IKO - En modell for systematisk frafallforebygging

Et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge er å redusere frafall i videregående opplæring. Hensikten med inkluderende arbeid er å gjøre alle elever best mulig faglig og sosialt rustet til å komme seg videre i utdanningsløpet. For å få til dette arbeidet er kompetanse, holdninger og struktur viktig. IKO-modellen bidrar med systematikk i skolenes arbeid gjennom identifisering, kartlegging og oppfølging av elevers risiko for frafall. Modellen skal sikre at skolen får klarhet i årsaken til elevens manglende utbytte av ordinær undervisning og utvikler hensiktsmessige tiltak. 

 

Oversikt over ressurser:

I lab 1 er en interaktiv introduksjon til IKO-modellen med fokus på strukturkomponenten. Laben er laget slik at den kan brukes både av personell som er ukjent med IKO-arbeidet fra før og de som har kjennskap til modellen. Dersom dere ønsker å gjennomføre hele laben med alle refleksjonsspørsmål, bør dere avsette en dobbeltime. Skoler som har arbeidet med IKO tidligere, kan vurdere å redusere omfanget.

Se denne ressursen i biblioteket

I lab 2 finner dere finner dere et utvalg caser hvor gruppen velger å jobbe med de(n) de casene som er mest aktuelle for seg. Denne laben passer godt for diskusjon og refleksjon på de enkelte team. Noen case fokuserer på kartleggingsfasen, mens andre er rettet mot oppfølging og profesjonsutvikling. Laben kan benyttes flere ganger, der teamet kan velge ulike case fra gang til gang.

Se denne ressursen i biblioteket

Lab 3 gjennomføres sammen med elevene. Hensikten med denne laben er å gjøre elevene bevisste på at deres stemme har betydning for medelevene, både positivt og negativt. Elevene blir utfordret på forskjellen mellom å baksnakke og framsnakke, og hvordan gruppedynamikken kan fremme et ekskluderende eller inkluderende klassemiljø.

Se denne ressursen i biblioteket