Samfunnsfag

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Samfunnskritisk tenking og sammenhenger

I dette temaet trenes elevene til å oppdage sammenhenger mellom det geografiske, historiske og det som skjer i nåtiden. Elevene analyserer hvordan makt og maktrelasjoner påvirker samfunnet.

Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om samfunn blir til.

Disse undervisningsoppleggene omhandler tidsperioden steinalderen. Gjennom opplegget vil elevene tilegne seg grunnleggende begreper og kunnskaper om tidsepoken. Del 1- tar for seg grunnleggende kunnskap om epoken, slik at kjennetegnene blir satt. Del 2- tar for seg hvor kunnskapen kommer fra, arkeologenes funn, og sammenligningen til levemåten i dag. I tillegg får elevene fundere på om levemåten i steinalderen fortsatt finnes i dag. Serien består av fire labs, der de to første er beregnet for de aller yngste.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Den første laben er en enkel innføring i hva kart er og de fire himmelretningene. Mange unge elever synes dette kan være et vanskelig og abstrakt område. I den andre laben blir deltakerne litt bedre kjent med nabolandene våre. Flagg, språk og hovedsteder er hovedfokus. Den tredje laben tar for seg hvor vi bor og hvordan vi kan finne frem til en adresse.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Demokratiforståelse og deltakelse

I dette temaet får elevene innsikt i forskjellene mellom land når det kommer til styresett og ivaretakelse av menneskerettigheter. De får hjelp til å oppdage hvorfor konflikter har oppstått og oppstår. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om demokratiforståelse og deltakelse blir til.

Denne serien tar utgangspunkt i det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap. Etter 2.trinn skal elevene reflektere over hvorfor mennesker har ulike meninger og tar ulike valg. I denne serien finner du en rekke spennende opplegg om dette.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom disse ressursene blir elevene introdusert for barnekonvensjonen og barns rettigheter med en undrende tilnærming. Tilnærmingen til emnet er nær elevenes eget liv og virkelighet og kan gi en dypere forståelse av viktige elementer, som verdien i å være unik og egne prioriteringer av hva som er viktig i ens eget liv.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien skal vi se på hva makt og demokrati er, og hvordan dette samspiller i vårt samfunn i dag. I første del tar vi for oss hva makt er og hva det vil si både i praksis og teori. Dette skjer gjennom å ta utgangspunkt i elevenes erfaringer og tanker, og deretter å legge til kunnskap gjennom undring og samtale. Videre i del 2, går vi videre på det direkte og indirekte samspillet i samfunnet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne korte serien møter elevene årets fredsprisvinnere, blir litt kjent med Alfred Nobel og får hjelp til å oppdage likhetstrekk mellom krig og krangel.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Bærekraftige samfunn

Dette temaet handler om hvordan ressursene er fordelt i ulike samfunn. Elevene trenes i å forstå hvordan endringer i fortid og nåtid påvirker hvor bærekraftig ulike samfunn er.

Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om bærekraftige samfunn blir til.

Denne serien inneholder laber som er lagt opp etter modellen “læringsløpet”. Hver lab forsøker å synliggjøre overordnet del av læreplanen i klasserommet og omhandler et av de tverrfaglige temaene. Labene legger opp til en felles samarbeidsøkt for å avklare temaet før elevene jobber med en oppgave. Deretter legger læreren opp til faglig påfyll etter gruppens behov og elevene jobber videre med oppgaven.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du labs og oppgaver som kan benyttes til skolestart og gjennom skoleåret. I den første laben får elevene mulighet til å fortelle fra sin sommer og dele ønsker for kommende skoleår. Denne laben fungerer fint som en engasjerende og morsom “icebreaker” i starten av et nytt skoleår. I oppgavelaben kan elevene skrive dikt, fortellinger, og tegne. Den siste laben fokuserer på klasseregler. I starten av et skoleår er det fint å ha felles fokus på hvordan vi ønsker å ha det i klassen for å lage et godt læringsmiljø. Laben har fokus på elevstyrte oppgaver og avgjørelser som vil gi elevene et større eierforhold til de felles reglene i klassen. Ressursene er i hovedsak beregnet på barneskolen, men kan fint brukes for eldre elever.

Se denne ressursen i biblioteket

Hva er vennskap? Labene inneholder ulike dilemma og spørsmål som øker gradvis i vanskelighetsgrad. Elevene blir utfordret på egne valg, samt egne og andres handlinger som kan oppfattes som mobbing. Inkludering og rettferdighet er sentrale begreper. Serien består av tre labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.

Se denne ressursen i biblioteket

Målet med undervisningsøktene er å bygge forståelse for at vi er ulike både utvendig og innvendig. Elevene skal beskrive et de er gode til og finne ord de kan bruke om seg selv. De skal reflektere over egne egenskaper, fortelle om disse til andre i klassen og se på de likheter og ulikheter som finnes i klassen. Målet er å bygge en forståelse for ulikheter og respektere disse. Øktene har også som mål å vite mer om sin familie og andres, både når det gjelder opprinnelse, språk og ulike oppgaver og gjøremål en familie har.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien MITT NÆRMILJØ er en tverrfaglig læringsressurs i norsk, natur- og samfunnsfag. Læreplanen forteller at elevene skal være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende både i og utenfor klasserommet. Denne serien er lagt opp til at mye av undervisningen skjer ute, men at erfaring og kunnskap elevene får jobbes med og bearbeides videre i klasserommet.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien tar vi tatt utgangspunkt i ny overordnet del av læreplanverket. I den sammenheng har det blitt laget en Lab-serie som tar for seg aspekter ved voksenlivet, som “den ansvarlige voksen”, “yrker” og “penger vokser på trær”. Gjennom disse tre labene vil elevene kunne utfordre seg på spørsmål knyttet til livet etter studier, med ansvar, jobb og forbruk.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien får elevene lære om hvorfor vi har fri de røde helligdagene i kalenderen. Hvorfor har vi fri, og hvilken kristen høytid er denne røddagen knyttet til? Gjennom utforsking av konkrete dager i kalenderen, vil denne serien gi en variert inngang for å gi en oversikt over helligdager og de viktigste religiøse høytidene i kristendommen. CoLabene er relativt korte og kan være fine å bruke som avslutning eller oppstart i forbindelse med de offentlige helligdagene. StoryLaben egner seg godt som utvidet arbeid i forbindelse med denne serien. Her får elevene velge seg et land og finne ut hvilke offentlige fridager de har der.

Se denne ressursen i biblioteket

Her lærer elevene om vanlige smittsomme sykdommer, som forkjølelse, influensa, vannkopper og omgangssyke. De lærer om god smittevern og samtaler om hvordan de kan forebygge smitte. Vaksine og immunitet presenteres i sammenheng med barnesykdommene.

Se denne ressursen i biblioteket

Identitetsutvikling og fellesskap

I dette temaet arbeider elevene med å forstå hvorfor menneskene søker sammen i samfunn og hvordan identitetsutvikling og fellesskap blir påvirket av geografiske, historiske og nåtidige forhold.

Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om identitetsutvikling og fellesskap blir til.

Målet med undervisningsøktene er å bygge forståelse for at vi er ulike både utvendig og innvendig. Elevene skal beskrive et de er gode til og finne ord de kan bruke om seg selv. De skal reflektere over egne egenskaper, fortelle om disse til andre i klassen og se på de likheter og ulikheter som finnes i klassen. Målet er å bygge en forståelse for ulikheter og respektere disse. Øktene har også som mål å vite mer om sin familie og andres, både når det gjelder opprinnelse, språk og ulike oppgaver og gjøremål en familie har.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne perioden fokuserer vi på at det finnes en rekke ulike familieformer og folkegrupper i Norge. Målet er å få elevene til å oppdage, kunne beskrive og gi eksempler på mangfoldet i Norge i dag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne tverrfaglige laben tar opp mange av verdiene vi kan lese om i læreplanens overordnede del og har med seg de fleste kompetansemål (1.-7.trinn) som omhandler samene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket