Tverrfaglige temaer VGO

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Elevene skal også få forståelse av framveksten av demokratiske institusjoner i Sápmi/Sábme/Saepmie og hvordan Siida/Sijdda/Sitje har vært og er en måte å organisere seg på demokratisk. Dette gjelder også samers bidrag til internasjonale urfolkssamarbeid og internasjonale avtaler og konvensjoners betydning for demokratisk utvikling. Gjennom arbeid med samfunnsfag skal elevene tenke kritisk, ta ulike perspektiver, håndtere meningsbrytning og vise aktivt medborgerskap.

Denne serien tar for seg terrorhendelsene 22. juli 2011 og ser på hvilke konsekvenser det fikk for samfunnet vårt. Innholdet er tilpasset for å hjelpe elevene med oppdage sammenhenger.

Se denne ressursen i biblioteket

Via denne serien får elevene tilgang til et verktøy som gjør dem i stand til å ta egne politiske valg. Serien består av en kombinasjon av CoLabs, Storylabs, IdeaLabs og et oppgavesett. Serien er bygget med et ønske om å hjelpe elevene med få en helhetlig forståelse for hvordan det norske politiske systemet fungerer og hvorfor det er som det er. Gjennom innholdet i serien gis elevene mulighet til å se sammenhenger mellom hvordan samfunnet i Norge er bygget opp og de konsekvensene det gir for hver enkelt borger.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Folkehelse og livsmestring

Temaet skal gi innsikt i hvordan relasjoner og tilhørighet blir påvirket av samhandling med andre, også digitalt og er en del av kompetansen i faget. Det skal bidra til at elevene kan gjøre gode livsvalg og håndtere utfordringer knyttet til seksualitet, personlig økonomi, rus, utenforskap og digital samhandling. Temaet skal også bidra til å skape forståelse, respekt og toleranse for mangfold, andres verdier og livsvalg, og gi perspektiver på hva et godt liv kan være. Elevene skal kunne identifisere områder der menneskeverdet blir utfordret, for eksempel i forbindelse med menneskehandel og vår

tids slaveri, og peke på tiltak for å ivareta menneskers grunnleggende behov.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

En serie som beskriver likestilling, diskriminering, rasisme og med en storylab om hvordan mange unge velger å stå for likestilling og stolthet over hvem en er og hvor en kommer fra.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien lærer man mer om hva en Pandemi er, og hvorfor det pågående Corona-viruset bla. er en Pandemi. Gjennom oppgaver og refleksjon får elevene anledning til å reflektere over hvordan de selv kan bidra, hvilke grupper som er særlig utsatt og hva man kan “lære” av det som nå stenger ned det norske samfunnet. Labene kan gjennomføres som selvstendige labs, eller brukes i en sammenheng.

Se denne ressursen i biblioteket

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, nettvett og vold. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering og identitet er sentrale begrep. I disse øktene er klassesamtalen sentral. Det er viktig å sette av god til til å ta opp elevenes svar. Undre seg, reflektere og bygge videre på enkelte utsagn.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien kropp og seksualitet inneholder seksualitet, overgrep og rus. Flere av oppleggene inneholder spørsmål til refleksjon som kan være krevende. Lærer bør legge en trygg ramme rundt timene og la elevsvar være gjenstand for å kunne gå mer i dybden.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Bærekraftig utvikling

Gjennom arbeid med bærekraftig utvikling skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Kunnskap om sammenhenger mellom natur og samfunn, om hvordan mennesker påvirker klima og miljø, og om hvordan levekår, levesett og demografi henger sammen, bidrar til denne forståelsen. Hvordan natur forstås og forvaltes i Sápmi/Sábme/Saepmie i fortid og nåtid inngår i dette. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med bærekraftig utvikling

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien handler om økonomi fra mikro til makro. Den starter i det nære med privat- og familieøkonomi, før perspektivet utvides til skattesystemet, nasjonalbudsjettet og velferdsstaten.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.
 

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde av innholdselementene i serien
 

Se denne ressursen i biblioteket

 
Illustrasjonsbilde av innholdselementene i serien
 

Se denne ressursen i biblioteket