Tverrfaglige temaer

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Bærekraftig utvikling

Gjennom arbeid med bærekraftig utvikling skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med bærekraftig utvikling.

Denne serien inneholder laber som er lagt opp etter modellen “læringsløpet”. Hver lab forsøker å synliggjøre overordnet del av læreplanen i klasserommet og omhandler et av de tverrfaglige temaene. Labene legger opp til en felles samarbeidsøkt for å avklare temaet før elevene jobber med en oppgave. Deretter legger læreren opp til faglig påfyll etter gruppens behov og elevene jobber videre med oppgaven.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien MITT NÆRMILJØ er en tverrfaglig læringsressurs i norsk, natur- og samfunnsfag. Læreplanen forteller at elevene skal være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende både i og utenfor klasserommet. Denne serien er lagt opp til at mye av undervisningen skjer ute, men at erfaring og kunnskap elevene får jobbes med og bearbeides videre i klasserommet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en serie om årstidene. Labene sikter på å gi elevene en forståelse for hvilke årstider vi har, hvordan de deles inn, og hva som kjennetegner dem. Laben vil gå inn på hvilke ferier, høytider og lignende som er knyttet til de ulike årstidene, samt forklare hvordan de ulike årstidene oppleves for dyr og planter, og hvilke konsekvenser de ulike forandringene i været kan få for begge grupper. Labene bidrar på denne måten til bla. å dekke følgende kompetansemål i naturfag for 2. trinn: «Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon». Oppgavelaben kan brukes sammen med elevene som en repetisjon etter de fire labene om årstidene. Her med fokus på kompetansemål i norsk.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Utforsk ulike dyr i Norge og hva som kjennetegner dem.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

JEG UNDRER MEG er en serie inspirert av nysgjerrigpermetoden som egner seg godt til undervisning i skolehverdagen. Serien er lagd for undring og refleksjon sett med barns øyne, og stimulerer til aktiv deltakelse og dypere læring. Målet er å gi elevene begreper og erfaringer de tar med seg videre i undervisningen i ulike fag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Undervisningsopplegg for 1.-2.trinn, der elevene i samarbeid utforsker naturressurser. Serien består av ulike labs som bla. tar for seg jordbruk og hvordan/hvorfor vi utnytter avføring til gjødsel. Labene kan brukes alene eller samlet – også sammen med serien VANNvittig viktig.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Undervisningsopplegg for 1.-2.trinn, der elevene i samarbeid utforsker vann som ressurs på jordkloden vår. Serien består av tre labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.

Se denne ressursen i biblioteket

Demokrati og medborgerskap

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med demokrati og medborgerskap.

Denne serien inneholder laber som er lagt opp etter modellen “læringsløpet”. Hver lab forsøker å synliggjøre overordnet del av læreplanen i klasserommet og omhandler et av de tverrfaglige temaene. Labene legger opp til en felles samarbeidsøkt for å avklare temaet før elevene jobber med en oppgave. Deretter legger læreren opp til faglig påfyll etter gruppens behov og elevene jobber videre med oppgaven.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom disse ressursene blir elevene introdusert for barnekonvensjonen og barns rettigheter med en undrende tilnærming. Tilnærmingen til emnet er nær elevenes eget liv og virkelighet og kan gi en dypere forståelse av viktige elementer, som verdien i å være unik og egne prioriteringer av hva som er viktig i ens eget liv.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne serien tar utgangspunkt i det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap. Etter 2.trinn skal elevene reflektere over hvorfor mennesker har ulike meninger og tar ulike valg. I denne serien finner du en rekke spennende opplegg om dette.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien fokuserer vi på at det finnes en rekke ulike familieformer og folkegrupper i Norge. Målet er å få elevene til å oppdage, kunne beskrive og gi eksempler på mangfoldet i Norge i dag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien MITT NÆRMILJØ er en tverrfaglig læringsressurs i norsk, natur- og samfunnsfag. Læreplanen forteller at elevene skal være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende både i og utenfor klasserommet. Denne serien er lagt opp til at mye av undervisningen skjer ute, men at erfaring og kunnskap elevene får jobbes med og bearbeides videre i klasserommet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien skal vi se på hva makt og demokrati er, og hvordan dette samspiller i vårt samfunn i dag. I første del tar vi for oss hva makt er og hva det vil si både i praksis og teori. Dette skjer gjennom å ta utgangspunkt i elevenes erfaringer og tanker, og deretter å legge til kunnskap gjennom undring og samtale. Videre i del 2, går vi videre på det direkte og indirekte samspillet i samfunnet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Denne tverrfaglige laben tar opp mange av verdiene vi kan lese om i læreplanens overordnede del og har med seg de fleste kompetansemål (1.-7.trinn) som omhandler samene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Her finner du ressurser som kan benyttes i arbeidet med folkehelse og livsmestring.

Denne serien inneholder laber som er lagt opp etter modellen “læringsløpet”. Hver lab forsøker å synliggjøre overordnet del av læreplanen i klasserommet og omhandler et av de tverrfaglige temaene. Labene legger opp til en felles samarbeidsøkt for å avklare temaet før elevene jobber med en oppgave. Deretter legger læreren opp til faglig påfyll etter gruppens behov og elevene jobber videre med oppgaven.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du labs og oppgaver som kan benyttes til skolestart og gjennom skoleåret. I den første laben får elevene mulighet til å fortelle fra sin sommer og dele ønsker for kommende skoleår. Denne laben fungerer fint som en engasjerende og morsom “icebreaker” i starten av et nytt skoleår. I oppgavelaben kan elevene skrive dikt, fortellinger, og tegne. Den siste laben fokuserer på klasseregler. I starten av et skoleår er det fint å ha felles fokus på hvordan vi ønsker å ha det i klassen for å lage et godt læringsmiljø. Laben har fokus på elevstyrte oppgaver og avgjørelser som vil gi elevene et større eierforhold til de felles reglene i klassen. Ressursene er i hovedsak beregnet på barneskolen, men kan fint brukes for eldre elever.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Hva er vennskap? Labene inneholder ulike dilemma og spørsmål som øker gradvis i vanskelighetsgrad. Elevene blir utfordret på egne valg, samt egne og andres handlinger som kan oppfattes som mobbing. Inkludering og rettferdighet er sentrale begreper. Serien består av tre labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Målet med undervisningsøktene er å bygge forståelse for at vi er ulike både utvendig og innvendig. Elevene skal beskrive et de er gode til og finne ord de kan bruke om seg selv. De skal reflektere over egne egenskaper, fortelle om disse til andre i klassen og se på de likheter og ulikheter som finnes i klassen. Målet er å bygge en forståelse for ulikheter og respektere disse. Øktene har også som mål å vite mer om sin familie og andres, både når det gjelder opprinnelse, språk og ulike oppgaver og gjøremål en familie har.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien MITT NÆRMILJØ er en tverrfaglig læringsressurs i norsk, natur- og samfunnsfag. Læreplanen forteller at elevene skal være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende både i og utenfor klasserommet. Denne serien er lagt opp til at mye av undervisningen skjer ute, men at erfaring og kunnskap elevene får jobbes med og bearbeides videre i klasserommet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien tar vi tatt utgangspunkt i ny overordnet del av læreplanverket. I den sammenheng har det blitt laget en Lab-serie som tar for seg aspekter ved voksenlivet, som “den ansvarlige voksen”, “yrker” og “penger vokser på trær”. Gjennom disse tre labene vil elevene kunne utfordre seg på spørsmål knyttet til livet etter studier, med ansvar, jobb og forbruk.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I denne serien får elevene lære om hvorfor vi har fri de røde helligdagene i kalenderen. Hvorfor har vi fri, og hvilken kristen høytid er denne røddagen knyttet til? Gjennom utforsking av konkrete dager i kalenderen, vil denne serien gi en variert inngang for å gi en oversikt over helligdager og de viktigste religiøse høytidene i kristendommen. CoLabene er relativt korte og kan være fine å bruke som avslutning eller oppstart i forbindelse med de offentlige helligdagene. StoryLaben egner seg godt som utvidet arbeid i forbindelse med denne serien. Her får elevene velge seg et land og finne ut hvilke offentlige fridager de har der.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her lærer elevene om vanlige smittsomme sykdommer, som forkjølelse, influensa, vannkopper og omgangssyke. De lærer om god smittevern og samtaler om hvordan de kan forebygge smitte. Vaksine og immunitet presenteres i sammenheng med barnesykdommene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket