Solum: Frisør Vg2

Dette kurset skal gi dei nødvendige kunnskapane for- og bidra til å utvikla identiteten som frisør hos den enkelte. Gjennom refleksjon, skaparglede, sjølvstendig arbeid og samarbeid, og dessutan gjennom teoretiske og praktiske oppgåver vil eleven modnast som høgkvalifisert frisør.
 
Via høve til sjølvstendig å gjennomføra val i estetiske og etiske problemstillingar i faget skal det også utviklast den kritiske tenkinga til elevane.
 
I kurset blir det også fokusert på helse- og pleierelatert aspekt. Ut frå ulike hårtyper og tilstand av hovudbotn skal elevane læra seg å komma kundens i møte når det gjeld hans/hennar ønskje og forventningar, samt komma med råd og rettleiing.
 
Kommunikasjon er ein av grunnsteinar når det gjeld kundeservice. Evna til elevane å vera behageleg for kunden og samtidig komma med nyttig informasjon og rettleiing vil bidra til å auka inntening på den eine sida og velvære på – den andre.
 
Administrativt aspekt er ein obligatorisk del i Frisørfaget óg. Gjennom kurset vil eleven få informasjon om korleis han skal kunna etablera seg som bedrift og drifta sin eigen salong. Her blir det presentert relevante for dette formålet organisasjonar. Til slutt vil eleven leidd vidare til førebuing til svenneprøven.

“Frisørfaget Vg2 og Vg3” av Mirja Rahm. 

 

Lenke til denne ressursen

I denne serien finn du tips for korleis lærar og elevar kan bruka ressursane. I tillegg finn du overordna ressursar som kan brukast gjennom heile studieløpet.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien får du ein introduksjon til frisørfaget. Det er snakk om korleis det er å bli inspirerte, kva verktøy frisørar bruker og korleis skal du dokumentera prosessen.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien vil du utforska ulike sider ved sørvis- og kommunikasjonsaspektet når du først er ein frisør. Du vil komma innpå viktige omgrep slike som teieplikt, arbeidsmiljø, kroppsspråk og personlege grenser.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien vil du sjå nærare på håret og oppbygginga til huda. Du vil forstå korleis du som frisør kan hjelpa kunden din til å halda oppe eit sunt hår og hovudbotn ut frå dei føresetnadene kunden har.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien vil du sjå nærare på ulike stoff som blir brukte i hår- og hovudbotnsprodukt.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien skal du få gå tettare inn på praktiske aspekt ved hårklipping. Du blir kjend med fire grunnformer for hårklipp og du vil læra å tilpassa frisyrar til føresetnadene til kunden. I tillegg vil du sjå på ulike typar teikningar som hjelper å planleggja arbeidet.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien dykkar du ned i hårfargingen. Sentrale etiske aspekt knytt til -prosessen er: kontrastar, nyansar og harmoni.

Sjå denne serien i biblioteket

Kva som skjer når du skal omstrukturera hår? Er det noko du må leggja til rette for å gjera arbeidet godt? I denne serien stiftar du nærare kjenning til strukturforming og analyse av hovudbotn.

Sjå denne serien i biblioteket

Frå denne serien skal du få kunnskap om ulike aspekt ved det å starta eigen salong. Du vil bli kjent med etableringsordningar, selskapsformer, marknadsføring og andre relevante økonomiske aspekt.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien viser me deg dei ulike aspekta ved hygiene i salongen. Det handlar mellom anna om lover (rettar og plikter), om personleg hygiene, ergonomiske forhold og ansvar for eiga helse (trening). Her er det sterk fokus på berekraftig drift.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien går vi litt dypere inn på hva svenneprøven er, hva du kan forvente deg og hvordan du kan forberede deg.

Sjå denne serien i biblioteket

I denne serien lærer vi om ulike private og offentlege organisasjonar i bransjen og vi ser på tarrifparter og tariffsamarbeid.

Sjå denne serien i biblioteket