Naturfag

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Jorda og livet på jorda

I dette temaet får elevene en grunnleggende forståelse for hvordan jorden er dannet, og hvordan livet på jorda har utviklet seg. På den måten gis elevene et grunnlag for å kunne ta bærekraftige valg.

Gjennom disse læringsressursene ønsker vi å skape nysgjerrighet og motivere elevene til å se dagens biologiske liv som en fortsettelse av det livet som er levd før oss på jorda. Elevene øver på å se sammenhengen mellom naturlig utvalg, mutasjon, DNA, tilpasningsevne og domestisering, samt gjøre elevene oppmerksomme på at det finnes en sammenhengen mellom biologisk mangfold og evolusjonsteorien.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Målet med denne serien er at elevene skal kunne oppdage og forstå sammenhengen mellom økosystemene i regnskogene og hvilke konsekvenser det kan få for oss mennesker om avskogingen av regnskogene ikke reduseres. Ved å veksle mellom videoer, informasjon og refleksjonsspørsmål, der elevene kan samarbeide med andre, aktiviseres elevene til å utvikle egen forforståelse.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne perioden arbeider vi med å få elevene til å kunne se sammenhengen mellom den økte drivhuseffekten (global oppvarming) og hvordan det kan påvirke livet på planeten. Dette er fortsatt en av vår tids store globale utfordringer. Gjennom diskusjon og undring legges opp til å øke forståelsen og nysgjerrigheten rundt dette temaet. Åpne spørsmål og elevenes eget erfaringsgrunnlag står sterkt, men det gis også en gradvis informasjon underveis i opplegget, slik at sammenhengen mellom ulike elementer kommer tydelig frem. I perioden benyttes læringsressurser fra skolerom.noIllustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

 

I denne serien kan elevene lære mer om hvordan landskap formes og hvordan menneskers levekår påvirkes av fenomener i naturen.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Energi og materie

I dette temaet lærer elevene om teorier, lover og modeller for energi, stoffer og partikler som kan forklare vår fysiske verden.

I denne perioden arbeider vi med diskusjonsopplegg der elevene gis muligheten til å bruke egen forforståelse i arbeidet med å oppdage sammenhengen mellom ulike energiformer, og det faktum at energi ikke kan forsvinne.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Kropp og helse

I dette temaet lærer elevene om hvordan kroppens systemer virker sammen. De motiveres også til å ta vare på sin egen helse.

Dette er et diskusjonsopplegg, der den første laben kan benyttes på 7.trinn, mens de to siste er beregnet på 9 og 10. trinn. Disse tar utgangspunkt i elevens førforståelse og misoppfatninger rundt alkohol, tobakk og narkotiske stoffer.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er et diskusjonsopplegg som legger opp til kritisk refleksjon rettet mot den økende medisinbruken blant dagens unge. Hvorfor er denne trenden økende og hvilke type problemer er medisiner ment for å hjelpe deg med å løse? Hvor går grensen for misbruk? Den retter også et kritisk blikk mot legemiddelindustrien som tjener enorme summer på medisiner som for mange blir avhengighetsskapende.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne perioden får elever og lærer reflektert rundt seksualitet og reproduktiv helse. De ulike labene fokuserer på seksuelle rettigheter og plikter, samtykke vs overgrep, prevensjon og abort. I tillegg finner du oppgaver som aktiverer elevene. De to første labene er utarbeidet av Pål Berglund, mens de øvrige labene er utarbeidet på Borgheim ungdomsskole.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien lærer man mer om hva en Pandemi er, og hvorfor det pågående Corona-viruset bla. er en Pandemi. Gjennom oppgaver og refleksjon får elevene anledning til å reflektere over hvordan de selv kan bidra, hvilke grupper som er særlig utsatt og hva man kan “lære” av det som nå stenger ned det norske samfunnet. Labene kan gjennomføres som selvstendige labs, eller brukes i en sammenheng.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter

I dette temaet blir det lagt til rette for praktisk og utforskende arbeid gjennom forskjellige labs som på ulike måter hjelper elevene å oppdage verden omkring seg sett i naturvitenskapelig perspektiv.

Denne serien tar for seg verdensrommet og ulik forskning som har blitt gjort på dette området. Den ene laben handler om planetene i solsystemet og kan brukes som et utgangspunkt til videre arbeid i klassen. De to andre labene er om forskeren Stephen Hawking og hans forskning på bla “Hva et sort hull” er? Labene kan brukes samlet i et tema, eller enkeltvis.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Teknologi

I dette temaet trener elevene på å forstå, skape og bruke teknologi. Det vektlegges å stimulere elevene til å tenke kreativt og nyskapende.

I denne serien finner du programmeringsoppgaver som løses på nettsiden Scratch med blokkprogrammering. Oppgavene er knyttet til tema fra andre serier, men kan tilpasses andre tema eller kontekster etter behov. Hver del er satt sammen av en lærerveileding, en oppstartslab for å skape felles forståelse, oppgave som elevene skal løse og en oppsummering eller vurdering i plenum.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket