LearnLab markedsføring og ledelse (ML1 og ML2)

learnlab-illustration-img1

En læremiddelpakke med varierte læringsressurser for programfaget markedsføring og ledelse (vg2 og vg3). Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til dybdelæring gjennom elevenes kollektive deltagelse og samarbeid, samtidig som elevene arbeider med de sentrale begrepene i læreplanen. Du finner ressurser til alle kompetansemål i de nye læreplanene for LK20, samt mange spennende måter å jobbe med de nye kjerneelementene; markedsanalyse og innsikt, markedsstrategiske vurderinger, samt kreativitet og problemløsninger. Ressursene passer fint til samarbeid rundt sentrale begreper i løpet av en periode, men kan også benyttes i en enkel undervisningsøkt. Alle ressurser finnes på bokmål og nynorsk.

LEARNLABS DIGITALE LÆREMIDDELPAKKE

LearnLab markedsføring og ledelse (ML1 og ML2)

Læremiddelpakken kan bestilles av enkeltskoler eller fylkeskommunen. Pris er avhengig av størrelsen på fylkeskommunen/skolen. Ta kontakt for pristilbud.

I 2021 LANSERES:

Mer om læremiddelet:

Vi lærer best i fellesskap, og derfor er kollektiv læring sentralt i LearnLab. Læringsressursene er designet for å styrke samarbeid og problemløsning. Gjennom å arbeide sammen utvikler også elevene sine sosiale ferdigheter og øker sin samarbeidsevne, i tillegg til at de utvikler faglig innsikt. Elevene reflekterer, samarbeider, kommuniserer og visualiserer gjennom å utforske temaer og begreper på kollektive og engasjerende måter i hver læringsøkt.

LearnLab markedsføring og ledelse er produsert av lærere med lang og bred erfaring fra både skolen, arbeids- og næringslivet. For å sikre god relevans er det også engasjert personer som arbeider med innovasjon, organisasjonsutvikling og leder- og medarbeiderutvikling i prosessen.

Det lages labs, oppgaver, lærerveiledninger og faktaark tilpasset læreplanmålene, og elevene vil ha tilgang til ulike verktøy for å produsere eget innhold. Labs er interaktive labs som brukes i introduksjonen av nytt lærestoff. Gjennom interaktive steg kan elevene vise sin før-kunnskap, reflektere og delta i kollektive prosesser sammen med hele gruppa. Lærer styrer prosessene og fremdriften og kan enkelt legge til egne steg for å tilpasse undervisningen til lokale forhold. Til hver lab følger en lærerveiledning som gir innspill til hvordan fagstoffet kan gripes an.

LearnLab markedsføring og ledelse vil være organisert etter kompetansemålene og kjerneelementene i faget:

–  Markedsanalyse og innsikt

–  Markedsstrategiske vurderinger

–  Kreativitet og problemløsninger

På denne måten vil det være enkelt å finne frem, uansett hvordan man velger å organisere undervisningen.

Aktive elever som samhandler digitalt

Teknologien i LearnLabs læringsressurser legger stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Det faglige innholdet presenteres som interaktive oppgaver på måter som øker engasjementet. Elevene kobler seg på økten med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får flere muligheter til å gi uttrykk for sine reaksjoner, spørsmål og refleksjoner underveis i møte med en idé. Læreren kan bygge videre på elevenes egne innspill og forslag, og dra læringen videre i ønsket retning sammen med elevene. Gjennom å stimulere til undring og utforsking engasjeres elevene til å være produsenter av ny kunnskap, i stedet for konsumenter.

Vårt hovedmål er å utvikle digitale læremidler som styrker den kollektive dimensjonen. Dette er ikke læremiddelet for deg hvis du ønsker undervisningsopplegg der elevene sitter hver for seg og løser oppgaver med predefinert rette og gale svar. Her kan elevene forstå hva et samfunn er, hvorfor mennesker søker sammen, hvordan mennesker utvikler identitet og samhandler med andre, og hvordan vi skal ta vare på den kloden vi bor på. Vi tenker at elever lærer dette best gjennom å modellere slik samhandling, og her gir teknologien oss en del muligheter som ikke fantes før. Teknologien som benyttes gir læreren mulighet til å la elevene som gruppe arbeide sammen for finne fram til felles løsninger. De skal selv oppleve at de løser fremtidens utfordringer sammen. I tillegg til digitale, kollektive oppgaver, finnes det en rekke forslag til oppgaver og praktiske aktiviteter som ikke krever at elevene er logget på en digital enhet.

Læremiddelet vektlegger elevenes egenaktivitet. Elevenes egne forslag inkluderes, der elevene kan vurdere for og imot, finne fram til konsekvenser selv og vise disse fram for hverandre. Elevene møter varierte faglige uttrykksformer, både gjennom skrevne ord og begreper, men også gjennom bilder, figurer og filmer.

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon

Når du kjøper læremiddelet, får du også tilgang til Feide-pålogging for elever og lærere. Det betyr at alt elevene produserer, er trygt lagret. Læremiddelet følger standarder for GDPR.

Læremiddelet er bygget opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon, både på gruppe- og individnivå.

Alt eleven arbeider med, både individuelt og kollektivt, blir automatisk samlet i elevens vurderingsmappe, strukturert etter kompetansemål og sentrale begreper. På denne måten dokumenteres arbeidet med læreplanen, med et minimum av tid brukt på administrasjon og rapportering.