Tverrfaglige temaer

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Bærekraftig utvikling

Gjennom arbeid med bærekraftig utvikling skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med bærekraftig utvikling.

Serien Verden i balanse 5-7 er en tverrfaglig serie knyttet til bærekraftig utvikling og FNs 17 bærekraftsmål. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i elevenes forståelse og nysgjerrighet rundt temaets dilemmaer og problemstillinger. Ved å aktivt bruke FNs bærekraftsmål vil elevene bygge en dypere forståelse de kan ta med seg i videre arbeid.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Ressursene har som mål å utvikle elevenes forståelse for at dyr er ulike og at de kan klassifiseres. Da er det viktig å kjenne til begrepene art, virveldyr, virvelløse dyr, samt livssykluser. Dette er igjen viktig for å kunne utvikle en dypere forståelse for hva biologisk mangfold innebærer på senere alderstrinn, og hva vi mennesker må gjøre for å bevare dette mangfoldet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom refleksjon og samtale jobber elevene seg frem til forståelse for det å være på flukt. Serien består av fem labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien finner du programmeringsoppgaver som løses på nettsiden Scratch med blokkprogrammering. Oppgavene er knyttet til tema fra andre serier, men kan tilpasses andre tema eller kontekster etter behov. Hver del er satt sammen av en lærerveileding, en oppstartslab for å skape felles forståelse, oppgave som elevene skal løse og en oppsummering eller vurdering i plenum.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Om hvordan teknologi og geografi påvirker levekår og demografi. Serien inneholder både reiser rundt om i verden og i den teknologiske historien. Serien ser også mot fremtiden.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Demokrati og medborgerskap

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med demokrati og medborgerskap.

Opplegget etterstreber innlæring av begrepet: “Samfunn”. Oppleggene kan gjennomføres på flere måter, men forfatter anbefaler små grupper på 2-3 elever per enhet. Samtale, diskusjon og refleksjon i felleskap fremmer læring og interesse. God klasseledelse er en selvfølge. Serien består av flere labs som kan benyttes sammen, eller hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene møte enkel informasjon som kan hjelpe dem med bedre å forstå hvordan demokratiet i Norge påvirkes av et stortingsvalg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar for seg ulike deler av den digitale verden vi lever i. Nettvett, digitale spor, kildekritikk og personvern er tema som tas opp i denne serien. Den inneholder bla. filmer og en del temaer til diskusjon i klassene. Serien kommer også inn på en del personlige temaer, som lærer bør vurdere mtp elevenes reaksjon. Lykke til!Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du ressurser om det samiske urfolk, fagstoff om minoriteter i Norge, urfolket og minoritetenes rettigheter og forfølgelse av minoriteter. I lærerveiledningen får du tips til gjennomføring av labene, samt en oversikt over hvor du kan finne mer informasjon om samene som urfolk og de norske minoritetene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien utforsker begreper som mangfold, minoritet, likeverd, likestilling og demokrati med ulike grupper som representerer mangfoldet i Norge. Det er anbefalt å starte med laben Introduksjon, mens de andre labene kan gjennomføres i valgfri rekkefølge. De fleste labene inneholde diskusjonsoppgaver og skriveoppgaver som elevene kan jobbe med etter at den kollektive interaksjonen er gjennomført.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Selv om ressursene inneholder tverrfaglige emner som hoderegning, sang og historie, har de som hovedmål å la elevene reflektere rundt lover og regler, konflikter. Ressursene forsøker å aktivisere elevene på varierende måter ved å benytte diskusjon, video, matching, spørreundersøkelse og bildesky. Benytt gjerne ressursene i forbindelse med 8.mai og 17. mai eller annet arbeid som handler om lover og regler eller konflikter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne tverrfaglige laben tar opp mange av verdiene vi kan lese om i læreplanens overordnede del og har med seg de fleste kompetansemål (1.-7.trinn) som omhandler samene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med folkehelse og livsmestring.

Her finner du labs og oppgaver som kan benyttes til skolestart og gjennom skoleåret. I den første laben får elevene mulighet til å fortelle fra sin sommer og dele ønsker for kommende skoleår. Denne laben fungerer fint som en engasjerende og morsom “icebreaker” i starten av et nytt skoleår. I oppgavelaben kan elevene skrive dikt, fortellinger, og tegne. Den siste laben fokuserer på klasseregler. I starten av et skoleår er det fint å ha felles fokus på hvordan vi ønsker å ha det i klassen for å lage et godt læringsmiljø. Laben har fokus på elevstyrte oppgaver og avgjørelser som vil gi elevene et større eierforhold til de felles reglene i klassen. Ressursene er i hovedsak beregnet på barneskolen, men kan fint brukes for eldre elever.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

En serie hvor elever får planlegge og uttrykke kunnskap de har tilegnet seg i en selvvalgt uttrykksform, men hvor de gjennom ulike steg hjelper hverandre med faglig kunnskap. Læreren kan tildele ulike tema i labens forside. Serien kan med fordel brukes gjentatte ganger som en metode i undervisningen. Metoden fungerer godt som en vurderingsform hvor elevene er med i både planlegging og prosessen frem mot et resultat. For å kunne vurdere ulik faglig kunnskap er det formålstjenlig å bruke serien etter at elevene har jobbet med et tema over en periode. Se instruksjonsfilmen for flere tips. Det er knyttet StoryLab og IdeaLab til serien.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Labene inneholder dilemmaer og spørsmål som øker gradvis i vanskelighetsgrad. Elevene blir utfordret på egen språkbruk og egne og andres handlinger som kan oppfattes som mobbing. Inkludering er et et sentralt begrep, og i siste lab blir dette sett i lys av moralske handlinger. Serien består av fire labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Undervisningsøktene har som mål å skape forståelse for ordet identitet, se at vi har ulike roller og betydningen av å være trygg i seg selv. Øktene på mellomtrinnet viderefører intensjonen fra 1. – 4. trinn om ulikheter og betydningen av dette i familien, i venneflokken og i samfunnet. Reflektere rundt styrken i forskjellighet og respekt for dette.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar for seg ulike deler av den digitale verden vi lever i. Nettvett, digitale spor, kildekritikk og personvern er tema som tas opp i denne serien. Den inneholder bla. filmer og en del temaer til diskusjon i klassene. Serien kommer også inn på en del personlige temaer, som lærer bør vurdere mtp elevenes reaksjon. Lykke til!Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien får elevene lære om hvorfor vi har fri de røde helligdagene i kalenderen. Hvorfor har vi fri, og hvilken kristen høytid er denne røddagen knyttet til? Gjennom utforsking av konkrete dager i kalenderen, vil denne serien gi en variert inngang for å gi en oversikt over helligdager og de viktigste religiøse høytidene i kristendommen. CoLabene er relativt korte og kan være fine å bruke som avslutning eller oppstart i forbindelse med de offentlige helligdagene. StoryLaben egner seg godt som utvidet arbeid i forbindelse med denne serien. Her får elevene velge seg et land og finne ut hvilke offentlige fridager de har der.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er et diskusjonsopplegg, der den første laben kan benyttes på 7.trinn, mens de to siste er beregnet på 9 og 10. trinn. Disse tar utgangspunkt i elevens førforståelse og misoppfatninger rundt alkohol, tobakk og narkotiske stoffer.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne perioden får elever og lærer reflektert rundt seksualitet og reproduktiv helse. De ulike labene fokuserer på seksuelle rettigheter og plikter, samtykke vs overgrep, prevensjon og abort. I tillegg finner du oppgaver som aktiverer elevene. De to første labene er utarbeidet av Pål Berglund, mens de øvrige labene er utarbeidet på Borgheim ungdomsskole.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket