Organisasjonslisens LearnLab

Opplever du at kurs og presentasjonar i di organisasjon pregast av at det er få personar som pratar mykje, mens dei andres meiningar ikkje kjem fram? Hendar det at kursleiar stillar spørsmål til alle, og det er kun få som responderar? Ynskjer du at meiningane til alle i organisasjonen skal danne utgangspunkt for læring, framtidige val og avgjerder?

Gjer din organisasjon i stand til å bli ein digitalt lærande organisasjon 😊

Konverter dine analoge eller digitale prosessar og innhald til framtidsretta kollektive digitale interaksjonar!!

Med organisasjonslisens på LearnLab kan du gjere din organisasjon i stand til å lage motiverande kurs, møte eller konferansar der deltakarne saman finn lausningar og reflekterar over komplekse dilemma.

Lisensen er tilpassa organisasjonar som skal lage motiverande interaktive kurs. Desse digitale ressursane er interaktive læringsøktar der kursdeltakarane sjølv skal kunne samarbeide og oppdage sentrale omgrep. Dei interaktive funksjonane og oppbygginga av læringsøktane er utvikla for å inkludere deltakarane i eigen læring. Desse læringsøktane kan også gjennomførast som fjernundervisning, eller som ein miks av at nokon møtast og sitt saman, mens resten er spredt ut over ulike lokasjonar.

Deltakarane kan sjå kvarndres produksjon, forslag og innspel. På denne måta kan deltakarne delta i kollektiv omgrepsutvikling der dei ser kva dei andre tenkjer. Organisasjonen får også tilgang til eit seperat nettverk kor valt innhald kan bil delt med alle som er i organisasjonen, eller bli delt med kundar og partnarar.

Organisasjonslisens på LearnLab kan også inkludere rettleiing i det å fasilitere interaktive kurs. Om dykk bestiller denne tenesta får dykk ein fast pedagog i LearnLab som kontakt og kan kommunisere direkte med denne rettleiiaren for å utvikle interaktive kurs/møte for å skape lærande organisasjonar. Vi heldt også kurs i pedagogisk bruk av IKT til progressiv, pedagogisk læring

Organisasjonslisens på LearnLab kan også inkludere rettleiing i å lage innhald til internt bruk, eller innhald som din organisasjon ynskjer å selje eller gje bort til andre. Denne tenesta inkluderar å nytte LearnLabs forfattarverktøy til å lage interaktiv læring for kollektiv produksjon og deling.

LearnLabs organisasjonslisens inneheldt:

Tilleggstenestar:

LearnLab følgjer Norsk / EU GDPR reglar og alle data lagrast på AWS-servere i Irland.

For meir informasjon eller tilbod på organisasjonslisens kontakt: yngve@learnlab.net