Tverrfaglige temaer

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Bærekraftig utvikling

Gjennom arbeid med bærekraftig utvikling skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med bærekraftig utvikling.

Denne serien inneholder laber som er lagt opp etter modellen “læringsløpet”. Hver lab forsøker å synliggjøre overordnet del av læreplanen i klasserommet og omhandler et av de tverrfaglige temaene. Labene legger opp til en felles samarbeidsøkt for å avklare temaet før elevene jobber med en oppgave. Deretter legger læreren opp til faglig påfyll etter gruppens behov og elevene jobber videre med oppgaven.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Ressursene har som mål å utvikle elevenes forståelse for at dyr er ulike og at de kan klassifiseres. Da er det viktig å kjenne til begrepene art, virveldyr, virvelløse dyr, samt livssykluser. Dette er igjen viktig for å kunne utvikle en dypere forståelse for hva biologisk mangfold innebærer på senere alderstrinn, og hva vi mennesker må gjøre for å bevare dette mangfoldet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom disse ressursene kan elevene lære om hva som kjennetegner god dyrevelferd. De reflekterer over hva vi mennesker kan gjøre for at dyrenes behov kan ivaretas. Her inkluderes informasjon om husdyr, kjæledyr og ville dyr og elevene skal finne ut hvilke ulike behov disse har. Dyrevelferdsloven presenteres også og her skal elevene reflektere over hvorfor det er viktig med lover som beskytter dyr.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I serien Er søppel bare boss? ønsker vi at elevene skal bli bevisste sine valg og bli mer ansvarlige rundt sitt eget og familiens forbruk. For at elevene skal kunne forstå miljømessige utviklingstrekk i samfunnet trenger de kunnskap. Gjennom å vise hva overforbruk og storproduksjon gjør med miljøet, og la elevene selv aktivt komme med sine tanker, innspill og eksempler fra sin hverdag mener vi de vil blir bedre rustet til å kunne ta stilling til hva de selv må gjøre og hvordan de kan påvirke andre med sin kunnskap. Serien kan fint brukes på eldre barn.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Undervisningsopplegg for 3.-4.trinn, der elevene i samarbeid utforsker naturressurser på jordkloden vår. Serien består av ulike labs som bla. tar for seg trær som ressurs og hvordan/hvorfor vi utnytter avføring til gjødsel. Labene kan brukes alene eller samlet – også sammen med serien VANNvittig viktig.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Undervisningsopplegg for 3.-4.trinn, der elevene i samarbeid utforsker vann som ressurs på jordkloden vår. Serien består av tre labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom refleksjon og samtale jobber elevene seg frem til forståelse for det å være på flukt. Serien består av fem labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette opplegget tar sikte på å øke forståelsen av begrepene: “Rik” og “fattig”. Deltakerne blir utfordret på egen forforståelse og oppfatning av hva det egentlig innebærer å være rik eller fattig.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Demokrati og medborgerskap

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med demokrati og medborgerskap.

Denne serien inneholder laber som er lagt opp etter modellen “læringsløpet”. Hver lab forsøker å synliggjøre overordnet del av læreplanen i klasserommet og omhandler et av de tverrfaglige temaene. Labene legger opp til en felles samarbeidsøkt for å avklare temaet før elevene jobber med en oppgave. Deretter legger læreren opp til faglig påfyll etter gruppens behov og elevene jobber videre med oppgaven.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom disse ressursene blir elevene introdusert for barnekonvensjonen og barns rettigheter med en undrende tilnærming. Tilnærmingen til emnet er nær elevenes eget liv og virkelighet og kan gi en dypere forståelse av viktige elementer, som verdien i å være unik og egne prioriteringer av hva som er viktig i ens eget liv.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar utgangspunkt i det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap. Etter 2.trinn skal elevene reflektere over hvorfor mennesker har ulike meninger og tar ulike valg. I denne serien finner du en rekke spennende opplegg om dette.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du ressurser om det samiske urfolk, minoriteter og fellesskap. Her får du som lærer veiledning til gjennomføring av labene og tips til hvor du kan finne mer informasjon om samene som urfolk og undervisningstips til tema kjønn og seksualitet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Hva vil det si å velge? Hva betyr det å ha et valg? Er det alltid lett å velge? Hvem skal bestemme? Det fokuseres på å ta seg tid til å tenke og at det man liker ikke nødvendigvis er et godt valg. Serien består av fire labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien skal vi se på hva makt og demokrati er, og hvordan dette samspiller i vårt samfunn i dag. I første del tar vi for oss hva makt er og hva det vil si både i praksis og teori. Dette skjer gjennom å ta utgangspunkt i elevenes erfaringer og tanker, og deretter å legge til kunnskap gjennom undring og samtale. Videre i del 2, går vi videre på det direkte og indirekte samspillet i samfunnet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne perioden omhandler nettvett. Inspirasjon er hentet fra det gode opplegget til Røde Kors. I perioden følger vi noen faste gjennomgangsfigurer: Martin og Selma. Disse figurene finner vi også i andre labs.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Ressursene fokuserer på hvorfor vi feirer 8.mai og 17.mai. Underveis møter elevene refleksjonsspørsmål, bilder og videoer for å gjøre fortellingen levende. Selv om ressursene inneholder historisk informasjon, er det refleksjonene rundt demokratiet i Norge som er det sentrale. Benytt gjerne ressursene i forbindelse med 8. mai og 17.mai, eller knytt dem til annet arbeid som omhandler demokrati og frihet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne tverrfaglige laben tar opp mange av verdiene vi kan lese om i læreplanens overordnede del og har med seg de fleste kompetansemål (1.-7.trinn) som omhandler samene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med folkehelse og livsmestring.

Denne serien inneholder laber som er lagt opp etter modellen “læringsløpet”. Hver lab forsøker å synliggjøre overordnet del av læreplanen i klasserommet og omhandler et av de tverrfaglige temaene. Labene legger opp til en felles samarbeidsøkt for å avklare temaet før elevene jobber med en oppgave. Deretter legger læreren opp til faglig påfyll etter gruppens behov og elevene jobber videre med oppgaven.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du labs og oppgaver som kan benyttes til skolestart og gjennom skoleåret. I den første laben får elevene mulighet til å fortelle fra sin sommer og dele ønsker for kommende skoleår. Denne laben fungerer fint som en engasjerende og morsom “icebreaker” i starten av et nytt skoleår. I oppgavelaben kan elevene skrive dikt, fortellinger, og tegne. Den siste laben fokuserer på klasseregler. I starten av et skoleår er det fint å ha felles fokus på hvordan vi ønsker å ha det i klassen for å lage et godt læringsmiljø. Laben har fokus på elevstyrte oppgaver og avgjørelser som vil gi elevene et større eierforhold til de felles reglene i klassen. Ressursene er i hovedsak beregnet på barneskolen, men kan fint brukes for eldre elever.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Hva er vennskap? Labene inneholder ulike dilemma og spørsmål som øker gradvis i vanskelighetsgrad. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger som kan oppfattes som mobbing. Inkludering er et sentralt begrep. Serien består av tre labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Målet med undervisningsøktene er å bygge forståelse for at vi er ulike både utvendig og innvendig. Elevene skal beskrive et de er gode til og finne ord de kan bruke om seg selv. De skal reflektere over egne egenskaper, fortelle om disse til andre i klassen og se på de likheter og ulikheter som finnes i klassen. Målet er å bygge en forståelse for ulikheter og respektere disse. Øktene har også som mål å vite mer om sin familie og andres, både når det gjelder opprinnelse, språk og ulike oppgaver og gjøremål en familie har.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien tar vi utgangspunkt i ny overordnet del av læreplanverket. I den sammenheng har det blitt laget en Lab-serie som tar for seg aspekter ved voksenlivet, som “den ansvarlige voksen”, “yrker” og “penger vokser på trær”. Gjennom disse tre labene vil elevene kunne utfordre seg på spørsmål knyttet til livet etter studier, med ansvar, jobb og forbruk.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien får elevene lære om hvorfor vi har fri de røde helligdagene i kalenderen. Hvorfor har vi fri, og hvilken kristen høytid er denne røddagen knyttet til? Gjennom utforsking av konkrete dager i kalenderen, vil denne serien gi en variert inngang for å gi en oversikt over helligdager og de viktigste religiøse høytidene i kristendommen. CoLabene er relativt korte og kan være fine å bruke som avslutning eller oppstart i forbindelse med de offentlige helligdagene. StoryLaben egner seg godt som utvidet arbeid i forbindelse med denne serien. Her får elevene velge seg et land og finne ut hvilke offentlige fridager de har der.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne perioden omhandler nettvett. Inspirasjon er hentet fra det gode opplegget til Røde Kors. I perioden følger vi noen faste gjennomgangsfigurer: Martin og Selma. Disse figurene finner vi også i andre labs.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her lærer elevene om vanlige smittsomme sykdommer, som forkjølelse, influensa, vannkopper og omgangssyke. De lærer om god smittevern og samtaler om hvordan de kan forebygge smitte. Vaksine og immunitet presenteres i sammenheng med barnesykdommene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket