Identitet, selvbilde og kultur ISK VGO

LearnLab – identitet, selvbilde og kultur (LearnLab ISK) skal synliggjøre begrepene identitet, selvbilde og kultur. Det består av oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på begreper som mobbing, rus, seksualitet, trakassering og vold. Opplæringen bidrar til å skape forståelse for begrepene og forebygge uønskede hendelser.  

Innhold:

Learnlab ISK er bygget opp rundt de tre kjernekomponentene identitet, å være sammen og kropp og seksualitet. De er lagt i serier med en klar progresjon fra 1. klasse til og med videregående skole. Den gjennomgående teorien er å kjenne seg selv, speile seg i andre, synliggjøre forskjellighet og at det i seg selv er en styrke. Gjennom prosesser utfordres elevene til å reflektere rundt begreper og bruke dem i ulike sammenhenger for å kunne operere innenfor et sett kriterier og sette egne grenser.

Det følger lærerveiledning til hver serie og til hvert undervisningsopplegg.

Identitet

Undervisningsøktene har flere målsettinger, speile seg selv i en gruppe og se hvilken betydning gruppen og ulike roller har for identitetsutviklingen. De tar opp personlig og sosial identitet med størst fokus på sosial identitet. Hvordan definere våre handlinger og hvem vi er? Øktene skaper en dypere forståelse for identitet – hva er det som lar seg påvirke? Øktene ender med en refleksjon rundt hvordan de kan beskytte identiteten sin, Samtalen, undringen og refleksjonen er sentral i alle økter om identitet. Her synliggjøres betydningen av tilhørighet og styrken som ligger i forskjellighet.

 

Ööhpehtimmieboelhkh ulmine utnieh gïengelåbpoe goerkesem identiteeten åvteste sjugniedidh. Dïejvese akten metaforen sïjse vuajnelge akten laadtegen bïjre. Daesnie almetjem laadteginie vierteste, sisnjelds substansen muhteste. Dellie akte ulmie hedtide jïh joekehtsidie vuartasjidh jïh joekehtsvoetem ååktedh. Dïejvesh akte bielie mijjen roehtsijste jïh daesnie ööhpehtimmiem boelhkine sjïehteladteme mah leah vïedteldihkie dïejvesidie jïh dej mïelese. Saemien kultuvre jïh aerpievuekie lea tjarke vïedteldihkie eatnamasse. Aktene dejstie boelhkijste learohke edtja jïjtjemse buerkiestidh eatnemen fenomeenigujmie goh våarome. Aaj jåarhkeskuvlesne soptsestalleme, onterdimmie jïh ussjedadteme joekoen vihkeles. Tjuara tjïelkelaakan joekehtsvoetem jïh ååktemem dan åvteste vuesiehtidh. Learohkh maehtieh gærjam darjodh jallh sov gærjesne tjaeledh Storylabesne. Dan nomme maahta årrodh Mov identiteete, Mov skaehtiegæstoe jallh Mov gæstoe.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Å være sammen (vennskap, mobbing, nettvett og vold)

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, nettvett og vold. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering og identitet er sentrale begrep. I disse øktene er klassesamtalen sentral. Det er viktig å sette av god til å ta opp elevenes svar, undre seg, reflektere og bygge videre på enkelte utsagn.

Aamhtesisnie «Ektesne årrodh» vïenevoete, irhkeme, nedtevihte, ruvse jïh vædtsoesvoete. Learohkh haestemh åadtjoeh jïjtsh gïeleåtnoem måjhtajidh, jïh jïjtsh jïh mubpiej dahkoeh. Feerhmeme jïh identiteete leah vihkeles baakoetjïerth. Daejnie boelhkine soptsestalleme klaassesne vihkeles. Vihkeles astedh learohki vaestiedassi bïjre soptsestidh. Onterdidh, ussjedadtedh jïh såemies lahtestimmiej bïjre vielie soptsestidh. Learohkh maehtieh gærjam darjodh jallh sov gærjesne tjaeledh Storylabesne. Dan nomme maahta årrodh Mov identiteete, Mov skaehtiegæstoe jallh Mov gæstoe.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Kropp og seksualitet

Serien kropp og seksualitet inneholder rus, seksualitet og overgrep. Den består av oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på begreper som rus, seksualitet og overgrep. Opplæringen bidrar til å skape forståelse for begrepene og kan forebygge uønskede hendelser.  

Flere av oppleggene inneholder spørsmål til refleksjon som kan være krevende. 

Daate lea ööhpehtimmieboelhke mij lea seksualiteeten, seksuelle daaresjimmiej jïh ruvsen bïjre. Seksualiteete lea aavoen, dïedten, leajhtadimmien bïjre, almetji tsiehkien bïjre gaskemsh jïh hijven tsiehkien bïjre jïjtse kråahpese. Seamma tïjjen aaj mïrhke bielieh seksualiteeteste. Ööhpehtimmieboelhkh ruvsen bïjre leah digkiedimmieboelhkh mah learohki åvtegoerkesem jïh båajhtoeh mïelh narkotikamehtiej bïjre våaroeminie utnieh. Learohkh maehtieh gærjam darjodh jallh sov gærjesne tjaeledh Storylabesne. Dan nomme maahta årrodh Mov identiteete, Mov skaehtiegæstoe jallh Mov gæstoe.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket