Norsk

Her finn du oversikt over ressursane, sortert etter overordna tema:

Utforske og formidle tekst

Her blir elevane kjent med eit utval skjønnlitteratur og sakprosa. Dei brukar ulike lesestrategiar og får sjølv leike med språket og prøve ut forskjellige verkemiddel og framstillingsmåtar i munnlege og skriftlege tekstar. Gjennom dei ulike sjangrane får elevane reflektert og argumentert rundt mange ulike tema.

Lesing er i hovudsak ei evne som krev mange timar med øving. For at ein elev skal kunne utvikle ei tilfredsstillande leseevne må det derfor øvast utover den lesinga som føregår på skulen. Gjennom dette diskusjons -og refleksjonsopplegget stimulerast eleven til å reflektere over eiga leseglede i samarbeid med sine medelevar. Opplegget inneheld konkrete tips til både lærar og elev, samt fordjupingsoppgåver.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

For å bli kompetente lesarar og lære seg å navigere i ulike tekstar er det viktig for elevane å få eit bevisst forhold til bruk av lesestrategiar tilpassa formålet med lesinga.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Her finn du læringsressursar som presenterer og utforskar ulike sjangrar, der det vert brukt ulike innfallsvinklar for refleksjon og samarbeid. Det finst skriftlege og munnlege oppgåver knytt til labane, samt forslag til tverrfagleg arbeid.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Her finn du ulike labar som gjev elevane mogelegheit til å reflektere kritisk over kva for påverknadskraft og truverdighet tekstar har. Gjennom ei utforskande og kritisk tilnærming til språk og tekst kan elevane bli betre rusta til å navigere i ulike kjelder og informasjon. Elevane får vurdere kor pålitelige kjeldene er gjennom refleksjon, samarbeid, samanlikning i ulike oppgåver.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Språkleg mangfald

I dette temaet skal elevane samanlikne talespråk i nærmiljøet med andre talespråkvariantar i Noreg og med nabospråk. Gjennom dette arbeidet skal elevane utforske og reflektere over samanhengen mellom språk og identitet og dei får innblikk i tekstar frå det samiske språket.

Her finn du ein elevaktiv og variert introduksjon av dei nordiske språka. Elevane får reflektere over likskapar og forskjellar mellom dei ulike språka og utforske språksituasjonen i dei nordiske landa.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Læringsressursane i denne serien tek utgangspunkt i dei samiske språka som utgangspunkt for refleksjon rundt identitet og mangfald. Elevane får reflektere over sine eigne haldningar til språk og talemålsvariantar, og rundt sin eigen identitet på ulike måtar. Elevane får reflektere og argumentere skriftleg og munnleg. I lab 2 får elevane reflektere over konsekvensar av fornorskingspolitikk, samtidig som dette er ein del av eit større bilete av kva språket tyder for identiteten. I lab 3 tolkar elevane tre tekstar av ein samisk forfattar, Risten Sokki. Elevane reflekterer rundt dei samiske verdiane som kjem til uttrykk i tekstane og tekstane sitt formål, innhald og virkemiddel. Forslag til oppgåver fins i ein eigen ressurs.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Grammatikk

Desse seriane bygger vidare på innhaldet i seriane om grammatikk som ligg under 3. og 4.trinn. Bruk gjerne dei seriane som repetisjon for å sikre god progresjon. Her finn du spennande opplegg som kan brukast til ein systematisk gjennomgang av dei forskjellige ordklassane.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket