Identitet, selvbilde og kultur ISK 5.-7. trinn

LearnLab – identitet, selvbilde og kultur (LearnLab ISK) skal synliggjøre begrepene identitet, selvbilde og kultur. Det består av oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på begreper som mobbing, rus, seksualitet, trakassering og vold. Opplæringen bidrar til å skape forståelse for begrepene og forebygge uønskede hendelser.  

Innhold:

Learnlab ISK er bygget opp rundt de tre kjernekomponentene identitet, å være sammen og kropp og seksualitet. De er lagt i serier med en klar progresjon fra 1. klasse til og med videregående skole. Den gjennomgående teorien er å kjenne seg selv, speile seg i andre, synliggjøre forskjellighet og at det i seg selv er en styrke. Gjennom prosesser utfordres elevene til å reflektere rundt begreper og bruke dem i ulike sammenhenger for å kunne operere innenfor et sett kriterier og sette egne grenser.

Det følger lærerveiledning til hver serie og til hvert undervisningsopplegg.

Identitet

Undervisningsøktene har flere målsettinger, speile seg selv i en gruppe og se hvilken betydning gruppen og ulike roller har for identitetsutviklingen. De tar opp personlig og sosial identitet med størst fokus på sosial identitet. Hvordan definere våre handlinger og hvem vi er? Øktene skaper en dypere forståelse for identitet – hva er det som lar seg påvirke? Øktene ender med en refleksjon rundt hvordan de kan beskytte identiteten sin, Samtalen, undringen og refleksjonen er sentral i alle økter om identitet. Her synliggjøres betydningen av tilhørighet og styrken som ligger i forskjellighet.

 

Ööhpehtimmieboelhki ulmie goerkesem tseegkedh baakoen identiteete åvteste, vuejnedh mijjieh ovmessie råållah utnebe jïh tjuara guarkedh mij jearsoes jïjtjisnie årrodh. Boelhkh gaskedaltesisnie intensjovnem åvteste buakta 1.-4. Daltesistie joekehtsi bïjre jïh maam dïhte sæjhta jiehtedh fuelhkesne, voelpigujmie jïh sïebredahkesne. Ussjededtieh joekehtsvoeten bïjre jïh dam seahkaridh. Learohkh maehtieh gærjam darjodh jallh sov gærjesne tjaeledh Storylabesne. Dan nomme maahta årrodh Mov identiteete, Mov skaehtiegæstoe jallh Mov gæstoe.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Å være sammen (vennskap, mobbing, nettvett og vold)

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, nettvett og vold. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering og identitet er sentrale begrep. I disse øktene er klassesamtalen sentral. Det er viktig å sette av god til å ta opp elevenes svar, undre seg, reflektere og bygge videre på enkelte utsagn.

Aamhtesisnie «Ektesne årrodh» vïenevoete, irhkeme, moraale-njieptjieh, nedtevihte jïh vædtsoesvoete. Labine ovmessie aehpieh jïh gyhtjelassh mah ahkedh geervebe sjidtieh. Learohkh haestemh åadtjoeh jïjtsh gïeleåtnoem måjhtelidh, jïh jïjtsh jïh mubpiej dahkoeh. Feerhmesovveme jïh identiteete leah vihkeles baakoetjïerth. Raajrosne jienebh labh mah sinsætnan bigkieh, men gåarede aaj dejtie sïerrene sinsitneste nuhtjedh. Boelhkh hijvenlaakan sjiehtieh klaassebyjresem jïh learohki aarkebiejjiem jarngesne utnedh. Learohkh maehtieh gærjam darjodh jallh sov gærjesne tjaeledh Storylabesne. Dan nomme maahta årrodh Mov identiteete, Mov skaehtiegæstoe jallh Mov gæstoe.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Kropp og seksualitet

Serien kropp og seksualitet inneholder rus, seksualitet og overgrep. Den består av oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på begreper som rus, seksualitet og overgrep. Opplæringen bidrar til å skape forståelse for begrepene og kan forebygge uønskede hendelser.  

Flere av oppleggene inneholder spørsmål til refleksjon som kan være krevende. 

Kråahpe jïh seksualiteete 5. – 7. daltese lea seksualiteeten, seksuelle daaresjimmiej jïh ruvsen bïjre. Ööhpehtimmie seksualiteeten bïjre edtja viehkiehtidh guktie maanah jïh noerh leah ryöjredamme ovmessie sosijaale jïh seksuelle tsiehkieh dåastodh hijvenlaakan. Vihkeles lïerehtimmie jearsoesvoetem sjugnede. Jearsoesvoete lea eevre daerpies ihke noerh edtjieh maehtedh tråjjem dååjredh, jearsoe identiteetem jïh hijven seksuelle jieledem evtiedidh, jïh irhkemem, sïerredimmiem jïh narrahtimmieh heerredidh. Seksualiteete lea aavoen, dïedten, leajhtadimmien bïjre jïh almetji tsiehkien bïjre gaskemsh jïh hijven tsiehkien bïjre jïjtse kråahpese. Seamma tïjjen aaj mïrhke bielieh seksualiteeteste gååvnesieh. Nuhteme, daaresjimmie, seksuelle trïegkenasse jïh irhkeme leah såemies vuesiehtimmieh. Learohkh maehtieh gærjam darjodh jallh sov gærjesne tjaeledh Storylabesne. Dan nomme maahta årrodh Mov identiteete, Mov skaehtiegæstoe jallh Mov gæstoe.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket