Norsk

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Utforske og formidle tekst

Her blir elevene kjent med et utvalg skjønnlitteratur og sakprosa, de bruker ulike lesestrategier og får selv leke med språket og prøve ut forskjellige virkemidler og fremstillingsmåter i muntlig og skriftlige tekster. Gjennom de ulike sjangrene får elevene reflektert og argumentert rundt mange ulike temaer.

Her finner du læringsøkter hvor elevene får lese og reflektere rundt ulike litterære tekster. Fokuset er på at elevene skal oppleve, bli engasjert, undre seg og lære. Ved å opparbeide seg en dypere forståelse og øvelse i ferdigheter, vil eleven kunne få oppleve ekte leseglede. I enkelte laber er fokuset på ulike sider ved litteraturen, som dypdykk i temaer elevene kan relatere seg til. Andre laber griper fatt i tekstenes formål, form og innhold. Labene i denne serien har mange «åpne rom» for videre diskusjon, samtale og assosiasjoner som er viktige å gripe i øyeblikket.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

For å bli kompetente lesere og lære seg å navigere i ulike tekster er det viktig for elevene å få et bevisst forhold til bruk av lesestrategier tilpasset formålet med lesingen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du læringsressurser som presenterer og utforsker ulike sjangrer, der det benyttes ulike innfallsvinkler for refleksjon og samarbeid. Det finnes varierte skriftlige og muntlige oppgaver knyttet til labene, og det finnes forslag til tverrfaglig arbeid.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du ulike laber som gir elevene mulighet til å reflektere kritisk over hvilken påvirkningskraft og troverdighet tekster har. Gjennom en utforskende og kritisk tilnærming til språk og tekst kan elevene bli bedre rustet til å navigere i ulike kilder og informasjon. Elevene får vurdere hvor pålitelige kildene er gjennom refleksjon, samarbeid, sammenligning i ulike oppgaver.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Språklig mangfold

I dette temaet skal elevene sammenligne talespråk i nærmiljøet med andre talespråkvarianter i Norge og med nabospråk. Gjennom dette arbeidet skal elevene utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet og de får innblikk i tekster fra det samiske språket.

Her finner du en elevaktiv og variert introduksjon av de nordiske språkene. Elevene får reflektere over likheter og ulikheter mellom de ulike språkene og utforske språksituasjonen i de nordiske landene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Læringsressursene i denne perioden tar utgangspunkt i de samiske språkene som utgangspunkt for refleksjon rundt identitet og mangfold. Elevene får reflektere over sine egne holdninger til språk og talemålsvarianter, og rundt sin egen identitet på ulike måter. Elevene får reflektere og argumentere skriftlig og muntlig. I lab 2 får elevene reflektere over konsekvenser av fornorskingspolitikk, samtidig som dette er en del av et større bilde av hva språket betyr for identiteten. I lab 3 tolker elevene tre tekster av en samisk forfatter, Risten Sokki. Elevene reflekterer rundt de samiske verdiene som kommer til uttrykk i tekstene og tekstenes formål, innhold og virkemidler. Forslag til oppgaver finnes i en egen ressurs. Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Grammatikk

Her blir elevene kjent med et utvalg skjønnlitteratur og sakprosa, de bruker ulike lesestrategier og får selv leke med språket og prøve ut forskjellige virkemidler og fremstillingsmåter i muntlig og skriftlige tekster. Gjennom de ulike sjangrene får elevene reflektert og argumentert rundt mange ulike temaer.

Denne serien bygger videre på grammatikkseriene som er utarbeidet for 3.- og 4.trinn. Elevene møter flere nye ordklasser, samtidig som de får repetert og gått mer i dybden på ordklassene de har arbeidet med tidligere. Målet er å skape relevans for læring av ordklasser, ved å la barna oppdage hvorfor en oppdeling av ord i ordklasser er nødvendig. I arbeidet med labene er det lagt opp til refleksjon og diskusjon.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket