Samfunnsfag

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Samfunnskritisk tenking og sammenhenger

I dette temaet trenes elevene til å oppdage sammenhenger mellom det geografiske, historiske og det som skjer i nåtiden. Elevene analyserer hvordan makt og maktrelasjoner påvirker samfunnet. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om samfunn blir til.

På samme måte som Det gamle Hellas var demokratiets vugge var Sokrates en kritisk tenker og Platon en mester i å benytte fornuften til å finne gode løsninger. Denne samfunnstenkningen er fortsatt aktuell den dag i dag. Serien inneholder derfor en blanding av historie og filosofi i praksis.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien ser på ulike sider av vikingtiden. Innholdet legger opp til spennende diskusjoner i plenum og individuell utforskning. Stoffet presenteres gjennom ulike vinkler, slik at det skal være mulig for den enkelte elev å finne sin innfallsvinkel til kunnskap om denne tidsperioden. Det er avgjørende at lærer er en aktiv veileder for å hjelpe elevene med å oppdage sammenhenger mellom datidens vikinger og måten vi lever på i dag.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Selv om ressursene inneholder tverrfaglige emner som hoderegning, sang og historie, har de som hovedmål å la elevene reflektere rundt lover og regler, konflikter. Ressursene forsøker å aktivisere elevene på varierende måter ved å benytte diskusjon, video, matching, spørreundersøkelse og bildesky. Benytt gjerne ressursene i forbindelse med 8.mai og 17. mai eller annet arbeid som handler om lover og regler eller konflikter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Om hvordan teknologi og geografi påvirker levekår og demografi. Serien inneholder både reiser rundt om i verden og i den teknologiske historien. Serien ser også mot fremtiden.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Om de viktigste hendelsene i middelalderen som preger vår tid. Serien inneholder alt fra lesestoff og videoer til utforskende oppgaver. Serien inkluderer vikingtiden.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Demokratiforståelse og deltakelse

I dette temaet får elevene innsikt i forskjellene mellom land når det kommer til styresett og ivaretakelse av menneskerettigheter. De får hjelp til å oppdage hvorfor konflikter har oppstått og oppstår. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om demokratiforståelse og deltakelse blir til.

Opplegget etterstreber innlæring av begrepet: “Samfunn”. Oppleggene kan gjennomføres på flere måter, men forfatter anbefaler små grupper på 2-3 elever per enhet. Samtale, diskusjon og refleksjon i felleskap fremmer læring og interesse. God klasseledelse er en selvfølge. Serien består av flere labs som kan benyttes sammen, eller hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene møte enkel informasjon som kan hjelpe dem med bedre å forstå hvordan demokratiet i Norge påvirkes av et stortingsvalg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Vi ser på ulike sider av fredsprisen. Elevene treffer på Alfred Nobel, året vinnere, noen tidligere vinnere og de får muligheten til å fordype seg i egne vinnere om de skulle ønske det. Serien inneholder en rekke refleksjoner, videoer og informasjonssteg av ulik vanskelighetsgrad.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Bærekraftige samfunn

Dette temaet handler om hvordan ressursene er fordelt i ulike samfunn. Elevene trenes i å forstå hvordan endringer i fortid og nåtid påvirker hvor bærekraftig ulike samfunn er. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om bærekraftige samfunn blir til.

Serien Verden i balanse 5-7 er en tverrfaglig serie knyttet til bærekraftig utvikling og FNs 17 bærekraftsmål. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i elevenes forståelse og nysgjerrighet rundt temaets dilemmaer og problemstillinger. Ved å aktivt bruke FNs bærekraftsmål vil elevene bygge en dypere forståelse de kan ta med seg i videre arbeid.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom refleksjon og samtale jobber elevene seg frem til forståelse for det å være på flukt. Serien består av fem labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Identitetsutvikling og fellesskap

I dette temaet arbeider elevene med å forstå hvorfor menneskene søker sammen i samfunn og hvordan identitetsutvikling og fellesskap blir påvirket av geografiske, historiske og nåtidige forhold.

Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om identitetsutvikling og fellesskap blir til.

Labene inneholder dilemmaer og spørsmål som øker gradvis i vanskelighetsgrad. Elevene blir utfordret på egen språkbruk og egne og andres handlinger som kan oppfattes som mobbing. Inkludering er et et sentralt begrep, og i siste lab blir dette sett i lys av moralske handlinger. Serien består av fire labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Undervisningsøktene har som mål å skape forståelse for ordet identitet, se at vi har ulike roller og betydningen av å være trygg i seg selv. Øktene på mellomtrinnet viderefører intensjonen fra 1. – 4. trinn om ulikheter og betydningen av dette i familien, i venneflokken og i samfunnet. Reflektere rundt styrken i forskjellighet og respekt for dette.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar for seg ulike deler av den digitale verden vi lever i. Nettvett, digitale spor, kildekritikk og personvern er tema som tas opp i denne serien. Den inneholder bla. filmer og en del temaer til diskusjon i klassene. Serien kommer også inn på en del personlige temaer, som lærer bør vurdere mtp elevenes reaksjon. Lykke til!Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du ressurser om det samiske urfolk, fagstoff om minoriteter i Norge, urfolket og minoritetenes rettigheter og forfølgelse av minoriteter. I lærerveiledningen får du tips til gjennomføring av labene, samt en oversikt over hvor du kan finne mer informasjon om samene som urfolk og de norske minoritetene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien utforsker begreper som mangfold, minoritet, likeverd, likestilling og demokrati med ulike grupper som representerer mangfoldet i Norge. Det er anbefalt å starte med laben Introduksjon, mens de andre labene kan gjennomføres i valgfri rekkefølge. De fleste labene inneholde diskusjonsoppgaver og skriveoppgaver som elevene kan jobbe med etter at den kollektive interaksjonen er gjennomført.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne tverrfaglige laben tar opp mange av verdiene vi kan lese om i læreplanens overordnede del og har med seg de fleste kompetansemål (1.-7.trinn) som omhandler samene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket