Solum: Salg, service og reiseliv Vg1

Målet med dette kurset er å hjelpe elevene til å bli faglige, sterke yrkesutøvere som føler seg trygge i vertskapsrollen som kreves i moderne virksomheter.

Elevene får innsikt i etiske, sosiale, kulturelle, økonomiske og bærekraftsmessige forhold som kan stimulere til konstruktivt samspill, kritisk tenking og innovasjon. Kompetanse i nye digitale løsninger og teknologiske virkemidler er derfor et viktig element. Videre får elevene innføring i administrative og økonomiske oppgaver, i tillegg til å utvikle produkter og tjenester som dekker behov som kunder og samfunnet har.

Kommunikasjonen er et nøkkelbegrep i fagene. Kurset er dermed utstyrt med interaktive oppgaver som stimulerer til diskusjon. Emneseriene tar for seg viktige kompetansemål innenfor de tre fagområdene: Forretningsdrift, markedsføring og innovasjon, samt kultur og samhandling.

Service og samferdsel vg1: tverrfaglig praksislæring, av Bente Fløttum, Jon Norheim, Per Gunderrud, Steinar Madsen, Tor Egil Strømeng og Wenche Eikebø.

Lenke til ressursen

Her får elevene en introduksjon til hvordan det er å jobbe i servicebransjen. Serien handler om generelle kunnskaper om servicenæringen og arbeidsforhold. Vi ser på kunders behov fra et profesjonelt standpunkt, og elevene får vite hvordan de kan styre og utvikle kvalitet på tjenester og varer. Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien lærer vi om ansvarsfordeling og rollene i en virksomhet, samt hvordan se, forstå og beskrive vareflyt og kvalitet i verdikjeden. Vi går inn på hvordan et organisasjonskart utarbeides og gjør rede for relevante lover og regler. I spennet mellom lønnsomhet og bærekraftig utvikling, likestilling og demokrati vil det dukke opp dilemmaer, og serien vil gi eleven innsikt i denne problematikken. Hensikten med denne innsikten er å gjøre virksomheten mer demokratisk og ruste den for møtet med konkurransen. Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Gjennom denne serien får elevene innsikt i lønnsomhet, prissetting, rabatter, budsjett, regnskapsføring, samt de ulike kalkylemetodene: selvkostmetoden og bidragsmetoden. Denne kompetansen skal sette elevene i stand til å vurdere, kalkulere og tilpasse pris på et produkt med tanke på kostnader og markedssituasjon. De skal kunne forklare og føre et enkelt regnskap, utarbeide budsjett og vurdere lønnsomheten.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Denne serien handler om arbeidsmiljø, risikovurdering, forebyggende tiltak og beredskap. Temaet skal gjøre elevene i stand til å gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. De skal også øve seg på å gjennomføre en enkel risikovurdering og presentere tiltak som forebygger uønskede hendelser. Elevene lærer å gjøre rede for funksjonen og formålet med beredskapsplaner slik at de vet hva som må gjøres når ulykken først er ute.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Et relevant kompetansemål tilknyttet denne serien er: Å utvikle en forretningsidé og vurdere den i lys av bærekraftig utvikling. Her får elevene innføring i hvordan de lager en enkel forretningsplan ut fra fastsatt mål, og hvordan de velger virkemidler hvor bærekraftig utvikling er et viktig aspekt. Forretningsidéutvikling og bærekraft, kreativitet og innovasjon, produktutvikling og videreutvikling av tjenester, er noen av temaene vi jobber med i denne serien.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Denne serien tar for seg kompetansemål som omhandler at elevene kan ta i bruk gjeldende regelverk for markedsføring og salg, og lage en enkel markedsplan hvor man gjør rede for valg av mål og virkemiddel. Da må elevene kunne evaluere konkurransevirkemidler og hvordan disse står i samsvar med virksomhetens profil og lønnsomhet. Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien tar vi for oss hvordan man selger et produkt og gjør rede for salgsprosessen. Også i salgsprosessen skal eleven forholde deg til bærekraftig utvikling og demokratisk forbrukeradferd. De må ha kunnskap om produktet før de setter i gang salget, kjenne til regelverk for markedsføring og salg, og vite hvordan en profesjonell salgsmedarbeider skal opptre. Vi går nærmere inn på ulike sider ved fysisk salg, hvor eleven blant annet blir kjent med 8-stegs- og EFU-modellen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien vil elevene øve seg på rollen som servicemedarbeider. Vi ser eksempler på hvordan det er å yte service, kommunisere og stifte relasjoner, bygge opp nettverk, hva man gjør i en nødsituasjon og mer. Elevene skal utvikle evne til å reflektere over etiske dilemmaer i servicenæringen og vurdere virkemidler som kan fremme etiske og bærekraftige valg. Alle disse emnene vil man bli kjent med i denne kursdelen. Hensikten er at elevene får med seg verdifull kunnskap som er bredt etterspurt i arbeidslivet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Planlegging og gjennomføring av arrangementer er et spennende og selvbemyndigende fagområde som gir eleven rom for kreativitet, og belyser betydningen kompetanse har for gjennomføringen av ulike arrangementer. I emneserien får elevene anledning til å diskutere diverse målgrupper, budsjett, innhold, nyanser ved markedsføring og bruk av egen sosial kompetanse.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket

Denne serien tar for seg kompetansemålet: “Gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv.” Ved å gå gjennom denne serien kan man lære om organiseringen av arbeidslivet, utdanningspolitikk og planlegging, konflikthåndtering, lov- og regelverk og hovedavtaler. Det inviteres til drøfting og diskusjoner om blant annet hvordan ulike lederstiler kan påvirke produksjon, salg og arbeidsmiljø, og hva som skal til for at ansatte føler sine interesser ivaretatt slik at medarbeidere kan gjøre en god jobb.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne serien i biblioteket