Matematikk

Her finn du oversikt over ressursane, sortert etter overordna tema:

Tal og talforståing

Elevane må tidleg få et godt talomgrep og få utvikle varierte reknestrategiar.

Til denne serien er det laga tre labar som legg til rette for klassesamtalar og refleksjon rundt tala frå 0-20. Serien består av 3 Storylabar, i dei to første jobbar elevane med tala frå 0-10 og 11-20. Det er 21 Idealabar til denne serien som tek for seg tala frå 0-20. Desse Idealabane gir elevane mengdetrening og moglegheit til å utforske tala på ulike måtar.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Tverrfagleg serie om omgrepet tid, for eksempel om fortid, notid, framtid, klokke og kalender.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

Algebra

Algebra handlar om å utforske strukturer, mønster og relasjonar og er ein viktig forutsetning for at elevane skal kunne generalisere og modellere i matematikk.

I denne serien øver elevane på å skildre dei geometriske figurane firkant, trekant og sirkel, samt kjenne att mønster og omgrep.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket

I denne serien arbeider elevane med omgrepa gjentakingar, symmetri og spegelvendingar med utgangspunkt i mønstera på sida. Vidare koplast dei geometriske figurane firkant, sirkel og trekant opp mot mønster.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Sjå denne ressursen i biblioteket