Marknadsføring og leiing

Marknadsføring og leiing handlar om å tilpasse produkt og tenester til marknad og målgrupper og innsikt i korleis sal føring, leiing og avgjersler heng saman. Faget skal bidra til at elevane forstår kva som påverkar marknaden og korleis marknadsføring påverkar verdiskaping i samfunnet. Faget skal førebu elevane på vidare studie og eit samfunns- og arbeidsliv med behov for konkurransedyktige og framtidsretta verksemder.

Her finn du oversikt over ressursane, sortert etter fag:

Marknadsføring og leiing 1

Marknadsføring og leiing 1 er en innføring i teoriar og relevant praksis som handlar om det å tilpasse produkt og tenester til marknader og målgrupper. Faget gir innsikt i korleis sal føring, leiing og avgjersler heng saman.

Velje og bruke kjelder, marknadsføring- og leiingsteoriar og modellar i arbeid med faglege spørsmål, emnar og dagsaktuelle problemstillingar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Elevane skal vurdere forhold som påverkar forbrukaråtferd, og reflektere over psykologiske, sosiale og kulturelle faktorar. I denne serien er det interaktive presentasjonar og elevaktivitetar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Elevane skal utvikle forretningsidear og mål for verksemda og vurdere aktuelle målgrupper.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Elevane skal bruke og utvikle marknadsundersøkningar for å utforske og få innsikt i marknader og målgrupper. I denne serien finn du interaktive presentasjonar og elevaktivitetar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

For å kunne treffe rette avgjersler og legge strategi er gode analyser av nå-situasjonen viktig. I denne serien ser me på ulike analysemodellar for eksterne og interne forhold.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Elevane skal utforske produkt- og merkevarestrategiar og vurdere korleis verksemder bruker produkt som konkurransemiddel. I denne serien finst interaktive presentasjonar og kollektive læringsressursar til arbeid med produkt som konkurransemiddel.  Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Elevane skal utforske ulike distribusjonsstrategiar i marknadsføring og vurdere korleis verksemder bruker distribusjon som konkurransemiddel. I denne serien finst interaktive presentasjonar og elevaktivitetar som støtter opp under kollektive prosessar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Elevane skal utforske ulike prisstrategiar og prissetjingsmetodar og vurdere korleis verksemder brukar pris som konkurransemiddel. I denne serien finst interaktive presentasjonar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Elevane skal utforske ulike kommunikasjonsstrategiar og vurdere korleis verksemder bruker marknadskommunikasjon som konkurransemiddel. I denne serien finst interaktive presentasjonar og elevaktivitetar knytt til marknadskommunikasjon som verkemiddel.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Elevene skal planlegge mediemiks og utvikle innhald for ulike kanalar i marknadskommunikasjon. I denne serien finnast interaktive presentasjonar og elevaktivitetar for å jobbe med temaet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Elevane skal utforske og vurdere korleis verksemder kombinerer bruk av konkurransemiddel. I denne serien finn du interaktive presentasjonar og elevaktivitetar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Medarbeidarar og leiarar (personalet) speler ei viktig rolle i ei verksemds kommunikasjon med marknaden. I denne serien ser vi nærmare på medarbeidarskap, leiarskap og korleis personalet kan påverke i marknadskommunikasjon.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Elevane skal utforske og følge gjeldande regelverk for marknadsføring og vurdere verksemder sitt etiske ansvar. I denne serien er det interaktive presentasjonar og elevaktivitetar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Elevane skal reflektere over samanhengen mellom marknadsføring og berekraftig utvikling ut frå sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. I denne serien finst interaktive presentasjonar og elevaktivitetar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Marknadsføring og leiing 2

Marknadsføring og leiing 2 gir djupare innsikt i korleis produkt og tenester til marknader og målgrupper heng saman med marknadsføring, leiing og avgjersler. Faget bidrar til at elevane forstår kva som påverkar marknader og korleis marknadsføring påverkar verdiskapinga i samfunnet.

Bruk av kjelder, teoriar og modellar i arbeidet med faglege spørsmål, emne og dagsaktuelle problemstillingar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Korleis verksemder tek berekraftige val, tek etiske val og viser samfunnsansvar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Utvikling av visjonar, forretningsidear, mål og vurdere leiars rolle i utviklinga av strategi og marknadsføring.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket