Servodatfága – 8.- 10. ceahkit

Dás gávnnat oppalašgova resurssain, ja dat leat ordnejuvvon bajitoasi fáttá mielde:

Servodatkritihkalaš jurddašeapmi ja oktavuođat

Dán fáttás galget oahppit fuomášit oktavuođaid gaskal geográfalaš, historjjálaš ja dálááiggi beliin.  Oahppit galget analyseret mo fápmu ja fápmooktavuođat váikkuhit servodaga.
Dat mearkkaša ahte oahppit galget imaštallat, reflekteret ja árvvoštallat mo badjána máhttu servodaga birra.

Dát ráidu váldá ovdan sámi historjjá, mii guoskka nálledutkamii, assimileren ja dáruiduhttin proseassaide.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Dát lea fágaidrasttideaddji oahppandagus báikehistorjjá birra. Oahppit ohcet luoddanamaid mat leat duohta olbmonamaid “gáimmit” dahje eará namat luottaid, juogo gávpotguovddážis dahje ruovttu báikkis. Dán bokte besset oahppit oahppat gávppoga dahje báikki historjjá birra veahá eará lágan vugiiguin. Sii galget gávnnahit gii dát olmmoš lei, manin son lei dovddus, gos lea báiki, manin báiki lea ožžon báikenama ja de galget reflekteret dáid dieđuid birra.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Álbmotjáhkku leat magihkalaš ja myhtalaš govahallamat. Álbmotjáhkku sáhttá boahtit ovdan čájálmasain, vásáhusain, máidnasiin (myhtat, cukcasat).Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Ráidu čilge nuppi máilmmisoađi davvin. Dás čalmmustahttojuvvo soahti Sállanis, fáktádieđut soađi birra,fáŋgaleairrat, eváhkku ja Finnmárkku ođđasishuksen olmmošlaš ja servodatlaš perspektiivvas. Ovttaskasolbmot namuhuvvojit sihke dáhpáhusaid oktavuođas, muhto maiddái go sáŋgára hámis leat bidjan searaid veahkehit earáid.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Dán ráiddus leat oahpahusdahkosat mat válddahit iešguđetge dáhpáhusaid sámi historjjás.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Dán ráiddus leat labat ja bargobihtát mat addet ohppiide vejolašvuođa dieđuid gieđahallama ja ovttasbarggu bokte, oahppat mot holocaust dáhpáhuvai. Lea ovttasbargu eará ohppiiguin ja oahpaheddjiin. Soames jearaldagain ja bargobihtáin leat paralleallat otná servvodahkii.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Demokratiijaáddejupmi ja searvan

Dán fáttás galget oahppit áddet erohusaid riikkain go lea sáhka stivrenvuogis ja olmmošvuoigatvuođaid bearráigeahččamis.  Sii galget áddet manne riiddut leat čuožžilan ja čuožžilit. Oahppit galget oažžut hárjáneami mo demokratiija doaibmá praksisas vai sáhttet váikkuhit ja searvat servodathábmemii. Dán guovddášelemeantta sisdoalu galgá geahččat iešguđet perspektiivvaid vuođul, báikkálaš dásis globála dássái, ja eamiálbmot- ja minoritehtaperspektiivvain, mas deattuha vássánáiggi, dálááiggi ja boahtteáiggi.
Dat mearkkaša ahte oahppit galget imaštallat, reflekteret ja árvvoštallat mo badjána máhttu semokratiijaáddejumi ja searvama birra.

Dát oahpahusdahkosat leat Servodatfága sámi 5-10 ráhkkanusat. Dáid doaimmaid bokte galget oahppit hukset gelbbolašvuođa Sámi birra ja reflekteret maid mearkkaša leat oassin Sámis. Ja dasto reflekteret iežaset gullevašvuođa elementtaide maid leat čadnon dán guvlui. Buot fáttát mat dás leat mielde, ožžot lasi fuomášumi iešguđetge ráidduin Servodatfága sámi 5-10.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Dán ráiddu bokte ožžot oahppit reaidduid mat galggaše ráhkkanahttit sin dahkat iežaset politihkalaš válljejumiid. Dán ráiddus leat seaguhuvvon sihke CoLabs, Storylabs,IdeaLabas bargobihtáid lassin. Olles ráidu lea huksejuvvon dainna sávaldagain ahte oahppit ožžot veahki olahit ollislaš ipmárdusa das mot Norgga politihkalaš vuogádat doaibmá ja manin lea nu mot lea. Ráiddu sisdoalu bokte ožžot oahppit vejolašvuođa fuomášit čatnosiid das mot Norgga servodat lea huksejuvvon ja makkár konsekveanssaid dat addá ovttaskas olbmui.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Sámi álbmotbeaivi lea 6.b guovvamánus, ja dát bargu čalmmustahttá historjá ja manne mii dán beaivvi ávvudit. Makkár doarrumat leat sámiin leamaš oažžut sin vuoigatvuođaid.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Dát oahpahusdahkosat leat servvodatfága sámi 8-10 ráhkkanusat. Doaimmaid bokte galget oahppit dovdat sámi historjjá ja movt historjjá dagut leat váikkuhan otná dillái. Sii galget máhttit reflekteret ja oaidnit sin dego oassin das. Lea maiddái dehálaš ahte sii dovdet rámisvuođa ja dakko bokte dorjot iežaset máttuid ja kultuvrra.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Ráidu mii válddaha dásserávvu, vealaheami ja rasisma. Dasto storylab dan birra ahte olu nuorat válljehit dásseárvvu bealuštit ja čájehit rámisvuođain gii son lea ja gos son lea eret.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Guoddevaš servodagat

Dán fáttás oahppat mot  resurssat iešguđet servodagain leat juhkkojuvvon.  Oahppit galget áddet mo rievdadusat vássánáiggis ja maiddái dálááiggis váikkuhit dasa man guoddevaččat iešguđet servodagat leat. Guoddevaš ovdáneami servodatfágas galgá geahččat iešguđet perspektiivvaid vuođul, báikkálaš dásis globála dássái, ja eamiálbmot- ja minoritehtaperspektiivvain, mas deattuha vássánáiggi, dálááiggi ja boahtteáiggi.
Dat mearkkaša ahte oahppit galget imaštallat, reflekteret ja árvvoštallat mo badjána máhttu guoddevaš servodagaid birra.

Ráidu čalmmustahttá máilmmi eamiálbmogiid. Eamiálbmogiin miehtá máilmmi leat olu dieđut ja čehppodat birrasa ja luonddu birra mii birastahttá sin. Dat boahtá das go eamiálbmogiid ealliin lea nannosit čadnon lundui, ja nu lea leamaš máŋggaid čuđiid jagiid buolvvas bulvii. Oahppit galget dás oahppat makkár eamiálbmogat gávdnojit, mii lea erenoamáš sin kultuvrras ja de besset čiekŋudit iežaset ovtta eamiálbmogii man ieža válljejit.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Dán ráiddu sisdoallun leat riddokultuvrra iešguđetge bealit ja dás oahppat mearrasámiid, guolásteami ja bivddu, ealáhusgeainnuid, fanashuksema, čuovgadoardnaid ja navigašuvnna birra.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Vuolggasadji dán ráiddus lea ođđa oahppoplánabuktosa bajitoassi. Álbmotdearvvašvuohta ja eallimis birget boahtá ovdan ahte oahppit galget oažžut gealbbu mii addá vejolašvuođaid váldit ovddasvástideaddji eallinválljemiid, ja ipmirdit fáktoriid main lea mearkkašupmi eallimis birgemii. Dása guskket maid gaskavuođat, eallindábit, geavaheapmi ja persovnnalaš ekonomiija.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Dát ráidu lea ekonomiija birra, mikrodásis makrodássái. Dat álgá lagas oktavuođain priváhta- ja bearašekonomiijain, ovdal go peršpektiiva viiddiduvvo vearrovuogádahkii, nationálabušehttii ja čálgostáhtii.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Dán ráiddus beassá oahppat eambbo pandemiija birra ja manne koronavirus lea pándemiija. Bargobihtáid ja reflekšuvnnaid bokte besset oahppit guorahallat ja jurddašit movt sii ieža sáhttet leat mielde váikkuheame, guđe joavkkut leat hearkkit ja maid koronavirusis sáhttá oahppat.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Dáid lágidemiid leat Guovdageainnu suohkanis ovdánahttán prošeavttas “Ruohttasat ja soajit”. Vuolggasadji leat fágaid oahppoplánat, gokko iešguđetge fágat čadnojuvvojit oktii lágidemiin mat laktásit sámi kultuvrii. Lágideamit leat maiddái čadnon bajitoassái ja fágaidrasttideaddji fáttáide nugo ovdánahttin, demokratiija ja mielborgárvuohta ja álbmotdearvvašvuohta ja eallinhálddašeapmi.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Identitehtaovdáneapmi ja searvevuohta

Dán fáttás galget oahppit áddet manin olbmot háliidit eallit searválaga servodagas, ja mo geográfalaš, historjjálaš ja dálááiggi bealit váikkuhit identitehtaovdáneapmái ja searvevuhtii. Dása gullet iešguđet perspektiivvat das mii buorre eallin sáhttá leat, ja ahte oahppit ovdánahttet sihke historjádihtomielalašvuođa ja čađahandáiddu go áddejit iežaset vássánáiggi, dálááiggi ja boahtteáiggi bokte.

Dat mearkkaša ahte oahppit galget imaštallat, reflekteret ja árvvoštallat mo badjána máhttu identitehtaovdáneami ja searvevuođa birra.

Oahpahusas leat máŋga ulbmila. Galgá speadjalastit iežas saji joavkkuin ja guorahallat makkár mearkkašupmi joavkkus ja sierralágan rollain leat du identitehtaovdáneapmái. Oahpahus guoskkaha peršovnnalaš ja sosiála identitehta, ja sosialá identitehta vuoruhuvvo. Movt galgat meroštallat iežamet daguid ja geat mii duođai leat? Oahpahusa bokte čiekŋudit iežamet identitehta ipmárdussii ja jearrat mot sáhttá identitehta báidnit ja váikkuhit. Loahpas ges galgat reflekteret mot iežas identitehta sáhttá várjalit ja gáhttet. Ságastallamat, reflekšuvnnat ja imaštallan leat guovddáš oasit identitehta-bargguin. Erenoamáš dehálaš dán agis lea čalmmustahttit man divrras gullevašvuohta lea, muhto seammás maiddái makkár vuoimmi ja givrodaga iešguđetláganvuođat addet. Oahppit sáhttet čállit iežaset girjjis Storylabas dahje ásahit dohko girjji man sáhttá gohčodit juogo “Mu identitehta”, mu “Giisá” dahje mu “Árdnabumbá”.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

“Ovttastallat” fáddái gullet ustitvuohta, olmmáivuohta, givssideapmi, neahttadáidu ja veahkaváldin. Dat hástala ohppiid iežaset giellageavaheami, ja sihke iežaset ja earáid daguid. Inkluderen ja iešdovdu leat guovddáš doahpagat. Hárjehusain lea luohkkáságastallan guovddážis. Lea mávssolaš bidjat buori áiggi ohppiid vástádusaid gieđahallamii. Jurddašit, reflekteret ja čuovvolit muhtun oaiviliid dárkileappot. Oahppit sáhttet čállit iežaset girjjis Storylabas dahje ásahit dohko girjji man sáhttá gohčodit juogo “Mu identitehta”, mu “Giisá” dahje mu “Árdnabumbá”.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Rumaš ja seksualitehta ráidu guoskkaha seksualitehta ja gárrendili. Olu dáin dahkosiin leat jearaldagat mat sáhttet addit oalle gáibideaddji reflekšuvnnaid dahje smiehttama. Oahpaheaddji berre ásahit oadjebas, dorvvolaš rámmaid dáidda diimmuide ja diktit ohppiid čiekŋudit iežaset fáddái. Oahppit sáhttet čállit iežaset girjjis Storylabas dahje ásahit dohko girjji man sáhttá gohčodit juogo “Mu identitehta”, mu “Giisá” dahje mu “Árdnabumbá”.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis

Ráiddu vuolggasadjin leat relevánta árvvut LK20. Oahpahusdahkosat diktet ohppiid suokkardit iešguđetlágan árvvuid, ja sii sáhttet juohke árvvu olis válljet bargobihtáid maid vuođul čiekŋudit iežaset dan doahpagii. Ráidu heive bures Ohppiidráđđái. Skuvlla jođihangoddi maiddái sáhttá almmuhit ođđa árvvu duollet dálle mii addá oktasaš vuolggasaji olles skuvlla bargguide.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Geahča dán ressursa girjerádjosis