DIGITAL LÆREMIDDELPAKKE SAMISK

I LearnLab finner du ressurser på lulesamisk, nordsamisk og sørsamisk, fra 1.trinn i barneskolen til den videregående skolen.

LearnLabs digitale læremiddel tar utgangspunkt i de samiske kompetansemålene i læreplanen. Undervisningsoppleggene fokuserer på sammenhenger i faget og mellom kjerneelementene, tverrfaglige temaer, sentrale samiskfaglige begreper og intensjonene i overordnet del.

De fleste læremidlene er utviklet med støtte fra Sametinget.

 

Læremidlene er utviklet gjennom disse prosjektene: 

Læremiddelpakken kan bestilles av enkeltskoler, kommunen eller fylkeskommunen. Pris er avhengig av størrelsen på fylkeskommunen/skolen. Ta kontakt for pristilbud.

Mer om prosjektene:

LearnLab – identitet, selvbilde og kultur (LearnLab ISK)

LearnLab – identitet, selvbilde og kultur (LearnLab ISK) skal synliggjøre begrepene identitet, selvbilde og kultur. Læremiddelet er utviklet i samarbeid med kommunene Hamarøy, Kautokeino og Snåsa, samt de samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino. Her finner du oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på begreper som mobbing, rus, seksualitet, trakassering og vold. Opplæringen bidrar til å skape forståelse for begrepene og forebygge slike hendelser.

LearnLab med røtter og vinger 5.-10. trinn

Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i hvordan de samiske skolene bruker tradisjon og kultur i undervisningen. Her er eksempler på ulike tilnærminger der undervisning som foregår ute, kan videreføres inne i klasserommet.

Eksemplene har overføringsverdi til alle norske kommuner som vil synliggjøre røttene, det grunnleggende kommunen er tuftet på. I vår digitale tid har det stor verdi å styrke identitet og stolthet ved å fokusere på kulturen og røttene våre.

Det gir elevene et flott utgangspunkt for å velge en utdanning som kanskje tar dem tilbake til hjemstedet.

LearnLab samfunnsfag 5.-10. trinn

I læreplanen for samfunnsfag samisk sies det at fagets relevans og sentrale verdier er knyttet til at elevene skal bli deltakende, engasjerte og kritisk tenkende medborgere, der elevene ser sammenhenger mellom individuelle valg, samfunnsstrukturer og naturens tålegrense.

Læremiddelet legger opp til prosesser der elevene snakker sammen og aktivt bruker samfunnsfaglige begreper på samisk for på den måten å øke deres interesse for å delta i sentrale samfunnsdiskusjoner, både i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie. Ved at elevene arbeider med oppgaver der de kan benytte disse begrepene også i det muntlige språket, bidrar det til at elevene blir sikre på hvordan de skal bruke begrepene. Da er mulighetene for dybdelæring til stede. 

Faget er delt opp med utgangspunkt i kjerneelementene, og i forhold til følgende overordnede begreper:

 • Historie
 • Demokrati
 • Levekår
 • Relasjon og identitet
 • Arbeidsliv og økonomi
 • Kritisk tenking  

Eksempler på serier med læringsressurser innenfor disse begrepene: krigen i nord, fornorskningen, kystkultur i et historisk perspektiv, Sápmi (geografisk inndeling, identitetsmarkører, kulturuttrykk, næringspolitikk, politisk representasjon og medvirkning), Stortingsvalg og Sametingsvalg, grenseskiller, virus og pandemier mm.

Learnlab nordsamisk som førstespråk 10. trinn

I læreplanen i samisk som førstespråk står det at faget skal ta utgangspunkt i elevenes bakgrunn, i samisk kultur og samiske verdier som blant annet tradisjonell kunnskap, slekts- og familierelasjoner og områdetilhørighet. Samisk som førstespråk er sentralt for kommunikasjon, danning, kulturforståelse og identitetsutvikling. I dette læremiddelet er det oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på sentrale begreper og verdier i det samiske og det norske samfunnet, som menneskeverd, demokrati, likeverd, fellesskap og mangfold.

Kunnskap og bevissthet om samisk språk, fortellertradisjoner og kultur, bidrar til at elevene kan bruke sin flerkulturelle kompetanse i ulike samiske, nasjonale, internasjonale og urfolkssammenhenger.

Læremiddelet legger opp til prosesser der elevene snakker sammen og aktivt bruker samiske begreper, ord og uttrykk for å bygge forståelse og gjøre dem til trygge og bevisste språkbrukere.

Faget er delt opp i forhold til innhold i kjerneelementene:

 • Språk og språklig mangfold
 • Kreativ bruk av språket
 • Kritisk lesning
 • Litteratur og leseglede
 • Læringsstrategier

Eksempler på serier: språk og identitet, myter og folketro, kritisk lesning- retorikk, grammatikk, sjanger-

Metodikk: Temaene er oppdelt i ferdige undervisningsopplegg tilpasset en eller flere timer. Oppleggene har noe ulik metodikk, alt etter tema. Hovedintensjonen er at elevene sammen reflekterer seg fram til svar. Disse gjennomgås i klassen, og målet er å gå i dybden og arbeide videre med elevsvar innenfor de ulike områdene. Seriene er bygget opp slik at de kan gjennomføres i den rekkefølgen de står i, eller at temaene kan deles opp og følge de ulike klassetrinn.