Naturfag

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Jorda og livet på jorda

I dette temaet får elevene en grunnleggende forståelse for hvordan jorden er dannet, og hvordan livet på jorda har utviklet seg. På den måten gis elevene et grunnlag for å kunne ta bærekraftige valg.

Ressursene har som mål å utvikle elevenes forståelse for at dyr er ulike og at de kan klassifiseres. Da er det viktig å kjenne til begrepene art, virveldyr, virvelløse dyr, samt livssykluser. Dette er igjen viktig for å kunne utvikle en dypere forståelse for hva biologisk mangfold innebærer på senere alderstrinn, og hva vi mennesker må gjøre for å bevare dette mangfoldet.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

 

I denne perioden kan elevene lære mer om hvordan landskap formes og hvordan menneskers levekår påvirkes av fenomener i naturen.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Energi og materie

I dette temaet lærer elevene om teorier, lover og modeller for energi, stoffer og partikler som kan forklare vår fysiske verden.

Lær om energi og de tre faseovergangene i partikkelmodellen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene gis en grunnleggende innføring i fenomenene elektrisitet og magnetisme, før de får muligheten til å utvikle egen forforståelse og oppdage nye sammenhenger ved å arbeide med ulike StoryLabs, IdeaLabs og undersøkelser. Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Kropp og helse

I dette temaet lærer elevene om hvordan kroppens systemer virker sammen. De motiveres også til å ta vare på sin egen helse.

Denne serien omhandler kroppens systemer og litt om kjønnsidentitet. Serien er ment å gi elevene et godt grunnlag for å kunne oppdage kroppens systemer og forandringene som skjer fysisk og psykisk i forbindelse med puberteten. Se gjerne også serien om kroppen for 3-4, som omhandler skjelettet og musklene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er et diskusjonsopplegg, der den første laben kan benyttes på 7.trinn, mens de to siste er beregnet på 9 og 10. trinn. Disse tar utgangspunkt i elevens førforståelse og misoppfatninger rundt alkohol, tobakk og narkotiske stoffer.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien lærer man mer om hva en Pandemi er, og hvorfor det pågående Corona-viruset bla. er en Pandemi. Gjennom oppgaver og refleksjon får elevene anledning til å reflektere over hvordan de selv kan bidra, hvilke grupper som er særlig utsatt og hva man kan “lære” av det som nå stenger ned det norske samfunnet. Labene kan gjennomføres som selvstendige labs, eller brukes i en sammenheng.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter

I dette temaet blir det lagt til rette for praktisk og utforskende arbeid gjennom forskjellige labs som på ulike måter hjelper elevene å oppdage verden omkring seg sett i naturvitenskapelig perspektiv.

Denne serien innholdet en rekke labs som hver for seg ser på naturfaglige fenomener fra et vitenskapelig perspektiv.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar for seg verdensrommet. Serien inneholder alt fra planetene i solsystemet til hvorfor det kun er liv på planeten jorden. Labene kan brukes samlet i et tema, eller enkeltvis.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Teknologi

I dette temaet trener elevene på å forstå, skape og bruke teknologi. Det vektlegges å stimulere elevene til å tenke kreativt og nyskapende.

Om hvordan teknologi og geografi påvirker levekår og demografi. Serien inneholder både reiser rundt om i verden og i den teknologiske historien. Serien ser også mot fremtiden.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien finner du programmeringsoppgaver som løses på nettsiden Scratch med blokkprogrammering. Oppgavene er knyttet til tema fra andre serier, men kan tilpasses andre tema eller kontekster etter behov. Hver del er satt sammen av en lærerveileding, en oppstartslab for å skape felles forståelse, oppgave som elevene skal løse og en oppsummering eller vurdering i plenum.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket