Tverrfaglige temaer 1.-2. trinn

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Elevene skal også få forståelse av framveksten av demokratiske institusjoner i Sápmi/Sábme/Saepmie og hvordan Siida/Sijdda/Sitje har vært og er en måte å organisere seg på demokratisk. Dette gjelder også samers bidrag til internasjonale urfolkssamarbeid og internasjonale avtaler og konvensjoners betydning for demokratisk utvikling. Gjennom arbeid med samfunnsfag skal elevene tenke kritisk, ta ulike perspektiver, håndtere meningsbrytning og vise aktivt medborgerskap.

Gjennom øktene skal elevene bygge kompetanse om Sápmi og reflektere over hva det betyr å være en del av Sápmi og sin egen tilhørighet til ulike elementer knyttet til dette området.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom disse ressursene blir elevene introdusert for barnekonvensjonen og barns rettigheter med en undrende tilnærming. Tilnærmingen til emnet er nær elevenes eget liv og virkelighet og kan gi en dypere forståelse av viktige elementer, som verdien i å være unik og egne prioriteringer av hva som er viktig i ens eget liv.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar utgangspunkt i det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap. Etter 2.trinn skal elevene reflektere over hvorfor mennesker har ulike meninger og tar ulike valg. I denne serien finner du en rekke spennende opplegg om dette.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du labs og oppgaver som kan benyttes til skolestart og gjennom skoleåret. I den første laben får elevene mulighet til å fortelle fra sin sommer og dele ønsker for kommende skoleår. Denne laben fungerer fint som en engasjerende og morsom “icebreaker” i starten av et nytt skoleår. I oppgavelaben kan elevene skrive dikt, fortellinger, og tegne. Den siste laben fokuserer på klasseregler. Ressursene er i hovedsak beregnet på barneskolen, men kan fint brukes for eldre elever.

Se denne ressursen i biblioteket

Folkehelse og livsmestring

Temaet skal gi innsikt i hvordan relasjoner og tilhørighet blir påvirket av samhandling med andre, også digitalt og er en del av kompetansen i faget. Det skal bidra til at elevene kan gjøre gode livsvalg og håndtere utfordringer knyttet til seksualitet, personlig økonomi, rus, utenforskap og digital samhandling. Temaet skal også bidra til å skape forståelse, respekt og toleranse for mangfold, andres verdier og livsvalg, og gi perspektiver på hva et godt liv kan være. Elevene skal kunne identifisere områder der menneskeverdet blir utfordret, for eksempel i forbindelse med menneskehandel og vår

tids slaveri, og peke på tiltak for å ivareta menneskers grunnleggende behov.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

JEG UNDRER MEG er en serie inspirert av nysgjerrigpermetoden som egner seg godt til undervisning i skolehverdagen. Serien er lagd for undring og refleksjon sett med barns øyne, og stimulerer til aktiv deltakelse og dypere læring. Målet er å gi elevene begreper og erfaringer de tar med seg videre i undervisningen i ulike fag.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en serie om de åtte samiske årstidene. Labene sikter på å gi elevene en forståelse for hvilke årstider vi har, hvordan de deles inn, og hva som kjennetegner dem. Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

En adventslab for hver skoledag i desember. For hver dag finner du et steg med dagens kalenderside, dagens lille undring og et forslag til en adventsaktivitet. Du finner blant annet julesanger, filmsnutter, refleksjonsoppgaver og noen kreative aktiviteter. Som i alle andre laber kan du fritt flytte og endre stegene for å skreddersy det til din undervisning og din adventsstund.

Se denne ressursen i biblioteket

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, og å kunne si unnskyld. Hva er vennskap? Labene inneholder ulike dilemma og spørsmål som øker gradvis i vanskelighetsgrad. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering er et sentralt begrep. Serien består av flere labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.

Se denne ressursen i biblioteket

Undervisning om seksualitet skal bidra til at barn og unge blir rustet til å møte ulike sosiale og seksuelle situasjoner på en god måte. Det er voksnes ansvar å beskytte barn. For å få til dette må voksne gi trygge rammer og rom for at barn skal våge å snakke om overgrep. Dette kan vi gjøre ved å inkludere temaet seksuelle overgrep i undervisningen og gi elevene mulighet til å reflektere og stille spørsmål. Å snakke med barn om seksuelle overgrep bidrar til å oppfylle barns rett til beskyttelse.

Se denne ressursen i biblioteket

Bærekraftig utvikling

Gjennom arbeid med bærekraftig utvikling skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Kunnskap om sammenhenger mellom natur og samfunn, om hvordan mennesker påvirker klima og miljø, og om hvordan levekår, levesett og demografi henger sammen, bidrar til denne forståelsen. Hvordan natur forstås og forvaltes i Sápmi/Sábme/Saepmie i fortid og nåtid inngår i dette. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med bærekraftig utvikling

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

 

Se denne ressursen i biblioteket