Tverrfaglige temaer 5.-7. trinn

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Elevene skal også få forståelse av framveksten av demokratiske institusjoner i Sápmi/Sábme/Saepmie og hvordan Siida/Sijdda/Sitje har vært og er en måte å organisere seg på demokratisk. Dette gjelder også samers bidrag til internasjonale urfolkssamarbeid og internasjonale avtaler og konvensjoners betydning for demokratisk utvikling. Gjennom arbeid med samfunnsfag skal elevene tenke kritisk, ta ulike perspektiver, håndtere meningsbrytning og vise aktivt medborgerskap.

Her finner du labs og oppgaver som kan benyttes til skolestart og gjennom skoleåret. I den første laben får elevene mulighet til å fortelle fra sin sommer og dele ønsker for kommende skoleår. Denne laben fungerer fint som en engasjerende og morsom “icebreaker” i starten av et nytt skoleår. I oppgavelaben kan elevene skrive dikt, fortellinger, og tegne. Den siste laben fokuserer på klasseregler. I starten av et skoleår er det fint å ha felles fokus på hvordan vi ønsker å ha det i klassen for å lage et godt læringsmiljø. Laben har fokus på elevstyrte oppgaver og avgjørelser som vil gi elevene et større eierforhold til de felles reglene i klassen. Ressursene er i hovedsak beregnet på barneskolen, men kan fint brukes for eldre elever.

Se denne ressursen i biblioteket

Samisk språkuke skal vise frem og løfte opp de samiske språkene. Learnlab ønsker gjennom denne serien å fremme og formidle nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk språk og kultur.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene møte enkel informasjon som kan hjelpe dem med bedre å forstå hvordan demokratiet i Norge påvirkes av et stortingsvalg og et sametingsvalg.

Se denne ressursen i biblioteket

Undervisningsoppleggene er en overbygning for Samfunnsfag samisk 5- 10. Gjennom øktene skal elevene bygge kompetanse om Sápmi og reflektere over hva det betyr å være en del av Sápmi og sin egen tilhørighet til ulike elementer knyttet til dette området. Alle de ulike temaene som inngår her, vil bli nærmere belyst gjennom ulike serier i Samfunnsfag samisk 5- 10.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Folkehelse og livsmestring

Temaet skal gi innsikt i hvordan relasjoner og tilhørighet blir påvirket av samhandling med andre, også digitalt og er en del av kompetansen i faget. Det skal bidra til at elevene kan gjøre gode livsvalg og håndtere utfordringer knyttet til seksualitet, personlig økonomi, rus, utenforskap og digital samhandling. Temaet skal også bidra til å skape forståelse, respekt og toleranse for mangfold, andres verdier og livsvalg, og gi perspektiver på hva et godt liv kan være. Elevene skal kunne identifisere områder der menneskeverdet blir utfordret, for eksempel i forbindelse med menneskehandel og vår

tids slaveri, og peke på tiltak for å ivareta menneskers grunnleggende behov.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Serien inneholder ulike typer verktøy og maler for dybdelæring gjennom tverrfaglig arbeid.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien utforsker begreper som mangfold, minoritet, likeverd, likestilling og demokrati med ulike grupper som representerer mangfoldet i Norge.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom refleksjon og samtale jobber elevene seg frem til forståelse for det å være på flukt. Serien består av fem labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.

Se denne ressursen i biblioteket

En adventslab for hver skoledag i desember. For hver dag finner du et steg med dagens kalenderside, dagens lille undring og et forslag til en adventsaktivitet. Du finner blant annet julesanger, filmsnutter, refleksjonsoppgaver og noen kreative aktiviteter. Som i alle andre laber kan du fritt flytte og endre stegene for å skreddersy det til din undervisning og din adventsstund.

Se denne ressursen i biblioteket

En Halloween- seire med en fellesøkt i CoLab, to Escape Room- inspirerte StoryLaber til samarbeid i grupper og en StoryLab med en skrivestarter.

Se denne ressursen i biblioteket

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, moralnivåer, nettvett og vold. Labene inneholder ulike dilemma og spørsmål som øker gradvis i vanskelighetsgrad. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering og identitet er sentrale begrep. Serien består av flere labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg. Øktene egner seg godt som redskap for å fokusere på klassemiljøet og elevenes hverdag.

Se denne ressursen i biblioteket

Kropp og seksualitet 5.-7. trinn handler om seksualitet, seksuelle overgrep og rus. Undervisning om seksualitet skal bidra til at barn og unge blir rustet til å møte ulike sosiale og seksuelle situasjoner på en god måte. Det er viktig at opplæringen skaper trygghet. Trygghet er helt nødvendig for at unge skal kunne oppleve trivsel, utvikle en trygg identitet, et godt seksualliv og for å forebygge mobbing, diskriminering og krenkelser. Seksualitet handler om glede, ansvar, tillit, menneskers forhold til hverandre og et godt forhold til egen kropp. Samtidig finnes det også mørke sider av seksualiteten. Utnyttelse, overgrep, seksuell trakassering og mobbing er eksempler på dette.

Se denne ressursen i biblioteket

Bærekraftig utvikling

Gjennom arbeid med bærekraftig utvikling skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Kunnskap om sammenhenger mellom natur og samfunn, om hvordan mennesker påvirker klima og miljø, og om hvordan levekår, levesett og demografi henger sammen, bidrar til denne forståelsen. Hvordan natur forstås og forvaltes i Sápmi/Sábme/Saepmie i fortid og nåtid inngår i dette. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med bærekraftig utvikling

Ressursene har som mål å utvikle elevenes forståelse for at dyr er ulike og at de kan klassifiseres. Da er det viktig å kjenne til begrepene art, virveldyr, virvelløse dyr, samt livssykluser. Dette er igjen viktig for å kunne utvikle en dypere forståelse for hva biologisk mangfold innebærer på senere alderstrinn, og hva vi mennesker må gjøre for å bevare dette mangfoldet.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Se denne ressursen i biblioteket

Se denne ressursen i biblioteket