Organisasjonslisens LearnLab

Opplever du at kurs og presentasjonar i di organisasjon pregast av at det er få personar som pratar mykje, mens dei andres meiningar ikkje kjem fram? Hendar det at kursleiar stillar spørsmål til alle, og det er kun få som responderar? Ynskjer du at meiningane til alle i organisasjonen skal danne utgangspunkt for læring, framtidige val og avgjerder? Gjer din organisasjon i stand til å bli ein digitalt lærande organisasjon 😊 Konverter dine analoge eller digitale prosessar og innhald til framtidsretta kollektive digitale interaksjonar!! Med organisasjonslisens på LearnLab kan du gjere din organisasjon i stand til å lage motiverande kurs, møte eller konferansar der deltakarne saman finn lausningar og reflekterar over komplekse dilemma. Lisensen er tilpassa organisasjonar som skal lage motiverande interaktive kurs. Desse digitale ressursane er interaktive læringsøktar der kursdeltakarane sjølv skal kunne samarbeide og oppdage sentrale omgrep. Dei interaktive funksjonane og oppbygginga av læringsøktane er utvikla for å inkludere deltakarane i eigen læring. Desse læringsøktane kan også gjennomførast som fjernundervisning, eller som ein miks av at nokon møtast og sitt saman, mens resten er spredt ut over ulike lokasjonar. Deltakarane kan sjå kvarndres produksjon, forslag og innspel. På denne måta kan deltakarne delta i kollektiv omgrepsutvikling der dei ser kva dei andre tenkjer. Organisasjonen får også tilgang til eit seperat nettverk kor valt innhald kan bil delt med alle som er i organisasjonen, eller bli delt med kundar og partnarar. Organisasjonslisens på LearnLab kan også inkludere rettleiing i det å fasilitere interaktive kurs. Om dykk bestiller denne tenesta får dykk ein fast pedagog i LearnLab som kontakt og kan kommunisere direkte med denne rettleiiaren for å utvikle interaktive kurs/møte for å skape lærande organisasjonar. Vi heldt også kurs i pedagogisk bruk av IKT til progressiv, pedagogisk læring Organisasjonslisens på LearnLab kan også inkludere rettleiing i å lage innhald til internt bruk, eller innhald som din organisasjon ynskjer å selje eller gje bort til andre. Denne tenesta inkluderar å nytte LearnLabs forfattarverktøy til å lage interaktiv læring for kollektiv produksjon og deling.
People climbing a ladder

Convert your existing content and processes to collective interactions by using the LearnLab interactive toolbox!

With an Enterprise License on Learnlab you can enable your organization to create motivational courses, meetings or conferences where participants find solutions and reflect on complex dilemmas together.

The license is tailored to suit organizations that want to create motivating and interactive processes. These digital resources are interactive learning sessions with a focus on the participants being able to collaborate and discover key concepts themselves. The interactive functions and structure of the learning sessions are developed to include the participants in their own learning. These learning sessions can also be carried out as distance learning, or as a mix of someone meeting and sitting together while the rest are spread out over different locations.

Participants can see each other's production, suggestions, and input. In this way, the participants can participate in collective idea development where they see what the others are thinking. The organization also gets access to a separate network where selected content can be shared with everyone in the organization, or shared with customers and partners.

Get offer
Girl talking into a phone cap

We provide guidance for content creation and course facilitation

The Learnlab Enterprise License can include guidance in facilitating interactive courses. If you order this service, you will have a permanent interactive digital expert in Learnlab as a contact. You can communicate directly with this expert to develop interactive courses and meetings. We also hold courses in the pedagogical use of ICT for progressive pedagogical learning.

Based on demand, the licence can also include guidance in creating content for internal use or content that your organization wishes to sell or give away to others. The Kindle service includes using Learnlab's authoring tools to create interactive learning with a focus on collective production and sharing.

LearnLabs organisasjonslisens inneheldt:

Additional services: