelse med kritisk tenkning og sier mye om hvorfor refleksjon og kildekritikk er nyttig for å redusere manipulasjon. Labene «Den grønne knappen» er trening i å benytte filosofi som verktøy. Elevene møter gradvis økte moralske dilemmaer i en tenkt situasjon. Ved å se hva andre elever svarer gis eleven mulighet til å speile egne tanker og moral opp mot resten av gruppa på anonymt grunnlag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne tverrfaglige serien i norsk, samfunnsfag og KRLE får elevene et innblikk i tidlig demokrati det norrøne tinget og vikingers verdier. Elevene møter utdrag fra Håvamål som kan appellere til dem. Til tross for at dette er nedskrevet for ca 1000 år siden, i en helt annen samtid, er en del av rådene like aktuelle i dag. Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I disse ressursene møter elevene refleksjonsspørsmål, lyd og videoer underveis som omhandler både følelser og andre menneskers perspektiv. Selv om ressursene inneholder historisk informasjon, er det refleksjonene rundt demokratiet i Norge som er det sentrale. Benytt gjerne ressursene i forbindelse med 8. mai og 17.mai, eller knytt dem til annet arbeid som omhandler demokratiet i Norge eller temaet 2. verdenskrig. Det er også utarbeidet oppgaver som kan benyttes for å gå i dybden på temaet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien inneholder labs og oppgaver som gir elevene muligheten, gjennom ulike labs og oppgaver, til å lære om hvordan holocaust foregikk ved å bearbeide informasjon og reflektere i samarbeid med medelever og lærer. Det trekkes også paralleller til dagens samfunn i fler av spørsmålene og oppgavene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien beskriver 2. verdenskrig i nord. Her belyses krigen på Sørøya, fakta om krigen, fangeleirer, evakueringen og gjenreisningen av Finnmark både i et menneskelig og et samfunnsmessig perspektiv. Enkeltpersoner trekkes frem både i til hendelser til heltemodig innsats for å hjelpe andre.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Demokratiforståelse og deltakelse

I dette temaet får elevene innsikt i forskjellene mellom land når det kommer til styresett og ivaretakelse av menneskerettigheter. De får hjelp til å oppdage hvorfor konflikter har oppstått og oppstår. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om demokratiforståelse og deltakelse blir til.

Denne serien tar for seg terrorhendelsene 22. juli 2011 og ser på hvilke konsekvenser det fikk for samfunnet vårt. Innholdet er tilpasset for å hjelpe elevene med oppdage sammenhenger.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Via denne serien får elevene tilgang til et verktøy som gjør dem i stand til å ta egne politiske valg. Serien består av en kombinasjon av CoLabs, Storylabs, IdeaLabs og et oppgavesett. Serien er bygget med et ønske om å hjelpe elevene med få en helhetlig forståelse for hvordan det norske politiske systemet fungerer og hvorfor det er som det er. Gjennom innholdet i serien gis elevene mulighet til å se sammenhenger mellom hvordan samfunnet i Norge er bygget opp og de konsekvensene det gir for hver enkelt borger .Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien skal vi se på hva makt og demokrati er, og hvordan dette samspiller i vårt samfunn i dag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar for seg ulike sider av Fredsprisen, fra populære og omdiskuterte vinnere til avgjørende øyeblikk i historien, som preger vårt liv i dag. Noen utvalgte vinnere blir belyst fra ulike perspektiver. Det trekkes linjer fra krigshistorien og krigens grusomheter frem til dagens globale samfunnsutfordringer.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne perioden går vi i dybden på konflikter i Midtøsten. Labene har mange åpne spørsmål og oppgaver som aktiverer elevene, stimulerer til selvrefleksjon og kritisk tenkning samtidig som det legges til rette for læring for både lærer og elev. Det finnes flere fordypningsoppgaver som elevene kan arbeide med, enten alene eller i små grupper. Perioden starter med en lab der lærer og elever sammen utforsker begrepet krig og krigens folkerett. Forfatter: Nicholas Lindhjem, Borgheim ungdomsskole.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien utforskes fenomenet terrorisme. Vi starter med litt assosiasjoner og grunnleggende begreper før den ber deltagerne reflektere rundt spørsmål som “en manns terrorist er en annen manns frihetskjemper” og hva som driver mennesker til å bli med i terrorgrupper og utføre terrorhandlinger.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Bærekraftige samfunn

Dette temaet handler om hvordan ressursene er fordelt i ulike samfunn. Elevene trenes i å forstå hvordan endringer i fortid og nåtid påvirker hvor bærekraftig ulike samfunn er. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om bærekraftige samfunn blir til.

Tverrfaglige undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien handler om økonomi fra mikro til makro. Den starter i det nære med privat- og familieøkonomi, før perspektivet utvides til skattesystemet, nasjonalbudsjettet og velferdsstaten. Avslutningsvis tematiseres global økonomi med fokus på IT-gigantene og internasjonal delingsøkonomi.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Om hvordan geografi og utviklingen av teknologi påvirker verdens befolkning. Serien tar for seg fortiden, nåtiden og fremtiden for menneskene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Identitetsutvikling og fellesskap

I dette temaet arbeider elevene med å forstå hvorfor menneskene søker sammen i samfunn og hvordan identitetsutvikling og fellesskap blir påvirket av geografiske, historiske og nåtidige forhold.

Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om identitetsutvikling og fellesskap blir til.

Serien tar utgangspunkt i relevante verdier i LK20. Undervisningsoppleggene lar elevene utforske de ulike verdiene, og de kan etter hver verdi velge oppgaver for å gå mer i dybden på begrepet. Serien er godt egnet for et engasjement fra Elevrådet. Skolens ledelse kan også lansere en ny verdi med jevne mellomrom som utgangspunkt for en felles satsing for hele skolen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar for seg ulike deler av den digitale verden vi lever i og hva vi bør tenke på når vi jobber på internett. Nettvett, digitale spor, kildekritikk og personvern er tema som tas opp i denne serien. Den inneholder bla. filmer og en del temaer til diskusjon i klassene. Serien kommer også inn på en del personlige temaer som lærer bør vurdere hvordan skal brukes mtp elevenes reaksjoner. Lykke til!Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en serie om følelser. I overordnet del av læreplanen står det at folkehelse og livsmestring skal bidra til at elevene utvikler kompetanse  som fremmer elevenes helse og gjøre dem i stand til å håndtere ulike utfordringer i livet. Serien hjelper elevene med å reflektere over og gjenkjenne egne og andres følelser.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

 

Norge er et av verdens mest likestilte land. Betyr det at alle i Norge har like rettigheter og muligheter i samfunnet? I oktober 2017 startet kampanjen MeToo i sosiale medier …Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

 

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn. Er det slik i Norge? Vi ser på historiske hendelser i Norge og USA og sammenligner dem med dagens samfunn.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Se denne ressursen i biblioteket