Samfunnsfag

Her finn du oversikt over ressursane, sortert etter overordna tema:

Samfunnskritisk tenking og samanhengar

I dette temaet blir elevane trena til å oppdage samanhengar mellom det geografiske, historiske og det som skjer i notida. Elevane analyserer korleis makt og maktrelasjonar påverkar samfunnet. Dette inneber at elevane skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere korleis kunnskap om samfunn blir til.

Desse undervisningsopplegga omhandlar tidsperioden steinalderen. Gjennom opplegget vil elevane tileigne seg grunnleggande omgrep og kunnskap om tidsepoken. Del 1- tek for seg grunnleggande kunnskap om epoken, slik at kjenneteikna blir satt. Del 2- tek for seg kor kunnskapen kjem frå, arkeologane sine funn, og samanlikninga til levemåten i dag. I tillegg får elevane fundere på om levemåten i steinalderen fortsatt fins i dag. Serien består av fire labs, der dei to første er rekna for dei aller yngste.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Den første laben er ei enkel innføring i kva kart er og dei fire himmelretningane. Mange unge elevar synest dette kan vere eit vanskeleg og abstrakt område. I den andre laben blir deltakarane litt betre kjent med nabolanda våre. Flagg, språk og hovudstader er hovudfokus. Den tredje laben tek for seg kor vi bur og korleis vi kan finne fram til ei adresse.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Demokratiforståing og deltaking

I dette temaet får elevane innsikt i skilnadane mellom land når det kjem til styresett og ivaretaking av menneskerettar. Dei får hjelp til å oppdage kvifor konfliktar har oppstått og oppstår. Dette inneberer at elevane skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere korleis kunnskap om demokratiforståing og deltaking blir til.

Denne serien tar utgangspunkt i det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap. Etter 2.trinn skal elevane reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tar ulike val. I denne serien finn du ei rekke spennande opplegg om dette.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Gjennom desse ressursane blir elevane introdusert for barnekonvensjonen og barn sine rettar med ei undrande tilnærming. Tilnærminga til emnet er nær elevane sitt eige liv og kan gi ei djupare forståing av viktige element, som verdien i å vere unik og eigne prioriteringar av kva som er viktig i sitt eige liv.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

I denne korte serien møter elevene årets fredsprisvinnarar, blir litt kjent med Alfred Nobel og får hjelp til å oppdage likhetstrekk mellom krig og krangel.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Berekraftige samfunn

Dette temaet handlar om korleis ressursane er fordelt i ulike samfunn. Elevane blir trena i å forstå korleis endringar i fortid og notid påverkar kor berekraftig ulike samfunn er. Dette inneber at elevane skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere korleis kunnskap om berekraftige samfunn blir til.
Denne serien inneholder laber som er lagt opp etter modellen “læringsløpet”. Hver lab forsøker å synliggjøre overordnet del av læreplanen i klasserommet og omhandler et av de tverrfaglige temaene. Labene legger opp til en felles samarbeidsøkt for å avklare temaet før elevene jobber med en oppgave. Deretter legger læreren opp til faglig påfyll etter gruppens behov og elevene jobber videre med oppgaven.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Her finner du labs og oppgaver som kan benyttes til skolestart og gjennom skoleåret. I den første laben får elevene mulighet til å fortelle fra sin sommer og dele ønsker for kommende skoleår. Denne laben fungerer fint som en engasjerende og morsom “icebreaker” i starten av et nytt skoleår. I oppgavelaben kan elevene skrive dikt, fortellinger, og tegne. Den siste laben fokuserer på klasseregler. I starten av et skoleår er det fint å ha felles fokus på hvordan vi ønsker å ha det i klassen for å lage et godt læringsmiljø. Laben har fokus på elevstyrte oppgaver og avgjørelser som vil gi elevene et større eierforhold til de felles reglene i klassen. Ressursene er i hovedsak beregnet på barneskolen, men kan fint brukes for eldre elever.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Hva er vennskap? Labene inneholder ulike dilemma og spørsmål som øker gradvis i vanskelighetsgrad. Elevene blir utfordret på egne valg, samt egne og andres handlinger som kan oppfattes som mobbing. Inkludering og rettferdighet er sentrale begreper. Serien består av tre labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Målet med undervisningsøktene er å bygge forståelse for at vi er ulike både utvendig og innvendig. Elevene skal beskrive et de er gode til og finne ord de kan bruke om seg selv. De skal reflektere over egne egenskaper, fortelle om disse til andre i klassen og se på de likheter og ulikheter som finnes i klassen. Målet er å bygge en forståelse for ulikheter og respektere disse. Øktene har også som mål å vite mer om sin familie og andres, både når det gjelder opprinnelse, språk og ulike oppgaver og gjøremål en familie har.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Serien MITT NÆRMILJØ er en tverrfaglig læringsressurs i norsk, natur- og samfunnsfag. Læreplanen forteller at elevene skal være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende både i og utenfor klasserommet. Denne serien er lagt opp til at mye av undervisningen skjer ute, men at erfaring og kunnskap elevene får jobbes med og bearbeides videre i klasserommet.

Sjå denne ressursen i biblioteket

I denne serien tar vi tatt utgangspunkt i ny overordnet del av læreplanverket. I den sammenheng har det blitt laget en Lab-serie som tar for seg aspekter ved voksenlivet, som “den ansvarlige voksen”, “yrker” og “penger vokser på trær”. Gjennom disse tre labene vil elevene kunne utfordre seg på spørsmål knyttet til livet etter studier, med ansvar, jobb og forbruk.

Sjå denne ressursen i biblioteket

I denne serien får elevene lære om hvorfor vi har fri de røde helligdagene i kalenderen. Hvorfor har vi fri, og hvilken kristen høytid er denne røddagen knyttet til? Gjennom utforsking av konkrete dager i kalenderen, vil denne serien gi en variert inngang for å gi en oversikt over helligdager og de viktigste religiøse høytidene i kristendommen. CoLabene er relativt korte og kan være fine å bruke som avslutning eller oppstart i forbindelse med de offentlige helligdagene. StoryLaben egner seg godt som utvidet arbeid i forbindelse med denne serien. Her får elevene velge seg et land og finne ut hvilke offentlige fridager de har der.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Her lærer elevene om vanlige smittsomme sykdommer, som forkjølelse, influensa, vannkopper og omgangssyke. De lærer om god smittevern og samtaler om hvordan de kan forebygge smitte. Vaksine og immunitet presenteres i sammenheng med barnesykdommene.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Identitetsutvikling og fellesskap

I dette temaet arbeider elevane med å forstå kvifor menneska søker saman i samfunn og korleis identitetsutvikling og fellesskap blir påverka av geografiske, historiske og notidige forhold. Dette inneber at elevane skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere korleis kunnskap om identitetsutvikling og fellesskap blir til.

I denne perioden fokuserer vi på at det finst ei rekke ulike familieformer og folkegrupper i Noreg. Målet er å få elevane til å oppdage, kunne skildre og gi eksempel på mangfaldet i Noreg i dag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Denne tverrfaglege laben tar opp mange av verdiane vi kan lese om i læreplanens overordna del og har med seg dei fleste kompetansemål (1.-7.trinn) som handlar om samane.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket