Norsk

Her finn du oversikt over ressursane, sortert etter overordna tema:

Bokstavinnlæring

Seriane om bokstavane passar perfekt til bokstavinnlæringa. Desse seriane kan ein ta i bruk allereie første skuledag. Dei er morosame og varierte, og tilpassa der barna er då dei startar på skulen. Seriane følger rekkefølga som er anbefalt av Lesesenteret. Det er ein naturleg progresjon der labane er bygd opp etter kor mange bokstavar dei har lært. Det er også fokus på stavingar og rim som ein del av bokstavinnlæringa.

Dette er ein serie om bokstavane som passar perfekt til bokstavinnlæringa. Denne serien kan ein ta i bruk allereie første skuledag. Den er morosam og variert, og tilpassa der barna er då dei begynner på skulen. Serien følger rekkefølga som er anbefalt av Lesesenteret. Det vil bli ein naturleg progresjon i korleis labane er bygd opp etter kor mange bokstavar dei har lært. Det er også fokus på stavingar og rim som ein del av bokstavinnlæringa.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Dette er ein serie om bokstavane som passar perfekt til bokstavinnlæringa. Denne serien kan ein ta i bruk allereie første skuledag. Den er morosam og variert, og tilpassa der barna er då dei begynner på skulen. Serien følger rekkefølga som er anbefalt av Lesesenteret. Det vil bli ein naturleg progresjon i korleis labane er bygd opp etter kor mange bokstavar dei har lært. Det er også fokus på stavingar og rim som ein del av bokstavinnlæringa.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Dette er ein serie om bokstavane som passar perfekt til bokstavinnlæringa. Denne serien kan ein ta i bruk allereie første skuledag. Den er morosam og variert, og tilpassa der barna er då dei begynner på skulen. Serien følger rekkefølga som er anbefalt av Lesesenteret. Det vil bli ein naturleg progresjon i korleis labane er bygd opp etter kor mange bokstavar dei har lært. Det er også fokus på stavingar og rim som ein del av bokstavinnlæringa.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Dette er ein serie om bokstavane som passar perfekt til bokstavinnlæringa. Denne serien kan ein ta i bruk allereie første skuledag. Den er morosam og variert, og tilpassa der barna er då dei begynner på skulen. Serien følger rekkefølga som er anbefalt av Lesesenteret. Det vil bli ein naturleg progresjon i korleis labane er bygd opp etter kor mange bokstavar dei har lært. Det er også fokus på stavingar og rim som ein del av bokstavinnlæringa.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Grunnleggande språkopplæring

Desse seriane er laga med tanke på vegen vidare i språkopplæringa etter at elevane er ferdig med den første bokstavinnlæringa. Temaa i dei forskjellige seriane og labane er valde ut på bakgrunn av Lesesenteret sine språkløyper.

Denne serien er laga med tanke på vegen vidare i språkopplæringa etter at elevane er ferdig med den første bokstavinnlæringa. Tema i dei ulike labane er valde ut på bakgrunn av Lesesenterets språkløyper. Vokalar og konsonantar, samansette ord, alfabetisk rekkefølge, lese i stavingar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Denne serien er laga med tanke på vegen vidare i språkopplæringa etter at elevane er ferdig med den første bokstavinnlæringa. Tema i dei ulike labane er valde ut på bakgrunn av Lesesenterets språkløyper. Enkel og dobbel konsonant, O som Å-lyd, høgfrekvente ord. i.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

I denne serien blir elevane kjende med dei fire vanlegaste diftongane; ai, ei, øy og au. Det er lagt opp slik at dei først får ein introduksjon i alle diftongane, og så kan dei jobbe vidare med diftongane i tur og orden. Du kan sjølv velje kva rekkefølge du tek dei i.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

I denne serien finn du opplegg der elevane får ein innlæring i spørjeorda, slik at dei minste elevane får kjennskap til spørjeorda og kva eit spørsmål er.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Grunnleggande omgrep

Desse seriane bygger på Magne Nyborg sin modell for omgrepslæring. Temaa i dei forskjellige labane er valde ut på bakgrunn av lista frå modellen, med viktige omgrep elevane bør kjenne til for å kunne forklare seg betre, og finne likskapar og skilnadar. I følge Magne Nyborg vil desse omgrepa vere eit godt læringsverktøy for alle læringssituasjonar.

Denne serien bygger på Magne Nyborg sin modell for omgrepslæring. Tema i dei forskjellige labane er valde ut på bakgrunn av Magne si liste med viktige omgrep elevene bør kjenne til for å kunne forklare seg betre, og finne likskapar og forskjellar. I denne serien arbeider vi med omgrepa farge, mønster, form og stilling.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Denne serien bygger på Magne Nyborgs modell for omgrepslæring. Tema i dei forskjellige labane er valde ut på bakgrunn av hans liste med viktige omgrep som elevane bør kjenne til for å kunne forklare seg betre, og finne likskapar og forskjellar. I denne serien arbeider vi med omgrepa størrelse, plass, retning og antall.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Denne serien bygger på Magne Nyborgs modell for omgrepslæring. Tema i dei forskjellige labane er valde ut på bakgrunn av hans liste med viktige omgrep som elevane bør kjenne til for å kunne forklare seg betre, og finne likskapar og forskjellar. I denne serien arbeider vi med omgrepa måleeiningar, vekt, temperatur og bevegelse.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Utforske og formidle tekst

På første og andre trinn handlar utforske og formidle tekst om språkleg medvit. På dette alderstrinnet er det viktig å jobbe med meiningsfylte tekstar og aktivitetar som gir elevane mogelegheiter til å kunne leike, utforske og eksperimentere med språket på kreative måtar. Kvar lab representerer ein eller fleire kjente dikt og barnesongar. Gjennom dei skjønnlitterære tekstane blir elevane tatt med på ulike språkleikar (rim-setning-ord-stavingar-framlyd-lydering). Fleire av tekstane kan knyttast til dei tre tverrfaglege temaa.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Læreplanen i norsk seier blant anna at faget skal gi elevane tilgang til kulturens tekstar, sjangrar og språklege mangfald og skal bidra til at dei utviklar språk for å tenke, kommunisere og lære. I denne serien ønsker vi å få fram kjerneelementa gjennom å la elevane lese/lytte til tekstar for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneske sine tankar og levesett. På dette alderstrinnet er det viktig å jobbe med meiningsfylte tekstar og aktivitetar som gir elevane moglegheit til å kunne leike, utforske og eksperimentere med språket på kreative måtar. Mange av kompetansemåla i norsk bør sjåast i samanheng med andre fag og knytast til ulike tema, mens denne serien er utarbeida med hovudfokus på læreplanen i norsk. I denne perioden for 1.-2.trinn har vi valt å bygge labane opp med utgangspunkt i kjende dikt/barnesongar og knyte tekstane til ulike språkleikar (rim-setning-ord-stavingar-framlyd-lydering). Kvar lab representerer ein skjønnlitterær tekst gjennom kjende dikt/barnesongar som også kan sjåast opp mot dei tverrfaglege tema.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket