Roehtsigujmie jïh såajajgujmie

Daah soejkesjh libie evtiedamme prosjekten tjïrrh «Roehtsigujmie jïh såajajgujmie» Guovdageaidun tjïeltesne, jïh learoesoejkesjh faagide våaroeminie utnieh, gusnie joekehts faagh tjåanghkan bïejesuvvieh barkose soejkesjigujmie saemien aerpievuekien jïh kultuvren bïjre. Soejkesjh aaj tjåanghkan bïejesuvvieh don bijjemes bealan jïh dejtie dåaresthfaageles teemide, goh nænnoes evtiedimmie, demokratije jïh meatanårrojevoete jïh almetjehealsoe jïh jieledehaalveme. Såemies ööhpehtimmiesoejkesjh mejtie prosjekte lea evtiedamme leah suejnietjoehpemen bïjre, moeresååkesjimmie jïh matematihke, saemien sjugniedimmiesoptsese, pulse jïh saemien musihke, åtnoedaeverh darjodh, fievsiebarkoe, leekedimmie jïh lopme.

Raajrojne jienebh ïedtjije teemah mah sertiestimmieaarvoem utnieh jeatjah dajvide jïh «roehtside» Nöörjesne.

Roehtsigujmie jïh såajajgujmie

Prosjekte «Roehtsigujmie jïh såajajgujmie» Guovdageaidnun tjïeltesne leah daejtie boelhkide evtiedamme, mah faagi learoesoejkesjh våaroeminie utnieh jïh gusnie ovmessie faagh aktanieh barkosne saemien kultuvrine. Boelhkh aaj vïedteldahkesne dan orre bijjemes bealan jïh dejtie dåaresthfaageles teemide, goh monnehke evtiedimmie, demokratije jïh meatanårrojevoete jïh almetjehealsoe jïh jieledehaalveme.

Prosjekte «Roehtsigujmie jïh såajajgujmie» Guovdageaidnun tjïeltesne leah daejtie boelhkide evtiedamme, mah faagi learoesoejkesjh våaroeminie utnieh jïh gusnie ovmessie faagh aktanieh barkosne saemien kultuvrine. Boelhkh aaj vïedteldahkesne dan orre bijjemes bealan jïh dejtie dåaresthfaageles teemide, goh monnehke evtiedimmie, demokratije jïh meatanårrojevoete jïh almetjehealsoe jïh jieledehaalveme.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Vuartesjh daam vierhtiem gærjagåetesne