Samfunnsfag 8.-10. trinn

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Samfunnskritisk tenking og sammenhenger

I dette temaet trenes elevene til å oppdage sammenhenger mellom det geografiske, historiske og det som skjer i nåtiden. Elevene analyserer hvordan makt og maktrelasjoner påvirker samfunnet. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om samfunn blir til.

Denne serien tar for seg samisk historie knyttet til rase forskning, assimilering og fornorskingsprosessene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en tverrfaglig læringsøkt om lokalhistorie. Gjennom å lete etter gatenavn med personnavn eller navn på noe annet i bysentrum, eller på stedet der du bor, vil elevene lære om byens eller stedets historie på en annerledes måte. De skal finne ut hvem personen er hvor stedet er, hva han/ hun er kjent for, hvorfor stedet har fått sitt navn og reflektere rundt dette.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Myter og folketro har er en del av vår historie. De er ofte knyttet til naturfenomen og utspiller seg i forestillinger, opplevelser, fortellinger (myter, legender og sagn) og skikker.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien beskriver 2. verdenskrig i nord. Her belyses krigen på Sørøya, fakta om krigen, fangeleirer, evakueringen og gjenreisningen av Finnmark både i et menneskelig og et samfunnsmessig perspektiv. Enkeltpersoner trekkes frem både i til hendelser til heltemodig innsats for å hjelpe andre.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien inneholder flere undervisningsopplegg som beskriver ulike hendelser i samisk historie.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien inneholder labs og oppgaver som gir elevene muligheten, gjennom ulike labs og oppgaver, til å lære om hvordan holocaust foregikk ved å bearbeide informasjon og reflektere i samarbeid med medelever og lærer. Det trekkes også paralleller til dagens samfunn i fler av spørsmålene og oppgavene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Demokratiforståelse og deltakelse

I dette temaet får elevene innsikt i forskjellene mellom land når det kommer til styresett og ivaretakelse av menneskerettigheter. De får hjelp til å oppdage hvorfor konflikter har oppstått og oppstår. Elevene skal få erfaring med demokrati i praksis for å kunne påvirke og medvirke til samfunnsutforming. Innholdet i dette kjerneelementet skal ses i lys av ulike perspektiver, fra det lokale til det globale, og i urfolks- og minoritetsperspektiver, med vekt på fortid, nåtid og framtid. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om demokratiforståelse og deltakelse blir til.

Undervisningsoppleggene er en overbygning for Samfunnsfag samisk 5- 10. Gjennom øktene skal elevene bygge kompetanse om Sápmi og reflektere over hva det betyr å være en del av Sápmi og sin egen tilhørighet til ulike elementer knyttet til dette området. Alle de ulike temaene som inngår her, vil bli nærmere belyst gjennom ulike serier i Samfunnsfag samisk 5- 10.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Via denne serien får elevene tilgang til et verktøy som gjør dem i stand til å ta egne politiske valg. Serien består av en kombinasjon av CoLabs, Storylabs, IdeaLabs og et oppgavesett. Serien er bygget med et ønske om å hjelpe elevene med få en helhetlig forståelse for hvordan det norske politiske systemet fungerer og hvorfor det er som det er. Gjennom innholdet i serien gis elevene mulighet til å se sammenhenger mellom hvordan samfunnet i Norge er bygget opp og de konsekvensene det gir for hver enkelt borger .Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Samisk nasjonaldag er 6. februar, og dette opplegget fokuserer på historie og hvorfor vi feirer denne dagen. Den synliggjør det arbeidet og de kamper som har vært nødvendige for samenes rettigheter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien tar opp betydningen av landegrenser i et samisk og historisk perspektiv. Elevene lærer å kjenne samisk historie og hvordan historien har vært med å forme dagens situasjon. De skal kunne reflektere og se seg selv som en del av den samiske historien. Det er viktig at de føler en stolthet og støtter opp forfedrene og kulturen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse. Er det slik i Norge eller er kampen for likestilling fortsatt aktuell? Vi ser på historiske hendelser og sammenligner med dagens samfunn gjennom ulike refleksjonsoppgaver.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Bærekraftige samfunn

Dette temaet handler om hvordan ressursene er fordelt i ulike samfunn. Elevene trenes i å forstå hvordan endringer i fortid og nåtid påvirker hvor bærekraftig ulike samfunn er. Bærekraftig utvikling i samfunnsfag skal ses i lys av ulike perspektiver, fra det lokale til det globale, og i urfolks- og minoritetsperspektiver, med vekt på fortid, nåtid og framtid. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om bærekraftige samfunn blir til.

Serien inneholder ulike sider av kystkulturen om sjøsamer, fiske og fangst, næringsveier, båtbygging, fyr og navigasjon.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien har vi tatt utgangspunkt i ny overordnet del av læreplanverket. I Folkehelse og livsmestring skal elevene få kompetanse som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg, og forstå faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Innenfor dette er relasjoner, levevaner, forbruk og personlig økonomi.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien lærer man mer om hva en Pandemi er, og hvorfor det pågående Corona-viruset bla. er en Pandemi. Gjennom oppgaver og refleksjon får elevene anledning til å reflektere over hvordan de selv kan bidra, hvilke grupper som er særlig utsatt og hva man kan “lære” av det som nå stenger ned det norske samfunnet. Labene kan gjennomføres som selvstendige labs, eller brukes i en sammenheng.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Disse oppleggene er utviklet gjennom prosjektet “Med røtter og vinger” i Kautokeino kommune, og tar utgangspunkt i læreplanene for fag, der ulike fag knyttes sammen i arbeidet med opplegg knyttet til samisk kultur. Oppleggene knyttes også til den nye overordnede delen og de tverrfaglige temaene, som bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien handler om økonomi fra mikro til makro. Den starter i det nære med privat- og familieøkonomi, før perspektivet utvides til skattesystemet, nasjonalbudsjettet og velferdsstaten. Avslutningsvis tematiseres global økonomi med fokus på IT-gigantene og internasjonal delingsøkonomi.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien fokuserer på urbefolkninger i verden. Urbefolkninger rundt omkring i verden har stor kunnskap om naturen og miljøet rundt dem, etter mange århundrer av generasjoner som har levd tett knyttet til naturen. Elevene skal få forståelse av hvilke urfolk som finnes, hva som særpreger kulturen og fordype seg i en selvvalgt urbefolkning.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Identitetsutvikling og fellesskap

I dette temaet arbeider elevene med å forstå hvorfor menneskene søker sammen i samfunn og hvordan identitetsutvikling og fellesskap blir påvirket av geografiske, historiske og nåtidige forhold.

Det innebærer ulike perspektiver på hva et godt liv kan være, og at elevene utvikler både historiebevissthet og handlingskompetanse ved å forstå seg selv med en fortid, nåtid og framtid. Dette innebærer at elevene skal kunne undre seg, reflektere omkring og vurdere hvordan kunnskap om identitetsutvikling og fellesskap blir til.

Undervisningsøktene har flere målsettinger, speile seg selv i en gruppe og se hvilken betydning gruppen og ulike roller har for identitetsutviklingen. De tar opp personlig og sosial identitet med størst fokus på sosial identitet. Hvordan definere våre handlinger og hvem vi er? Øktene skaper en dypere forståelse for identitet – hva er det som lar seg påvirke? Øktene ender med en refleksjon rundt hvordan de kan beskytte identiteten sin, Samtalen, undringen og refleksjonen er sentral i alle økter om identitet. Særlig viktig i denne alderen å synliggjøre betydningen av tilhørighet og styrken som ligger i forskjellighet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, nettvett, rus og vold Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering og identitet er sentrale begrep. I disse øktene er klassesamtalen sentral. Det er viktig å sette av god til til å ta opp elevenes svar. Undre seg, reflektere og bygge videre på enkelte utsagn. Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien utforsker begreper som mangfold, minoritet, likeverd, likestilling og demokrati med ulike grupper som representerer mangfoldet i Norge. Det er anbefalt å starte med laben Introduksjon, mens de andre labene kan gjennomføres i valgfri rekkefølge. De fleste labene inneholde diskusjonsoppgaver og skriveoppgaver som elevene kan jobbe med etter at den kollektive interaksjonen er gjennomført.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien kropp og seksualitet inneholder seksualitet, overgrep og rus. Flere av oppleggene inneholder spørsmål til refleksjon som kan være krevende. Lærer bør legge en trygg ramme rundt timene og la elevsvar være gjenstand for å kunne gå mer i dybden.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket